No Title

Размер: px
Започни от страница:

Download "No Title"

Препис

1 (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от г.) нотариуси, област София, общински фирми, юридически и физически лица - за имот. 3. за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация - 4. ((Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.)) 5. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от г.) 6. за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС - терени и техните граници - 8. за извършване на справки по досиетата на собственост - 9. за извършване на справки за извършени сделки с имоти собственост за заявления за изплащане левовата индексация на ЗУПГМЖСВ - 10а. (Нова) за молба за включване в списък по чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове - 10,00 лв.; 11. ((Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.)) 12. ((Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.)) 13. за ателиета, гаражи и др. за изчисление по архитектурен проект на по-малки жилищни строителни обекти с готова документация - 0,40 лв./кв. м бруто 14. за ателиета, гаражи и др. за изчисляване по архитектурен проект на по-сложни обекти с готова документация - 0,60 лв./кв. м. 15. за ателиета, гаражи и др. с измерване - 1,00 лв./кв. м. 16. за изготвяне на цени на стойността на изготвена реализация на даден обект. - за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 75,00 лв./бр. - по архитектурен проект и таблица - 0,50 лв./кв. м бруто 19. ((Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.)) 20. за стойността. 22. за издаване на служебни бележки и удостоверения за издаване на писмо - съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на 24. за комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - 30,00 лв. 25. за комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот частна собственост - 30,00 лв. 26. за комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот - 30,00 лв. (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от г.) администрации 1. (Отм.) нотариуси, област София, общински фирми, юридически и физически лица - за имот. 3. за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация - 4. (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 5. (Отм.) 6. за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС -

2 терени и техните граници - 8. за извършване на справки по досиетата на собственост - 9. за извършване на справки за извършени сделки с имоти собственост за заявления за изплащане левовата индексация на ЗУЖВГМЖСВ (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 12. (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 13. за 14. за обекти с готова документация - 0,60 лв./кв. м. 15. за ателиета, гаражи и др. с измерване - 1,00 лв./кв. м. 16. за изготвяне на цени на стойността на изготвена реализация на даден обект. - за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 75,00 лв./бр. площ. 19. (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 20. за стойността. 22. за издаване на служебни бележки и удостоверения за издаване на писмо - съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на 24. за комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - 30,00 лв. 25. за комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот частна собственост - 30,00 лв. 26. за комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот - 30,00 лв. (Изм. и доп. - Решение 313 по Протокол 19 от г.) администрации 1. за издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти, възстановени по реституционни закони - за имот. 3. за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация - 4. (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 5. за 20,00 лв. 6. за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС - терени и техните граници - 8. за извършване на справки по досиетата на

3 собственост - 9. за извършване на справки за извършени сделки с имоти собственост за заявления за изплащане левовата индексация на ЗУЖВГМЖСВ (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 12. (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 13. за 14. за обекти с готова документация - 0,60 лв./кв. м. 15. за ателиета, гаражи и др. с измерване - 1,00 лв./кв. м. 16. за изготвяне на цени на стойността на изготвена реализация на даден обект. - за едностайни и двустайни апартаменти - 50,00 лв./бр.; - за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 75,00 лв./бр. площ. 19. (Отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 20. за стойността. 22. за издаване на служебни бележки и удостоверения (Нова) за издаване на писмо - съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на 24. (Нова) за комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - 30,00 лв. 25. (Нова) за комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот частна собственост - 30,00 лв. 26. (Нова) за комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот - 30,00 лв. (Изм. - Решение 26 по Протокол 56 от г.) имоти, възстановени по реституционни закони - 2. за издаване на 3. за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация - 13,00 лв. 4. (отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 5. за 20,00 лв. 6. за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС - 13,00 лв. 7. за извършване на писмени терени и техните граници - 13,00 лв. 8. за извършване на справки по досиетата на собственост - 13,00 лв. 9. за извършване на справки за извършени сделки с имоти собственост - 13,00 лв. 10. за заявления за изплащане левовата индексация на

4 ЗУЖВГМЖСВ (отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 14. за - за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 75,00 лв./бр. 18. за стойността. 22. за издаване на служебни бележки и удостоверения - 13,00 лв. (Изм. - Решение 31 по Протокол 30 от г.) имоти, възстановени по реституционни закони - 2. за издаване на 13,00 лв. 3. за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация - 13,00 лв. 4. (отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 5. за 13,00 лв. 6. за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС - 13,00 лв. 7. за извършване на писмени терени и техните граници - 13,00 лв. 8. за извършване на справки по досиетата на собственост - 13,00 лв. 9. за извършване на справки за извършени сделки с имоти собственост - 13,00 лв. 10. за заявления за изплащане левовата индексация на ЗУЖВГМЖСВ (отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 14. за - за едностайни и двустайни апартаменти - 30,00 лв./бр.; - за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 50,00 лв./бр. 18. за стойността. заинтересовани лица за издаване на служебни бележки и удостоверения

5 - 13,00 лв. (Прието с Решение 894 по Протокол 93 от г. на Столичния общински съвет, в сила от г., изм. - Решение 249 по Протокол 105 от г.) имоти, възстановени по реституционни закони - 12,00 лв. 2. за издаване на 10,00 лв. 3. за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация - 10,00 лв. 4. (отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 5. за 10,00 лв. 6. за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС - 10,00 лв. 7. за извършване на писмени терени и техните граници - 10,00 лв. 8. за извършване на справки по досиетата на собственост - 10,00 лв. 9. за извършване на справки за извършени сделки с имоти собственост - 10,00 лв. 10. за заявления за изплащане левовата индексация на ЗУЖВГМЖСВ - 20,00 лв. 11. (отм. с Решение 249 по Протокол 105 от г.) 14. за - за едностайни и двустайни апартаменти - 30,00 лв./бр.; - за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 50,00 лв./бр. 18. за стойността. заинтересовани лица - 20,00 лв. 22. за издаване на служебни бележки и удостоверения - 10,00 лв.

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

No Title

No Title ЗАКОН за жилищностроителните кооперации Обн., ДВ, бр. 55 от 14.07.1978 г., изм., бр. 102 от 29.12.1981 г., бр. 45 от 8.06.1984 г., бр. 75 от 30.09.1988 г., бр. 46 от 16.06.1989 г., бр. 21 от 13.03.1990

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД Утвърдена със заповед 42/27.03.2014 г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЕКД в органите на съдебната администрация: специализирана

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН  РЕГИСТЪР  ЗА  ЧАСТНА  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

В сграда с адрес: СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 1 гр...., ж.к...., ул....,..., бл.... Приложение 6 образец към Методическите указан

В сграда с адрес: СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 1 гр...., ж.к...., ул....,..., бл.... Приложение 6 образец към Методическите указан В сграда с адрес: СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 1 гр...., ж.к...., ул....,..., бл.... Сдружение собствениците с адрес: гр...., ж.к...., ул....,..., бл...., вх.. Обособен самостоятелен

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населе

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населе П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на

Подробно

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СОФИЯ на 12, 13 и 14 септември 2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно