prilojenie_11

Размер: px
Започни от страница:

Download "prilojenie_11"

Препис

1 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода и др.) Поддръжка сграда развитие и усъв. на усл. Софтуер Поддръжка на техника и ремонти Технич. обезп. /бланки,команд Общо разходи ТАКСА ировки, обучения/ / ед. услуга ОБЩИНА ШУМЕН бърза услуга 50% Отдел ГРС Възстановяване и промяна на име 0,8, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 6, 0, наследници 0,5,,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75, 0,65 5,00 семейно положение 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,9 5,05 5,00 семейно положение със съпруг/а и деца 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,9 5,05 5,00 съпруг/а и родствени връзки 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,9 5,05 8,00 Издаване на удостовенетие за настойничество и попечителство 0,5 0, 4,5 0,5 0,5 0,5, 0,75,5,65 0,00 идентичност на лице с различни имена 0,5 0,, 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,95 5,00 сключване на брак от български гражданин в чужбина 0,5 0,,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 6,60 5,00 снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България. 0,5 0,,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 6,60 5,00 постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес. 0,5 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,60 5,00

2 постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване за промяна на постоянен адрес 0,5 0,55 0,5 0,5 0,5, 0,75, 6,0 5,00 промени на постоанни адреси, регистрирани след 000 година 0,5 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,60 5,00 настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес. 0,5 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,60 5,00 настоящ адрес след подаване на заявление за заявяване за промяна на настоящ адрес 0,5 0,55 0,5 0,5 0,5, 0,75, 6,0 5,00 промени на настоящи адреси, регистрирани след 000 година 0,5 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,60 5,00 правно ограничение 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,9 5,05 0,00 родените от майката деца 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 6,5 8,00 Издаване на удостоверение приемно семейство 0,5,,5 0,5 0,5 0,5, 0,75,,5 5,00 раждане - оригинал 0,5 0,55,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75, 8,0 0,00 раждане - дубликат 0,5 0,55,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75, 8,0 5,00 склучен граждански брак - оригинал 0,5 0,55,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75, 8,0 0,00 склучен граждански брак - дубликат Издаване на препис извлечение от акт за смърт- за първи път. 0,5,5,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75, 9,05 5,00 0,5 0,,5 0,5 0,5 0,5,8 0,75 0,45 6,40 0,00 Издаване на препис извлечение от акт за смърт- за втори и следващ път. 0,5 0,,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75 0,45 6,0 5,00

3 липса на съставен акт за гражданско състояние / акт за раждане, акт за смърт/. 0,5 0,,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 6,5 5,00 които имат актове за граждански брак, съставен в чужбина. които имат актове за смърт, съставен в чужбина. които имат актове за раждане, съставен в чужбина., 8,6 0,5 0,5 0,5, 0,75,5 7,5 0,00, 8,6 0,5 0,5 0,5, 0,75,5 7,5 0,00, 8,6 0,5 0,5 0,5, 0,75,5 7,5 0,00 Признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с Кодекса за международно частно право /чл.8-9/,4,5 4,5 0,5 0,5 0,5,5 0,75,4 74,5 00,00 Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 0,5,5,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 9,90 0,00 4 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина. Издаване на заверено за вярност копие от семеен регистър на населението, регистър за раждане, регистър за граждански брак и регистър за смърт. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношениия между съпрузи. 0,5 0,5 5, 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 9,60 0,00 0,5,,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 8,60 4,00 в зависимост от документа 5,00 0,5,5 4,5 0,5 0,5 0,5, 0,75,,65 0,00 5 Припознаване на дете. 0,5 4,,5 0,5 0,5 0,5, 0,75,8,95 0,00

4 Издаване на справки по искане на 6 съдебни изпълнители съгласно документа Комплектоване и проверка на документи към молба за установяване на българско гражданство. 0,5 8,5 6,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 9,65 5,00 Удостоверяване за вписване в регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство 0,5 4,8 6,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,95 5,00 Искане за удостоверяване за вярно ЕГН издадено от ТЗ ГРАО 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 4,60 0,00 Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец. 0,5,5,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 8,90 0,00 промяна на ЕЛРК и НБД "Население" за МВР. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75, 5,55 0,00 4 Удостоверение свободен текс 0,5,8 6,9 0,5 0,5 0,5, 0,75,4 5,55 5,00 4 Преписка за установяване на самоличност 0,5 0, 0,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 4,60 0,00 44 Родословно дърво 0,5,5,5 0,5 0,5 0,5, 0,75 0,45 8,90 0,00 Отдел УОС отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот 0,86,4,95 0,8 0,5 0,85,,66,,9 0,00 5,00 наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 0,86,4,95 0,8 0,5 0,85,,66,,9 0,00 5,00 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 0,86,55,8 0,8 0,5 0,85,,66 0,45,47 0,00 5,00

5 Отдел ИЕ Одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО),5,5,54 0,5 0,5 0,56,5 0,75,8 0,8 0,00 Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси, 0,5 0,58 0,5 0,5 0,6,8 0,75,4 6,49 6,00 Издаване на разрешително за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, и други дейности, свързани със строителство 0,55 0,5 0,54 0,5 0,5 0,56,0 0,4 0,5,9,00

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел. 31-08, E-mail strumyani_oba@yahoo.com ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, 22.02.2005 г. Общинска

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА  СТАРА ЗАГОРА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА от Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос

ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственос ИНСТРУКЦИЯ Номер: ИИСДА-2388 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ 2388: Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост Ве рси я Ве рси я Дата Дата Съставил КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Подробно

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. зап - 10/ 14.03.2013 г. гр. София, 07.05.2013 г. ОТНОСНО: Искане с вх. зап - 10/14.03.2013 г. от г-н М.С. - изпълнителен директор на Е.Л. /E.L./ за

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно