Microsoft PowerPoint - LIFE2012

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - LIFE2012"

Препис

1 Какво представлява програмата LIFE+?

2 Какво е LIFE+? LIFE+ e финансов инструмент, чрез който се подпомагат приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността LIFE+ съдържа три основни компонента: Природа и биологично разнообразие Политики и управление в областта на околната среда Информация и комуникации Проектите следва да се изпълняват само на територията на ЕС, но се допускат изключения отпускат се ограничени средства за участие в семинари и конференции извън ЕС, както и за други дейности, само ако се докаже, че те са от съществено значение за изпълнение на целите на проектите

3 Компонент Природа и биологично разнообразие Природа - съфинансират се проекти за най-добри практики или демонстрационни проекти, които допринасят за изпълнението на директивите за птиците и местообитанията (Директива 92/43/ЕС и Директива 79/409/ЕС), както и за по-нататъшното развитие и реализация на мрежата НАТУРА 2000 Биоразнообразие - съфинансират се иновационни или демонстрационни проекти, които допринасят за прекратяване загубата на биоразнообразие до 2010 г. в рамките на Общността

4 Компонент Природа и биологично разнообразие Максималният размер на съфинансирането от бюджета на LIFE+ по този компонент е 50 % от общия бюджет на проекта, но може да достигне до 75 % за проекти, насочени към опазване на приоритетни видове и хабитати, както следва: 50 % макс. за всички проекти, при които се инвестират по-малко от 30 % от предвидените средства за консервация, за дейности, директно насочени към приоритетни местообитания и видове 60 % макс. за всички проекти, при които се инвестират между 30 % и 50 % от предвидените средства за консервация, за дейности, директно насочени към приоритетни местообитания и видове 75 % макс. за всички проекти, при които се инвестират над 50 % от предвидените средства за консервация, за дейности, директно насочени към приоритетни местообитания и видове

5 Компонент Природа и биологично разнообразие Задължително най-малко 25 % от бюджета по проектите по подкомпонент Природа следва да бъде насочен към конкретни консервационни дейности, но се препоръчва делът да бъде значително по-голям от 25 % Изключения: морски защитени зони по НАТУРА 2000, наблюдения на консервационния статус на видове и местообитания по смисъла на чл. 11 от Директивата заместообитанията. В тези случаи МОСВ задължително трябва да бъде бенефициент по проекта 25 % правило е в сила и за подкомпонент Биоразнообразие като се допуска изключение за проекти за разработване на индикатори за биологичното разнообразие и планове за действие за видове, включени в Червените списъци на ЕС или Червената книга на Международния съюз за опазване на природата Възможно е да се финансират проекти за изготвяне на планове и програми за управление и възстановяване на зони по НАТУРА 2000

6 Компонент Природа и биологично разнообразие Проектното предложение включва: Подготвителни дейности осигуряване на разрешителни, консултации със заинтересованите лица и институции, планове за управление на защитени зони, консервационни планове за действие, проучвания за подобряване кохерентността и взаимосвързаността на зоните по НАТУРА 2000 Закупуване/наемане на земи (подкомпонент Природа) Консервационни дейности дейности за подобряване на дългосрочната ефективност на управлението на зони/местообитания/видове; инвестиции в инфраструктура и оборудване; борба с инвазивни видове; адаптация към климатичните изменения; възстановяване на местообитания; пряко опазване на видове от безпокоене, избиване, отравяне, залавяне и др. Управление на проекта и мониторинг Комуникационни дейности и разпространение на резултатите от проекта Мониторинг на ефекта от дейностите по проекта

7 Природа Изключително по целите на Директивите за птиците и местообитанията Най-добри практики и/или демонстрация Дългосрочни, устойчиви консервационни мерки и инвестиции в зони, видове и местообитания по Натура 2000 Допустимо закупуване и дългосрочно наемане на земи Допустимо закупуване и дългосрочно наемане на земи Биологично разнообразие Не се ограничава до Директивите за птиците и местообитанията, но следва да се съобрази с Комюнике на ЕК Спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и след това Демонстрация и/или иновация Демонстриране приложимостта на мерки в полза на биоразнообразието Мониторингът, оценката и разпространението на тези мерки са неразделна част от проекта Допустимо е само краткосрочно наемане на земи Допустимо е само краткосрочно наемане на земи

8 Компонент Политики и управление в областта на околната среда Компонентът Политики и управление в областта на околната среда има за цел да допринесе за разработването, изпълнението и актуализирането на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда, включително интегриране на опазването на околната среда в секторните политики Максималният размер на съфинансирането от бюджета на LIFE+ по този компонент е 50% от общия бюджет на проекта

9 Компонент Политики и управление в областта на околната среда Подкрепата в рамките на компонента е насочена към иновативни решения по важни екологични проблеми, осигуряващи приложими, както и количествено и качествено измерими конкретни резултати Проектите трябва да бъдат обозрими, както и технически и финансово обосновани Компонентът не подпомага научни изследвания или инвестиции в съществуващи технологии Необходимо е да се предвиди като отделна дейност, мониторинг на ефекта от всяка дейност по проекта, вкл. и социално-икономическите аспекти

10 Компонент Политики и управление в областта на околната среда По този компонент може да се отпусне безвъзмездна финансова помощ от ЕС за иновационни или демонстрационни проекти, както и за проекти, допринасящи за мониторинга на екологичния статус на горите на територията на ЕС Иновационен е проект, който прилага техника или метод, които не са били прилагани/изпробвани преди или другаде и притежават потенциални преимущества, спрямо съществуващите най-добри практики Демонстрационният проект въвежда в практиката, изпробва, оценява и разпространява дейности/методи, които са в известна степен нови и непознати в специфичния контекст на проекта (географски, екологичен, социалноикономически) и които могат да бъдат приложени другаде при същите условия Могат да се финансират и проекти, които допринасят за интегриране на съображенията за опазване на околната среда в секторните политики

11 Компонент Политики и управление в областта на околната среда Пример: Проектът демонстрира как опазването на околната среда може да се постигне едновременно посредством въвеждане на новоразработени техники за рециклиране на отпадъци, както и на база сътрудничеството между публични и частни партньори. Разпространението на резултатите от проекта също е важно: местните власти ще осъзнаят необходимостта и ползите от този иновативен метод за управление и преработка на отпадъците, и ако решат да го използват, това ще осигури по-широко и в по-дългосрочен план прилагане на ползите от проекта

12 Компонент Политики и управление в областта на околната среда Пример: Проектът е насочен към демонстриране на технически приложима алтернатива на инсинерирането (изгарянето) на определни видове отпадъци или тяхното депониране. Предлаганият подход включва изграждането на пилотна инсталация и демонстриране на иновативен метод за рециклиране на отпадъци и получаване на продукти от тях. По проекта се предвижда да се достигне рециклиране на т отпадъци на година, посредством технология, която в последствие може да бъде трансферирана в други европейски страни, които се сблъскват със сходни екологични проблеми.

13 Компонент Информация и комуникации По компонента се съфинансират проекти за предоставяне на информация и кампании за повишаване на общественото съзнание по въпросите на опазването на околната среда, природата или биоразнообразието, както и проекти за предотвратяване на горските пожари (повишаване на общественото съзнание, специализирано обучение) Максималният размер на съфинансирането от бюджета на LIFE+ по този компонент е 50% от общия бюджет на проекта

14 Компонент Информация и комуникации По Компонента се финансират проекти за информационни кампании, свързани с изпълнението, актуализирането и развиването на политиката и законодателството на ЕС, посочени в Насоките за кандидатстване по компонента за 2011 г. Средства се отпускат и за кампании за предотвратяване на горските пожари, както и за обучение на огнеборци. Технически капацитет (ноу-хау) за изпълнение на проекта: Партньорството в рамките на проекта, което включва координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти (ако има такива) и външна експертна помощ (ако е предвидена такава) трябва ясно да демонстрира достатъчен технически капацитет Той трябва да включва, както капацитет по околна среда по отношение на необходимите знания за конкретния екологичен проблем, към който ще бъде насочен проекта, както и начините за неговото разрешаване, така също и капацитет за извършване на обучителни и комуникационни дейности в тази област

15 Компонент Информация и комуникации Как се изготвя проектно предложение по този компонент? 1. Идентифициране на екологичния проблем. Бенефициентите трябва да бъдат добре запознати с него още на фаза кандидатстване и той трябва да бъде свързан с конкретна политика в областта на околната среда на равнище ЕС. Пример: висока смъртност на Царския орел в следствие на отравяне и нелегален лов 2. Определяне на очакваните резултати, с оглед разрешаване на проблема. Те трябва да бъдат конкретни, измерими, достижими, в съответствие с проблема и навременни. Пример: намаляване на смъртността на Царския орел с 10 % до 3 години в конкретни територии, посредством дейности за повишаване на общественото съзнание 3. Определяне на целева аудитория/група и обосновка. Ако кампаниите са насочени към широката общественост, това обикновена не се счита за приемливо, когато трябва да се разрешава специфичен проблем. Пример: потенциални бракониери, ловци, държавни институции и население в селските райони

16 Компонент Информация и комуникации Определяне на дейностите, чрез които ще се постигнат целите. Всички дейности следва да бъдат конкретни и необходими, по отношение както на проблема, така и на целевата група. Основните послания трябва да бъдат пригодени за различните целеви групи, в зависимост от тяхната специфика и познания по съответния проблем. Пример: Организиране на срещи и информационни събития, публикуване на брошури и дипляни, предназначени за целевата група Определяне на индикатори, които ще позволят измерване на ефекта от проекта, по отношение, както на целевата група, така и на екологичния проблем. Тези индикатори подлежат на мониторинг и оценка в рамките на продължителността на проекта. Постигнатият напредък се съпоставя със ситуацията преди началото на проекта. Пример: Брой на ловците, до които са достигнали посланията на проекта, намаляване на случаите на отравяне и нелегален лов в конкретната територия, повишена чувствителност на целевата група по отношение на екологичния проблем, измерена чрез анкетиране

17 Особености: Компонент Информация и комуникации Кампаниите за повишаване на общественото съзнание трябва да разпространяват информация, която е изцяло в съответствие с политиката по околна среда на ЕС Дейностите по проекта следва да доведат до: измерима промяна в отношението на целевата група и обществеността, която се проявява във всекидневния живот; подобряване прилагането на политиката и законодателството на ЕС на национално, регионално и местно равнище; повишаване на обмена на знания и добри практики между заинтересованите страни

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТ от конкурс на Министерство на културата Покана за набиране на проектни предложения Събития за популяризиране на съвременното европейско

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА Предизвикателства в Странджа като природен и биосферен парк, и защитена зона по Натура 2000 Петко Цветков

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно