Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc"

Препис

1 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008 г. София, 2008 г.

2 Всички 264 общини в България са обединени в Национално сдружение на общините на принципа на доброволност и равнопоставеност. Дванадесет години: НСОРБ е представител и защитник на интересите на местните власти в България НСОРБ е глас на всички общини. НСОРБ работи за силно, ефективно и в полза на гражданите местно самоуправление. НСОРБ е център за услуги за местната власт и осигурява обучения, консултации и публикации, които отговарят на въпросите, поставяни от всекидневната общинска работа; НСОРБ е надежден партньор на централната власт НСОРБ е търсен представител на българските общини пред местните власти на Европа.

3 Нашата програма за 2008 г. осигурява реализирането на основните приоритети на организацията чрез изпълнението на следните задачи: Задача 1: Осигуряване на достатъчно правомощия и ресурси за добро управление на местно ниво Резултат 1. Усъвършенстване на нормативната уредба за общините Резултат 2 Осигуряване на финансови ресурси за реализиране на общинските правомощия Резултат 3. Осигуряване на широка обществена подкрепа за местното самоуправление Задача 2: Укрепване и развитие на компетентност и капацитет в местната власт Резултат 1. Укрепване на общинския капацитет за предоставяне на ефективни услуги Резултат 2. Повишаване на капацитета на общините за работа с европейските финансови инструменти Задача 3: Координиране участието на българските общини в политиките на Европейския съюз Резултат 1. Активно представителство на българските общини в органите на ЕС Резултат 2. Повишаване имиджа на българските местни власти пред техните партньори Задача 4: Гарантиране на условия за ефективно развитие на НСОРБ Резултат 1. Гарантиране на организационната устойчивост на НСОРБ Резултат 2. Разнообразяване на финансовите източници за осигуряване дейността на НСОРБ Резултат 3. Повишаване на капацитета на екипа на НСОРБ

4 Събития, които трябва да запишете в графика си за 2008 г. Общо събрание на НСОРБ 21 март Най-висшият форум на Сдружението. То определя стратегическите приоритети на организацията, краткосрочните цели и начина, по който ще се постигнат те. На 21 март ще бъдат избрани Управителен съвет и неговият председател. Единадесета национална среща на финансистите 5 7 юни Срещите на общинските финансисти се утвърдиха като значими форуми, на които се представят и обсъждат актуални проблеми на местните финанси. Фактът, че в тях участват представители на всички общини в България ги прави национално значими, а решенията им са резултат от силната и професионална позиция, която се изгражда по време на срещите. Първата регионална среща по трансгранично сътрудничество, устойчиво развитие и децентрализирано сътрудничество на Балканите 4 7 юли Срещата има за цел да даде възможност на местни власти от Югоизточната част на Европа - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Черна Гора, Македония, Сърбия и Турция и от Франция да се опознаят и едновременно с това да бъдат идентифицирани бъдещи двустранни и регионални проекти за сътрудничество в различни сфери, като управление, трансгранично сътрудничество, обучение на местни избраници, устойчиво развитие, развитие на селските райони и на националното богатство. Ден на диалога 29 септември Ежегодно през месец септември на един и същи ден в цялата страна, във всички 28 общини-областни центрове се събират депутати, кметове, общински съветници и експерти, неправителствени организации, медии и граждани. На тези срещи по еднакъв за всички дневен ред, подготвен с аргументирани материали от НСОРБ, се обсъждат очакваните от общините законови промени за следващата година. Темата на Деня на диалога отразяват приоритети и развитието на местното самоуправление през годините. Годишна среща на местните власти 9 11 октомври От 2003 г. всяка година представители на местната власт - кметове, председатели, общински съветници, както и от експерти в различни области се събрат на своята годишна среща. През трите дни всеки от тях има възможност да се включи в многото и разнообразни паралелни форуми дискусии, обучителни семинари и т. н по теми, които са пряко свързани с всекидневната им работа, с новите условия, в които работи местната власт след присъединяването на България към Европейския съюз. Годишната среща по традиция предоставя на участниците и възможност да обсъдят актуални въпроси с представители на централната власт. Денят на българската община - 12 октомври НСОРБ инициира честването на Деня на общината на 12 октомври, за да популяризира дейността на местната власт и да постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото. На този ден през 1882 г. е публикуван първият Закон за общинското управление. Всяка община избира как да отбележи празника и да направи гражданите съпричастни към каузата на местната демокрация, да награди личности с дълготраен принос към развитието на своята община.

5 ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2008 г. ДЕЙНОСТ СРОК Задача I Осигуряване на достатъчно правомощия и ресурси за добро управление на местно ниво Резултат 1. Усъвършенстване на нормативната уредба за общините 1. Осигуряване на ефективно представителство и защита на интересите на общините Обновяване състава на постоянните представители на НСОРБ в различните междуведомствени Март април работни групи, консултативни и мониторингови органи, комисии и работни групи Провеждане на обучение по представителство и защита на интересите за представителите на НСОРБ в Май различните работни групи и комитети 2. Подготовка и отстояване на промени в законодателството в посока ресурсно осигурена децентрализация Организиране на дискусионни форуми за определяне развитието на децентрализацията в основните сфери на общинската дейност Участие на представители на НСОРБ в заседания на МС и комисиите на НС, контактните групи със секторните министерства и междуведомствените работни групи Изпълнение на мерките по Програмата за децентрализация, възложени на НСОРБ. 3. Продължаване на диалога с централната изпълнителна власт Приемане на Програма за изпълнение на споразумението с МС за 2008 г. Провеждане на периодични срещи с министър-председателя, министри и ръководители на ведомства, пряко работещи с общините за обсъждане на изпълнението на Споразумението с МС и други актуални проблеми на местното самоуправление Провеждане на срещи на УС с областни управители за подобряване на взаимодействието. 4. Подготовка и отстояване на общинската позиция от представителите на НСОРБ в Комитетите по наблюдение на Оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка 5. Подготовка на Законодателна програма на НСОРБ г. Разработване на проект на Законодателна програма Обсъждане на Законодателната програма на НСОРБ по време на Годишната среща на местните власти Март октомври Април Съгл. График До септември Октомври 6. Участие в подготовката на Национален план за действие за прилагане на Стратегията за добро По график управление съвместно с МС 7. Провеждане на традиционен Ден на диалога между централната законодателна и местната власт 29 септември

6 Резултат 2. Осигуряване на финансови ресурси за реализиране на общинските правомощия 1. Разширяване на собствените приходи на общините чрез: Подготовка и съдействие за приемане на нов Закон за местните данъци и такси: - Проучване на нагласите сред общините, гражданите и бизнеса - Създаване на работна група и подготовка на проекто - закон - Широко обсъждане сред заинтересованите страни за постигане на консенсусна позиция Разработване на концепция за нов Закон за местните финанси 2. Подготовка на Консултативна разработка по определяне размерите на местните данъци и на Примерна наредба за определяне размера на местните данъци 3. Разширяване на системата от стандарти за местни дейности с цел прилагането им през 2009 г. и понататъшното обективизиране на критериите за финансово изравняване. 4. Подготовка на предложение за промяна в механизма за определяне на oелегирана дейност Общинска администрация 5. Подготовка на предложения за консолидиране на инвестиционните трансфери от министерствата за общините 6. Подготовка и изпращане на консултативна разработка по съставянето и приемането на общинските бюджети за 2007 г. Април - Септември Декември януари Втора половина 2008 Втора половина 2008 Съгласно ПД за 2008г януари 7. Подготовка и провеждане на обучения по подготовката на общинските бюджети съвместно с МФ януари 8. Подготовка на анализ за изпълнение на общинските бюджети на база предоставените от общините план и Съгл. отчет бюджетната 9. Съвместни действия с МФ и Сметна палата за подобряване на финансовото управление и дисциплината в общините 10. Участие в бюджетната процедура по проектобюджета за 2009 г. Формиране на смесени работни групи с ресорните министерства Внасяне в Министерство на финансите на предложение за общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет; Преговори и подписване на Протокол за разногласията по проекта на ЗДБРБ за съответната година в частта му за общините; Лобиране в Парламента. процедура Съгл. съвместен график Септември Ноември Декември 11. Организиране и провеждане на Единадесетата национална среща на финансистите от общините 5 7 юни Март Юни

7 Резултат 3.Осигуряване на широка обществена подкрепа за местното самоуправление 1 Организиране на Годишна среща на местните власти 9 11 аоктомври 2 Разширяване на обществените съвети и други форми за пряко участие на гражданите в местното самоуправление 3 Разширяване на гражданското участие в планирането и управлението на общинските финанси 4 Осигуряване на широка медийна подкрепа по важни за общините проблеми Задача 2: Укрепване и развитие на компетентност и капацитет в местната власт Резултат 1. Укрепване на общинския капацитет за предоставяне на ефективни услуги 1 Изграждане на капацитет (чрез обучения и консултативни материали) в общините за: определяне на вида и обхвата на публичните услуги; определяне минимално ниво за качество и ефективност на услугите; извършване на мониторинг и контрол върху предоставяните от външни доставчици услуги. 2 Обновяване състава и организиране дейността на Постоянните комисии на НСОРБ 3 Провеждане на обучения за общински съветници и експерти по програма на Центъра за обучение на местните власти 4 Организиране на семинари за новоизбрани кметове и председатели на ОбС Януари Февруари 5 Поддържане на постоянен информационен обмен между НСОРБ и общините Информационен бюлетин, Интернет страница, електронен бюлетин специализирани издания и т.н. 6 Разпространение на консултативни разработки и общински нормативни актове по общи за местните текущ власти въпроси 7 Подкрепа на общини, в които пилотно се прилага друга база за определяне на таксата битови отпадъци По заявка 8 Поддържане и развитие на електронни бази данни за общински нормативни актове, бюджети, програми, стратегии и други текущ

8 9 Организиране на обучения за Общински съвети, съвместни заседания на комисии, общи форуми и др. По заявка 10 Обучения за социални работници от социалните заведения за деца и за медицинските специалисти от училищата по превенция на ХИВ/СПИН (по проект на НСОРБ по Програмата на Глобалния фонд за превенция и контрол на ХИВ/СПИН) 11 Подбор и разпространение на добри практики в областта на финансовото управление и антикорупционни мерки По график на проект 12. Разширяване прилагането на системата за оценка на финансовото управление на общините По заявка Резултат. 2 Повишаване на капацитета на общините за работа с европейските финансови инструменти 1 Осигуряване на експертна и консултантска подкрепа за подготовка на общински проекти 2 Провеждане на целеви обучения за подготовка и управление на проекти за кандидатстване по Европейски социален фонд решаване на практически въпроси (съвместно с Националния център по професионално развитие на МТСП)* 3 Провеждане на обучения за общински експерти по подготовка на проекти по ОП (съвместно с отг. министерства) 4 Подпомагане изграждането на регионални и местни партньорства при формулирането и реализацията на местните политики с участието на социално-икономическите партньори Април - юли По заявка Задача 3 Координиране участието на българските общини в политиките на Европейския съюз Резултат. 1 Активно представителство на българските общини в органите на ЕС 1 Стартиране дейността на представителен офис на НСОРБ в Брюксел Март 2 Обновяване състава на делегациите на българските местни власти в Комитета на регионите на Европейския съюз и Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и осигуряване на тяхната дейност

9 3 Участие на българските местни власти в законодателния процес на европейско ниво чрез Комитета на регионите (КР). 1. Участие в Пленарни сесии: Пролетна сесия Лятна сесия Есенна сесия 2. В Комисиите на Комитета 9 10 април юни ноември по график на комисиите 4 Участие на български представители в Дните на отворените врати на Комитета на регионите 7 8 Октомври Резултат 2. Повишаване имиджа на българските местни власти пред техните партньори 1 Активно рекламиране и представяне на българските общини в Европейския съюз* чрез офиса на НСОРБ в Брюксел текущ 2 Подготовка, издаване и разпространение на специализирано издание на английски език Discover the Януари Bulgarian municipalities 3 Сътрудничество с организации на местни власти: текущ от страни кандидатки и в съседни на България страни; участие в дейностите на НАЛАС; подготовка и изпълнение на регионални проекти с една или повече страни от региона* 4 Съдействие на общините за: участие на техни представители в европейски форуми и прояви; участие в Програмата за побратимяване на ЕК 5 Провеждане на среща на побратимените градове между България и Русия април 6 Провеждане на Първата регионална среща по трансгранично сътрудничество, устойчиво развитие и децентрализирано сътрудничество на Балканите съвместно с националните асоциации на местни власти от Франция и от балканските страни 3 4 юли

10 Задача 4: Гарантиране на условия за ефективно развитие на НСОРБ Резултат1. Гарантиране на организационната устойчивост на НСОРБ 1 Провеждане на Общо събрание на НСОРБ 21 март 2 Обучение на членовете на УС на НСОРБ Април 3 Установяване на постоянен информационен обмен между членовете на организацията и УС текущ Информационен лист, Експрес информация и т. н. 4 Утвърждаване на статут за годишни награди на НСОРБ Юли Резултат 2. Разнообразяване на финансовите източници за осигуряване дейността на НСОРБ 1 Разработване на проекти за финансиране на дейностите на НСОРБ чрез европейските и други финансови източници 2 Поддържане на постоянни контакти и взаимодействие с донорски организации, рекламодатели и спонсори 3 Осигуряване на финансови приходи от дейността на НСОРБ-Актив ЕООД Резултат 3. Повишаване на капацитета на екипа на НСОРБ 1 Укрепване на собствения експертен потенциал на организацията: назначаване на нови експерти по ключови общински дейности; разширяване на мрежите от общински експерти 2 Повишаване квалификацията на административния персонал с приоритет в разработването на проекти Забележка: Вече осъществени дейности За тези дейности се търси финансиранe

11

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Гражданското участие при предоставянето на общински услуги ползи и предизвикателства. Опитът на българските общини Владимир Москов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Гоце Делчев, IX ОС на НАЛАС, Сараево,

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г. Цел на проекта Чрез

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно