PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP C Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

2 Финансова програма: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Процедура "Транснационални и Дунавски партньорства за заетост и растеж" ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: лв ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ,89 лв НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ: 8 419,69 лв ДАТА НА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: КРАЙНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

3 Бенефициент: Фондация "Глобални библиотеки България", София, България Партньори: "Латвийска асоциация за информационни и комуникационни технологии" (LIKTA), Рига, Латвия Сдружение "Произведено в България - Съюз на малките и средни предприятия", София, България Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив, България Регионална библиотека "Николай Вранчев", Смолян, България Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора, България Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

4 Нужди До 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения, съгласно прогнози на Европейската комисия. Индексът на готовността на България за цифрова икономика я поставя в последната четвърта група на изоставащите страни в ЕС Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

5 Обща цел: Да се увеличат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в българските МСП Специфични цели: да се изградят устойчиви транснационални партньорства между заинтересовани страни от Латвия и България чрез трансфер на иновативни практики; да се адаптира иновативен образователен модел в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора чрез регионалните библиотеки за придобиване на цифрова компетентност на служителите в МСП; да се развият обществените библиотеки като център за цифрово включване на служителите Да се подобрят перспективите за устойчива заетост на 30 служители от МСП в трите области Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

6 Дейности по проекта (1): Посещение в Латвия на 8 експерта и 2 МСП от България за обмяна на опит и добри практики. Изграждане на партньорства между заинтересованите страни в България, които се интересуват от подобряване на цифровите компетенции на служителите на МСП Дейности по проекта (2): Адаптиране на иновативна образователна програма с четири модула: 1. Дигитален маркетинг 2. Облачни услуги за МСП 3. Защита на личните данни и личен живот Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

7 Дейности по проекта (3): Пилотно обучение на 30 служители на МСП за придобиване на съвременни цифрови компетенции Оценка на резултатите от адаптирането на иновациите и новия образователен модел в България Национално популяризиране и разпространение на резултатите сред членовете на GLBF и Съюз Произведено в България Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

8 Социални иновации = Равен достъп до гъвкави форми за учене + Широки партньорства: Подход : Смесено обучение: лице в лице, онлайн обучение, менторство и практическо приложение на придобитите знания Модерна онлайн платформа за обучение с автоматизирани процеси Свободен достъп за МСП до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и партньори в обществените библиотеки Project BG05M9OP C01 Digital Skills for SMEs in Bulgaria funded by the Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

_Presentation PLP services_TO6 EREC meeting Sofia

_Presentation PLP services_TO6 EREC meeting Sofia Програма Интерег Европа Платформа за обмен и усвояване на политики Венелина Върбова, Тематичен експерт околна среда и ефективност на ресурсите EREK Bulgaria Workshop Ефективност на ресурсите в сектор туризъм

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Що е дигитализация и защо е необходима?

Що е дигитализация и защо е необходима? INTERREG - IPA CROSS-BORDER COOPERATION BULGARIA - TURKEY PROGRAMME 2014-2020 PROJECT HASKOVO AND EDIRNE CULTURAL AND HISTORICAL DESTINATIONS PROJECT NUMBER СВ005.1.23.044 Edirne September 18 19 2017 The

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Роля на научните организации в индустриалната трансформация доц. д-р инж. Илия Железаров Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode] Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на

АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с на АГРЕГАТОР НА ДАННИ Организация, която събира метаданни от своята група доставчици на съдържание и ги предава на Европеана, подпомага доставчиците с насоки за съответствие (...) и преобразува метаданните

Подробно

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“ ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА Project CB005.1.23.103 CBC programme "Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey" for the years 2014-2020 The project is co-funded by the European Union through the Interreg- IPA CBC Bulgaria-Turkey

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно