Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Размер: px
Започни от страница:

Download "Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA"

Препис

1 Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Исая беше пророк. Неговата работа беше да казва на хората това, което Бог говори. Ахаз Езекия Йотам Озия

4 Хората не винаги искат да чуят Божието Слово,... Ахаз Езекия Йотам Озия

5 ... но Исая никога нека разочарова Бога. Ахаз Езекия Йотам Озия

6 Исая проповядва по време на управлението на четири различни царе. Ахаз Езекия Йотам Озия

7 Цар Озия управляваше Юдовата земя, от Ерусалим. Вначалото, Бог благослови Озия (който се казваше и Амасия), тъй като той вършеше правилните неща, вбожиите очи.

8 Но Озия се възгордя и вече не се покоряваше на Бога. Той стана прокажен и трябваше да живее сам, до деня на смъртта си.

9 Цар Озия царува над 60 години. Когато той умря, синът му Йотам зае мястото му и царува 17 години.

10 Бог благослови Йотам, защото той слушаше това, което Бог казваше чрез Исая и други пророци.

11 Цар Йотам имаше син на име Ахаз. Ахаз беше на 20 години, когато се възцари, ицарува16 години в Ерусалим. Ахаз не мислеше за Бога.

12 Той се покланяше на идоли и лъжливи богове, и накара много от Божиите хора да направят същото.

13 Въпреки че Исая го предупреди, Ахаз не се вслуша в Божиите предупреждения. Той умря, когато беше само на 35 години.

14 Бог благослови следващия цар, Езекия, защото той премахна всички идоли и лъжливи богове, исемолеше на истинския Бог.

15 Когато вражеска армия атакува Юда, Езекия знаеше, че неговата армия е твърде слаба, за да спечели. Той накара Исая да се моли за Божията помощ.

16 Исая изпрати съобщение до царя: Така казва Господ: Не се страхувай от този враг... Аз ще го съборя......

17 ... Скоро след това, Бог накара вражеската армия да се оттегли, без дори да воюват с Езекия.

18 Въпреки, че хората около него не мислеха много за Бога, Исая го правеше.

19 Един ден той получи видение, което е нещо като сън, когато не сте заспали.

20 Във видението, Исая видя колко е славен и свят Господ.

21 Кого да изпратя? Бог попита във видението. Ето ме, изпрати мен, отговори Исая. Той беше готов да извърши каквото Бог поиска, и да отиде там, където Бог го беше изпратил.

22 Може би Исая мислеше, че Бог ще го изпрати до далечни хора, коитонебяхачувализабога.

23 Но не, Бог не направи това. БогказанаИсаядаговорина собствения си народ, в собствената му страна.

24 Той трябваше да им каже, че Бог е ядосан на греха им.

25 Имаше и други неща, които Исая трябваше да каже на своя народ прекрасни неща за един Човек,...

26 ... Който щеше бъде силен освободител и да дойде да ги спаси...

27 ... от греха и от всичките им врагове. Еврейският народ нарича този човек Месия.

28 ВъпрекичетеочаквахаБогда изпрати Месията, много хора живееха така,...

29 ... сякаш Той никога нямаше да дойде.

30 Всички неща, които Исая каза за Месия са написани в книгата му.

31 Въпреки, че той написа тези неща стотици години,...

32 ... преди те да се случат, всичко, което Исая каза за Месия ще се сбъдне.

33 Исая каза, че Сам Бог ще даде знак. Той каза: Ето, девицата ще роди син и ще го нарече Емануил.

34 Хората знаеха, че Исая говори за Божия Месия, защото една жена не може да бъде девствена и да има дете. Също така, името Емануил означава: Бог снас!

35 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му инеговотоиме ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

36 Исая беше толкова сигурен, че Божиите обещания ще се сбъднат, че той говори така, сякаш събитието вече се е случило. Това се нарича: пророчество.

37 Исая каза, че Месията ще бъде велик, ищеизвършивелики неща. Бог също така каза на Исая да каже на хората, че Месията ще пострада и ще бъде осъден на смърт.

38 Исая може би се е чудел как Месията може да бъде велик и могъщ, авсъщото време слаб и раним.

39 Но Исая не спореше с Бога - той просто повтори онова, което Бог му беше казал да каже. Богискашедасеувери, че пророчеството Му ще се сбъдне.

40 Месията щеше да дойде - не само за еврейския народ. БогказанаИсая, че Месията ще бъде светлина на народите.

41 Езичниците са всички хора по света, които не са евреи. Бог обича всички и Неговият Месия ще дойде да благослови всички, идадонесе спасение до края на земята.

42 Исая вижда бъдещето е история от Божието Слово Библията, намираща се в Исая 1, 6, 7, 9, 53 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

43 Край!

44 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.

45 Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да мога да имам нов живот сега, иединденда бъда с теб завинаги. ПомогнимидаТисе покорявам и да живея за Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка на съветниците на деца САМ ДОХЪРТИ

Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка на съветниците на деца САМ ДОХЪРТИ Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка на съветниците на деца САМ ДОХЪРТИ Ти можеш да доведеш дете при Христос Прост наръчник, който помага стъпка по стъпка

Подробно

ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ СА ВАЖНИ ЗА БОГ Дейвид Уилкерсън 14 Септември, 1998 Кои хора наричаш свои най-близки приятели? Вярваш или не, този въпрос е от голяма

ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ СА ВАЖНИ ЗА БОГ Дейвид Уилкерсън 14 Септември, 1998 Кои хора наричаш свои най-близки приятели? Вярваш или не, този въпрос е от голяма Дейвид Уилкерсън 14 Септември, 1998 Кои хора наричаш свои най-близки приятели? Вярваш или не, този въпрос е от голяма важност за Господа. И това е така, защото твоите приятелства говорят силно както на

Подробно

ЖИВОТЪТ НА ДАВИД том 2 МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Нагледните пособия към тези поредици могат да бъдат поръчани от повечето офиси на СЕД и в електронните

ЖИВОТЪТ НА ДАВИД том 2 МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Нагледните пособия към тези поредици могат да бъдат поръчани от повечето офиси на СЕД и в електронните ЖИВОТЪТ НА ДАВИД том 2 МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Нагледните пособия към тези поредици могат да бъдат поръчани от повечето офиси на СЕД и в електронните книжарници. За списък на офисите на СЕД и на електронните

Подробно