Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "Samuel Gods BoyServant Bulgarian"

Препис

1 Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Анна била добра жена, омъженазаелкана също един добър човек. ИдваматаобичалиБогиправели добро на другите. Нещо обаче липсвало в живота на Анна. Тя искала да има дете. О, колко много го искала! Тя чакала, молила се, надявала се и пак чакала. Но детето все не идвало.

4 Всяка година, Анна отивала в Божия шатър за да се поклони. Веднъж, тя обещала на Бог, че ако Той идадялсин, тя щяла да го посвети да бъде Господен слуга завинаги.

5 Старият свещенник Илий видял как Анна се молела. Той обаче помислил, че тя била пияна, понеже само си мърдала устните, но не излизал никакъв звук. Илий смъмрил Анна.

6 Анна разказала на Илий за молитвата си за дете и как тя била обещала на Бог да го посвети. ТогаваИлийиказал: Отиди си с мир и нека Израилевият Бог да ти отговори на молбата. Думите на Илий дали надежда на Анна.

7 Скоро след това, голяма радост изпълнила сърцето на Анна. Господ си спомнил за нея и отговорил на молитвата и. Тя родила момченце, което нарекли Самуил (което означава изискан от Бог ). Но дали Анна щяла да си спомни за Господ и за обещанието си към Него?

8 Анна спряла да ходи в шатърът всяка година. О, не! Дали тя нарушила обещанието си към Бог? Не, Анна изчакала Самуил да порастне достатъчно, за да може сам да живее в шатърът и да бъде от помощ на Илий.

9 Бог почел голямата вярност на Анна. След Самуил, Бог и дал още трима сина и две дъщери. Всяка година, Анна ходела в шатърът за да се поклони на Бог и за да занесе нова дрешка на Самуил.

10 Самуил не бил единственият помощник на Илий. Синовете на Илий, Офний и Финеес, също работели там. Но те вършели нечестиви неща и не почитали Бог, дориислед забележките на баща си. Илий трябвало да не им позволява да работят в шатърът, но той ги бил оставил.

11 Една нощ, Самуил чул глас, Който го викал. Момчето помислило, че Илий го вика. Тук съм, казал той. Илий отговорил: Аз не съм те викал. Това се случило 3 пъти. Тогава Илий разбрал, че Бог искал да говори със Самуил.

12 Илий казал на Самуил: Ако пак те повика, ще кажеш: Говори Господи, понеже слугата Ти слуша. Бог пак повикал Самуил и след това му казал някои много важни неща.

13 Сутринта, Илий повикал Самуил и го попитал: КаквотиказаГоспод? Младият Самуил му казал всичко. Посланието било ужасно Бог щял да унищожи целия дом на Илий, понеже Офний и Финеес били толкова нечестиви.

14 Божието Слово се изпълнило. По време на една война с Филистимците, двамата нечестиви сина на Илий носели Божия ковчег пред армията на Израел. Враговете им пленили ковчега обаче и убили Офний и Финеес. Когато Илий чул за това, той паднал от стола си, счупил си врата и умрял на същия ден.

15 Божият ковчег донесъл само бедствия на Филистимците. Те го поставили в храма на Дагон техният фалшив бог. На сутринта, идолът Дагон бил паднал по лицето си пред Божия ковчег. Филистимците вдигнали Дагон, но на следващата сутрин го намерили отново на земята само че този път на парчета.

16 Болести и смърт завладяли Филистимците. За да разберат дали Бог е Този, Който ги наказвал, те поставили Божия ковчег на една каруца, теглена от 2 крави. Те задържали малките теленца и казали: Ако кравите отидат в Израел и оставят теленцата си, ниещепознаем, че Бог е замесен във всичко това. Кравите наистина не се върнали при теленцата си.

17 Тогава Самуил, който вече бил голям мъж, говорил на всички Израилтяни: Ако се обърнете към Господ с цялото си сърце... Той ще ви освободи от ръката на Филистимците. Хората послушали Божия верен пророк. И Бог воювал за Израел срещу Филистимците през всичките дни на Самуил.

18 Самуил Божият Млад Слуга е история от Божието Слово Библията, намираща се в 1 Царе 1-7 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

19 Край!

20 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги. Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесегасиживотново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да мога да имам нов живот сега, и единдендабъдастеб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамидаживеяза Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА Нур заявява на Йиит, че го мрази от дъното на душата си и че вече се отвращава от него. Хуква навън, качва се на колата си и потегля. Йиит я следва. Керем отново отива в къщата на Нур. Забелязва, че е

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА 1611 www.scriptural-truth.com Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не е в Иврит, като нито разказ на Бел и дракона. {1:1}

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец ПРоект УСПЕХ ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хора Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Подробно