Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc"

Препис

1 Междинен доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство Институт Отворено общество София Резюме 1. Методология Присъединяването към Шенгенското пространство е част от интеграцията на България в Европейския съюз (ЕС). Разширяването на Шенгенското пространство повишава сигурността и е предпоставка за подобряване живота на европейските граждани и за ефективно упражняване на тяхното право на свободно движение и икономическа активност. Цел на гражданското наблюдение е повишаването на информираността на европейските и по-специално на българските граждани за степента на готовност на България за присъединяване към Шенгенското пространство през 2011 г. чрез осъществяването на експертна оценка на напредъка в подготовката, която е независима както от ЕС, така и от българските институции. Обект на наблюдението е напредъкът в осъществяване на мерките, заложени в Националния план за действие за пълното прилагане в България на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници в деветте раздела: Граничен контрол, Визи, Миграция, Убежище, Полиция и сигурност. Огнестрелни оръжия и боеприпаси, Съдебно сътрудничество, Борба срещу наркотичните вещества, Работа и използване на Шенгенската информационна система и Защита на личните данни. Възприета е скала от четири стойности за оценка на степента на осъществяване на мерките: Неизпълнена пропуснат е срокът за изпълнение и не е започната работа по изпълнение на мярката. По-скоро неизпълнена пропуснат е срокът за изпълнение, започната е работа по изпълнение на мярката, но изпълнението е в началото на процеса. По-скоро изпълнена пропуснат е срокът за изпълнение, започната е работа по изпълнение на мярката и изпълнението е към края на процеса. Изпълнена мярката е изпълнена в срок. Настоящият доклад съдържа оценка на степента на изпълнение на всички мерки с краен срок за осъществяване 31 август 2010 г.

2 В раздела Работа и използване на Шенгенската информационна система е оценен и напредъкът в реализирането на мерките със срок за изпълнение 31 декември 2010 г. поради предстоящата оценка по Шенген на България в област ШИС/СИРЕНЕ в периода 6 10 декември 2010 г. Останалите раздели съдържат и оценка на напредъка в реализирането на някои мерки с ненастъпил, но непосредствено предстоящ краен срок или с постоянен такъв. 2. Обща оценка на напредъка в изпълнение на мерките към 31 август 2010 г. Към 31 август 2010 г. подготовката на България за присъединяване към Шенгенското пространство като цяло се осъществява в срок и има достатъчно основания да се смята, че страната ще изпълни всички условия за членство към 31 март 2011 г. В Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници 48 мерки са със срок за изпълнение до 31 август 2010 г. (фиг. 1). От тях изпълнени са повече от половината 28 мерки, а 15 са по-скоро изпълнени. Две мерки не са изпълнени в срок. Те са в областта Визова политика. Три мерки са по-скоро неизпълнени една от тях е в раздел Визова политика, а две са от Граничен контрол. При предприемане на адекватни мерки от страна на отговорните институции тези закъснения могат да бъдат преодолени до края на 2010 г. Четири мерки с все още ненастъпил краен срок, отнасящи се до Шенгенската информационна система и област Полиция и сигурност, са предсрочно изпълнени. Фиг. 1. Изпълнение на мерки по присъединяване към Шенген Изпълнение на мерки по присъединяване към Шенген Изпълнени По-скоро изпълнени По-скоро неизпълнени Неизпълнени Изпълнени предсрочно

3 С най-голям брой изпълнени мерки в подготовката е областта Работа и използване на Шенгенската информационна система, където от общо 17 мерки със срок 31 август 14 са изпълнени, а 3 са по-скоро изпълнени. Други две мерки са изпълнени преди крайния срок. Предстоящото изпълнение на 7 от планираните в този раздел мерки зависи изцяло от ревизирания график на ЕК за ШИС-2. Забавянията в техническото изпълнение на графика за финализиране на ШИС-2 на европейско ниво крият риск от забавяне на изпълнението на тези мерки. Оценката за напредъка в подготовката в тази област е особено важна поради обстоятелството, че Шенгенската информационна мрежа е основата на Шенгенския механизъм, която позволява на всички гранични власти, полицейски служби и консулски служители от страните от Шенгенската група да имат достъп до данни за определени лица или за откраднати или загубени превозни средства и предмети и това е единствената област, в която все още предстои оценка по Шенген на България в област ШИС/СИРЕНЕ в периода 6 10 декември 2010 г. Най-голям брой неизпълнени мерки се наблюдават в област Визова политика, където от 11 мерки само три са изпълнени в срок. Пет мерки са по-скоро изпълнени. От останалите три две са неизпълнени, а една е по-скоро неизпълнена. Неизпълнена в срок е мярката за изготвяне на инструкция на министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи за реда за издаването на визи на ГКПП, а останалите забавяния произтичат от закъснялото изграждане на Визовия център в МВнР. В област Граничен контрол повечето планирани мерки с настъпил срок са изпълнени. Закъснението в реализирането на около една четвърт от мерките (по-скоро изпълнени или по-скоро неизпълнени) е преодолимо. В останалите области мерките са или по-скоро изпълнени и предстои финализирането им ( Миграция и Убежище ), или са с постоянен или все още ненастъпил краен срок на изпълнение и по тях се работи ( Полиция и сигурност. Огнестрелни оръжия и боеприпаси, Съдебно сътрудничество, Борба срещу наркотичните вещества и Защита на личните данни ). 3. Оценка по области В област Граничен контрол планираните мерки са 27. От тях 10 са изпълнени, а 10 са с предстоящ срок за изпълнение 30 септември 2010 г. и повечето най-вероятно ще бъдат изпълнени в рамките на този срок. Седем мерки са с настъпил срок за изпълнение, но все още се работи по тях. Пет са по-скоро изпълнени и две са по-скоро неизпълнени. Една част от неизпълнените в срок мерки се отнасят до приемането на подзаконови нормативни актове (например изготвяне на инструкция за патрулно-постова дейност на Гранична полиция), други са в резултат на прекратени обществени поръчки. Има известно забавяне и в реконструкцията на някои ГКПП.

4 В област Визова политика от 11 мерки три са изпълнени в срок. Пет мерки са по-скоро изпълнени, а останалите са неизпълнени (две) или по-скоро неизпълнени (една). Освен забавянето в изготвянето на някои подзаконови актове и анализи проблемите в областта са свързани с изграждането на Визовия център в МВнР. Забавянето е резултат на липсата на финансов ресурс за помещение и оборудване през изминалата година. Очаква се закъснението да бъде наваксано и до ноември да е осъществена връзка с визовата информационна система. Областите Убежище и Миграция са застъпени с малко на брой мерки за изпълнение (по една мярка във всяка област) в Националния план за действие за присъединяването на България към Шенгенското пространство. И двете мерки са поскоро изпълнени. В област Полиция и сигурност. Огнестрелни оръжия и боеприпаси са планирани общо 7 мерки, от които само една е с настъпил срок за изпълнение и е изпълнена. Две от мерките със срок през декември, отнасящи се до сключване на споразумения между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия и Република Гърция, са изпълнени предсрочно. По останалите работата продължава. В област Съдебно сътрудничество планираните 3 мерки са с постоянен срок за изпълнение и по тях се работи. В област Борба срещу наркотичните вещества от общо 7 мерки 4 са със срок за изпълнение постоянен, а на останалите три срокът е през декември. По всички мерки се работи. Областта Работа и използване на Шенгенската информационна система е единствената, която все още не е била обект на оценка по Шенген на България. Проверката в област ШИС/СИРЕНЕ ще се проведе в периода 6 10 декември 2010 г. Мисията ще се състои през декември 2010 г. Това прави оценката за напредъка в подготовката в тази област особено важна. От 17 планирани мерки със срок 31 август 14 са изпълнени, а 3 са по-скоро изпълнени. Други две мерки са изпълнени преди крайния срок. Изпълнението на седем от планираните в този раздел мерки зависи изцяло от ревизирания график на ЕК за ШИС-2. Забавянията в техническото изпълнение на графика на финализиране на ШИС- 2 на европейско ниво крие риск от забавяне на изпълнението на тези мерки. В област Защита на личните данни от 5 планирани мерки една е с краен срок за изпълнение през декември, а останалите са с постоянен срок и са в процес на изпълнение.

5 4. Препоръки Оптимизиране на процеса на вътрешноведомствено съгласуване на документи и ускоряване приемането на подзаконови актове, в т.ч. Инструкцията за патрулнопостова дейност на Гранична полиция. Ускоряване на строителните и монтажни работи по изграждането на Визовия център в МВнР и ускорено завършване на преустройството на консулските служби съгласно изискванията на шенгенските критерии, заложено в предстоящите мерки. Гъвкавост при прилагане на процедурите по ЗОП, доколкото законът го позволява (опростяване на процедурите и удължаване на сроковете за подаване на документи). Активно обучение и участие в подготовката за присъединяване към Шенген на всички служители от Дирекция Миграция към МВР. Усвояване на опита на държавите, присъединили се към Шенген през 2007 г., по отношение на подготовката им в прилагането на стратегията за интегрирания граничен контрол във вътрешността на страната, където имиграционните власти работят заедно с граничните и полицейските служби за предотвратяване на нелегалната миграция. Включване на проекта за изменение на Закона за Министерство на вътрешните работа и на проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни сред приоритетните задачи на Народното събрание през есенна сесия. Осъществяване до края на годината на специализирани модули на обучението в съдебно сътрудничество, свързани с проблематиката на европейската уредба в областта на наказателното и наказателнопроцесуалното право. Оптимизиране на националната стратегия и мерки за борба с наркоманията чрез активно участие и обмен на опит и практики в рамките на мрежата на Центъра за наблюдение на наркотиците и наркоманиите в Лисабон. Проактивно участие в усвояването на средства от съществуващите европейски финансови инструменти, подпомагащи мерките за борба с наркоманиите и трафика на наркотични вещества. Ускоряване на процеса на обучение на администратори и обработващи лични данни. Транспониране на Рамково решение 2008/977/ПВР относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в срок до 27 ноември 2011 г.

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Основна цел: Изграждане на административните

Подробно