Cover T book_Iz Izk 4

Размер: px
Започни от страница:

Download "Cover T book_Iz Izk 4"

Препис

1 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна Тема на урочната Бележки/ Oчаквани резултати от обучението Методи на работа ред седмица единица коментари 1 1 Какво зная и умея от 3. клас Разпознава основни характеристики на телата и веществата. Разграничава основните групи организми, средата, която обитават, беседа; разказ; конспективно изложение; техните характеристики и взаимодействия. Познава основните функции на изучени човешки органи. ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА 2 1 Свойства на веществата 3 2 Свойства на веществата. 4 2 Температура и термометър 5 3 Измерване на температура. 6 3 Състояния на водата 7 4 Кръговрат на водата в природата. Сравнява вещества, използвани във всекидневието, по техните свойства горят ли, привличат ли се от магнит, провеждат ли топлина, разтварят ли се във вода, плават ли, или потъват (по-тежки или по-леки от водата). Дава примери за употребата им. Различава вещества по свойства и употреба. Извършва опити с тела и вещества. Познава устройството на термометъра и мерната единица за измерване на температура градус Целзий (ºC). Измерва температурата на вода, въздух и телесна температура в градуси Целзий (ºC). Разпознава трите състояния на водата лед, вода, водни пáри преминаване от едно състояние в друго. Проследява преходите между трите състояния на водата (при нагряване и охлаждане). Проследява преходите между трите състояния на водата при кръговрата ѝ в природата (при нагряване и охлаждане). беседа; разказ; обсъждане; наблюдение; упражнение; обсъждане; беседа; наблюдение; инструктаж; експеримент; демонстрация; демонстрация; наблюдение; работа с учебника беседа; обяснение; наблюдение; инструктаж; експеримент; упражнение; наблюдение; дискусия; наблюдение;

2 8 4 Състояния на водата и нейния кръговрат. Въз основа на опити описва промените в състоянието на водата при нагряване и охлаждане (топене замръзване; изпарение втечняване). упражнение; дискусия; обсъждане; наблюдение; обяснение; инструктаж; експеримент; 9 5 Почва Изброява съставни части на почвата и фактори, от които зависи нейното плодородие. Дава примери за значението на плодородието на почвата за човека Опазване на въздух, Изброява замърсителите на въздуха, водата и почвата и начини- почва и вода те за опазването им Тела и вещества. Описва общи характеристики на тела и вещества, сравнява тела Затвърдяване по техните свойства и ги свързва с употребата им Проект: Да мислим зелено 13 7 Тела и вещества. Обобщение 14 7 Движение на телата 15 8 Сили. Видове и действие 16 8 Движение и сили. Разпознава и описва замърсителите на въздух, почва и вода; определя начини за опазване на природата; осъзнава значението на чистата околна среда за живите организми. Описва общи характеристики на телата и веществата и техни свойства, свързани с всекидневна употреба; състава на почвата и значението му за плодородието; промените в състоянието на водата при нагряване и охлаждане и нейният кръговрат в природата. ДВИЖЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ Разпознава видовете движения на телата, срещани във всекидневието праволинейно, криволинейно, въртене, трептене. Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегляне, триене) влияят на движението или променят формата на телата. Разпознава видовете движения на телата, срещани във всекидневието праволинейно, криволинейно, въртене, трептене. Илюстрира с примери как силите (мускулна сила, земно притегляне, триене) влияят на движението или променят формата на телата Звук и слух Посочва примери за трептящи тела, издаващи звук. Илюстрира с примери вредното влияние на шума и силните звуци върху здравето на човека Светлина и зрение Посочва примери за тела, източници на светлина. Проверява опитно праволинейното разпространение на светлината. дискусия; демонстрация; наблюдение; дискусия; наблюдение; упражнение; дискусия; обяснение; работа с учебника работа с учебника; беседа; разказ; обяснение; наблюдение; демонстрация; беседа; разказ; обяснение; наблюдение; демонстрация; упражнение; дискусия; обяснение; работа с учебника беседа; разказ; обяснение; инструктаж; наблюдение; демонстрация; работа с учебника беседа; разказ; обяснение; инструктаж; наблю дение; демонстрация;

3 19 10 Звук и светлина. Посочва примери за трептящи тела, издаващи звук. Илюстрира с примери вредното влияние на шума и силните звуци върху здравето на човека. Посочва примери за тела, източници на светлина. Проверява опитно праволинейното разпространение на светлината Енергия Изброява различни видове енергия: енергия на движението, топлинна енергия, слънчева енергия, енергия от горива и храни. Илюстрира с примери използването на енергията в бита, транспорта и от живите организми Енергията около нас Движение и енергия. Затвърдяване Проект: Енергия на бъдещето Движение и енергия. Обобщение Илюстрира с примери използването на енергията в бита, транспорта и от живите организми. Свързва добиването на енергия чрез изгаряне на природни горива със замърсяването на околната среда. Илюстрира с примери как силите влияят на движението или променят формата на телата. Изброява различни видове енергия. Илюстрира с примери използването на енергията в бита, транспорта и от живите организми. Посочва примери за трептящи тела, издаващи звук. Посочва примери за тела, източници на светлина. Проучва и илюстрира с примери използването на енергията в бита, транспорта и от живите организми. Създава кратки текстове за наблюдаван обект. Разпознава видовете движение на телата, срещани във всекидневието. Изброява различни видове енергия и илюстрира с примери използването на енергията в бита, транспорта и от живите организми. ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ Описва Слънцето като звезда източник на светлинна енергия Движение на Земята около оста ѝ Слънцето нашата звезда Слънчева система Назовава планетите в Слънчевата система по схема. Разграничава планета и звезда Планетата Земя. Описва формата на Земята и Луната. Разграничава планета и Луна естествен спътник Слънчевата система. Разграничава планета, спътник, звезда. Изброява планетите от Слънчевата система. Чете и обсъжда информация с природонаучно съдържание. Описва движението на Земята около оста ѝ. Свързва смяната на деня и нощта с въртенето на Земята около нейната ос. упражнение; дискусия; обяснение; инструктаж; наблюдение; демонстрация; експеримент; наблюдение; наблюдение; обяснение; работа с учебника обяснение; описание; наблюдение; наблюдение; демонстрация; наблюдение; обяснение; демонстрация; инструктаж; наблюдение; експеримент;

4 30 15 Движение на Земята около Слънцето Описва движението на Земята около Слънцето. демонстрация; наблюдение; Планетата Земя в движение. Описва формата на Земята и нейното движение (въртене около оста ѝ и обикаляне по орбита около Слънцето). Свързва смяната на деня и нощта с въртенето на Земята около нейната ос. обяснение; Земята планета от Слънчевата система. Затвърдяване Проект: Пътуване в Слънчевата система Планетата Земя. Обобщение Хранене при растенията Растенията зелени фабрики за храна Дишането като жизнен процес Дишане при организмите Размножаване при цветните растения Описва формата на Земята и нейните движения, като свързва смяната на деня и нощта с въртенето на Земята около оста и. Описва Слънцето като звезда източник на светлина и топлина, и Луната като естествен спътник на Земята. Изброява планетите от Слънчевата система. Изброява планетите от Слънчевата система. Създава кратки текстове за проучван обект. Описва формата на Земята и нейното движение (въртене около оста ѝ и обикаляне по орбита около Слънцето). Свързва смяната на деня и нощта с въртенето на Земята около нейната ос. Описва Слънцето като звезда източник на светлина и топлина, и Луната като естествен спътник на Земята. Изброява планетите от Слънчевата система. ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ Описва по схема изграждането на хранителни вещества от растенията. Обяснява значението на растенията за обогатяване на въздуха с кислород и за пречистването му от въглероден диоксид. Описва по схема изграждането на хранителни вещества от растенията. Обяснява значението на растенията за обогатяването на въздуха с кислород и пречистването му от въглероден диоксид. Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво я използват. Обяснява резултатите от проведени опити с растения. Обяснява откъде организмите получават енергия и за какво я използват. Дава примери за животни, които дишат с бели дробове или с хриле. Дава примери за животни, които дишат с бели дробове или с хриле. Описва по схема размножаването на цветно растение. обяснение; описание; беседа; обяснение; описание; упражнение; наблюдение; беседа; обяснение; описание; упражнение;

5 40 20 Жизнен цикъл на едногодишно растение Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно тревисто растение. демонстрация; наблюдение; дискусия; Размножаване и развитие при растенията Размножаване и развитие при животните Размножаване и развитие при животните Жизнени процеси при организмите. Затвърдяване Проект: Животът на организмите Жизнени процеси. Обобщение Описва по схема размножаването на цветно растение. Описва по схема жизнения цикъл на едногодишно тревисто растение. Обяснява резултатите от проведени опити с растения. Описва по схема развитието на животни, които снасят яйца, и такива, които раждат малките си. Описва по схема развитието на животни, които снасят яйца, и такива, които раждат малките си. Описва по схема размножаването на цветно растение и жизнения цикъл на едногодишно тревисто растение. Групира животни според начина им на размножаване. Обяснява по схема как растенията произвеждат храната си, с какво дишат животните и растенията. Посочва примери за животни, които снасят яйца или раждат малките си. Описва по схема размножаването на цветно растение и жизнения цикъл на едногодишно тревисто растение. Описва по схема развитието на животни, които снасят яйца, и такива, които раждат малките си. Създава кратки текстове за проучван обект. Описва по схема размножаването на цветно растение и жизнения цикъл на едногодишно тревисто растение. Групира животни според начина им на размножаване. Обяснява по схема как растенията произвеждат храната си, с какво дишат животните и растенията. Посочва примери за животни, които снасят яйца или раждат малките си Групи животни Разграничава безгръбначни от гръбначни животни. Групира животните на бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми Групиране на животните. Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата и сушата, и приспособленията им за живот Съобщества Разграничава естествени и изкуствени съобщества и хранителни взаимоотношения между организмите в тях. беседа; обяснение; упражнение; инструктаж; експеримент; наблюдение; дискусия; описание; беседа; обяснение; описание; упражнение; описание; обсъждане; наблюдение; беседа; разказ; обяснение; описание;обсъждане; наблюдение; работа с учебник

6 50 25 Съобщества във водна среда Илюстрира с примери видовото разнообразие на животни и растения във водната среда на живот. Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот. обсъждане; наблюдение; Растения и животни във водна среда Съобщества на сушата Растения и животни на сушата Човекът и равновесието в природата Наблюдатели. Учебна екскурзия Организмите и тяхната среда. Затвърдяване Проект: В защита на българската природа Организмите и тяхната среда на живот. Обобщение Хранене при човека Илюстрира с примери видовото разнообразие на животни и растения във водната среда на живот. Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот. Описва представители на растителни и животински съобщества на сушата в равнините и планините. Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот. Разграничава естествени и изкуствени съобщества. Описва представители на растителни и животински съобщества на сушата в равнините и планините. Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот. Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерките за нейното опазване. Разграничава естествени и изкуствени съобщества и описва представители. Посочва приспособления на растения и животни към тяхната среда на живот. Описва резултати от наблюдения на обекти от живата природа. Разграничава безгръбначни от гръбначни животни. Групира животните на бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми и описва приспособления към дадена среда. Разграничава естествени и изкуствени съобщества. Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерките за нейното опазване. Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерките за нейното опазване. Разграничава безгръбначни от гръбначни животни. Групира животните на бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми и описва приспособления към дадена среда. Разграничава естествени и изкуствени съобщества. Назовава дейностите на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерките за нейното опазване. беседа; разказ; обяснение; описание;обсъждане; наблюдение; работа с учебник беседа; разказ; обяснение; описание;обсъждане; наблюдение; работа с учебник беседа; инструктаж; наблюдение; описание; обсъждане описание; ЧОВЕКЪТ И ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ Разпознава по схема органи на човешкото тяло, свързани с процеса об- на хранене. Назовава хигиенните правила за хранене. съждане; наблюдение; работа с учебник

7 60 30 Състав на храната. Здравословно хранене Изброява основните вещества, необходими за растежа и развитието на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат. Изброява основните вещества, необходими на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат. Дава примери за здравословно хранене. Оценява значението на здравословното хранене обсъждане; наблюдение; Храна и здраве. Изброява основните вещества, необходими за растежа и развитието на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат. Изброява основните вещества, необходими на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат. Дава примери за здравословно хранене. Оценява значението на здравословното хранене Дишане и здраве Разпознава по схема органите на човешкото тяло, свързани с процеса на дишане. Обяснява неблагоприятното влиянието на замърсения въздух и тютюнопушенето върху здравето Болести. Здравословен живот Размножаване и развитие на човека Човекът и здравословният начин на живот. Затвърдяване Човекът и здравословният начин на живот. Обобщение Посочва причинители на заразни болести (микроби, бактерии и вируси) и средства за предпазване и лекуване (лична хигиена, ваксини, лекарства). Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, физическата активност и закаляването за укрепване и опазване на собственото здраве. Описва по схеми размножаването и развитието на човека и очакваните изменения в детския организъм в процеса на съзряването му. Разпознава по схема органите на човешкото тяло, свързани с процесите на хранене и дишане, и периодите на развитие на човешкия организъм. Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, физическата активност и закаляването за укрепване и опазване на собственото здраве. Разпознава на схема органи на човешкото тяло, свързани с процесите хранене и дишане. Описва (по схеми) размножаването и развитието на човека и очакваните изменения в детския организъм в процеса на съзряването му. Изброява основните вещества, необходими на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат. Дава примери за здравословно хранене. Посочва причинители на заразни болести (микроби, бактерии и вируси) и средства за предпазване и лекуване (лична хигиена, ваксини, лекарства). Обяснява вредното влияние на никотина, алкохола и наркотиците. Оценява значението на здравословното хранене, личната хигиена, физическата активност и закаляването за укрепване и опазване на собственото здраве обсъждане; наблюдение; обсъждане; наблюдение; обсъждане; наблюдение; описание;

8 67 34 Какво зная и умея в края на четвърти клас. 1 част Различава веществата по свойства и употреба. Описва по схема кръговрата на водата в природата. Разпознава видове движение на тела, срещани във всекидневието праволинейно, криволинейно, въртене, трептене. Дава примери за източници на светлина и звук, за тяхното разпространение и възприемане от човешките сетива. Описва формата и движението на Земята и Луната. Назовава планетите от Слънчевата система. Дава примери за получаване на енергия от различни източници и за нейното използване. Познава основни жизнени процеси. Групира животните на бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми. Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата и сушата, и приспособленията им за живот. Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерки за нейното опазване Описва очаквани промени в човешкото тяло през пубертета. Дава примери за здравословно хранене и здравословен начин на живот. описание; Какво зная и умея в края на четвърти клас. 2 част Различава веществата по свойства и употреба. Описва по схема кръговрата на водата в природата. Разпознава видове движение на тела, срещани във всекидневието праволинейно, криволинейно, въртене, трептене. Дава примери за източници на светлина и звук, за тяхното разпространение и възприемане от човешките сетива. Описва формата и движението на Земята и Луната. Назовава планетите от Слънчевата система. Дава примери за получаване на енергия от различни източници и за нейното използване. Познава основни жизнени процеси. Групира животните на бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми. Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата и сушата, и приспособленията им за живот. Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата, и мерки за нейното опазване Описва очаквани промени в човешкото тяло през пубертета. Дава примери за здравословно хранене и здравословен начин на живот. Разработил:. (име, фамилия, подпис)

ТЕСТ ИЗХОДНО НИВО ПЪРВА ГРУПА 1. При каква температура се изпарява водата от водните басейни? А) при всякаква температура Б) само при висока температу

ТЕСТ ИЗХОДНО НИВО ПЪРВА ГРУПА 1. При каква температура се изпарява водата от водните басейни? А) при всякаква температура Б) само при висока температу ТЕСТ ИЗХОДНО НИВО ПЪРВА ГРУПА 1. При каква температура се изпарява водата от водните басейни? А) при всякаква температура Б) само при висока температура В) само при температура над 0 2. Запишете какъв

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО В КРАЯ НА 4. КЛАС ПЪРВА ГРУПА 1. Кои тела се привличат от магнит? Огради буквите пред верните отговори. А) метален кламер Б) плас

ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО В КРАЯ НА 4. КЛАС ПЪРВА ГРУПА 1. Кои тела се привличат от магнит? Огради буквите пред верните отговори. А) метален кламер Б) плас ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО В КРАЯ НА 4. КЛАС ПЪРВА ГРУПА 1. Кои тела се привличат от магнит? Огради буквите пред верните отговори. А) метален кламер Б) пластмасова бъркалка В) игла за шиене Г) клечка за зъби

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ: Да се формира на структурно-функционална

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

II

II УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72. Брой часове

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

Училище:, град/село... Утвърдил директор:.. (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната сре

Училище:, град/село... Утвърдил директор:.. (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната сре Училище:, град/село... Утвърдил директор:.. (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план):

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Биология и здравно образование 10. клас по учебника на издателство Педагог 6 Брой учебни часове (по

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Биология и здравно образование 10. клас по учебника на издателство Педагог 6 Брой учебни часове (по ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Биология и здравно образование 10. клас по учебника на издателство Педагог 6 Брой учебни часове (по учебен план): 72 часа За нови знания: 44 часа (61,1%)

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР КРИСИ АВРАМОВА ПРОГРАМА ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА I. КРАТКО ПРЕД

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР КРИСИ АВРАМОВА ПРОГРАМА ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА I. КРАТКО ПРЕД УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР КРИСИ АВРАМОВА ПРОГРАМА ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Екологичното образование

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература

Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература ЧЕТВЪРТИ КЛАС Критерии за оценяване на учениците от четвърти клас по български език и литература Български език: Изучавани езикови знания в четвърти клас за: корелативните двойки широки и тесни гласни;

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Ecosystem_condition

Ecosystem_condition Десислава Сопотлиева 1, Николай Велев 1, Ива Апостолова 1, Надя Цветкова 2 и Васил Василев 2 1 Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) 2 Център за приложение на спътникови изображения

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9.

... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9. ... (Училище) УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет химия и опазване на околната среда за 9. клас Брой учебни часове (по учебен план): 54. За нови

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Висша нервна дейност

Висша нервна дейност В нервната система непрекъснато постъпва поток от информация от външната среда и от тялото. В зависимост от това колко сложни са ответните реакции на постъпилите дразнения, обработването им става в различни

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

Човекът и природата 5 клас

Човекът и природата 5 клас Човекът и природата 5 клас Приобщаващ урок Тема: Хранене при животните Основното различие между растенията и животните е начина им на хранене. Растенията сами си изграждат хранителни вещества чрез фотосинтеза.

Подробно

Туристически пакет за здравен туризъм и активно дълголетие Тридневна /3 дни/програма здраве и дълголетие - 2 нощувки за български клиенти /петък-недел

Туристически пакет за здравен туризъм и активно дълголетие Тридневна /3 дни/програма здраве и дълголетие - 2 нощувки за български клиенти /петък-недел Туристически пакет за здравен туризъм и активно дълголетие Тридневна /3 дни/програма здраве и дълголетие - 2 нощувки за български клиенти /петък-неделя/ Когато се стремим към здраве и дълголетие възниква

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Folie 1

Folie 1 Природата на образува отпадъци, но хранителни вещества и местообитания за нов живот! Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си! Уилям Шекспир 1 Компостиране Ферментация

Подробно

Microsoft Word - NNo4.doc

Microsoft Word - NNo4.doc НАРЕДБА 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата Издадена от министъра на околната

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно