AM_Ple_LegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_LegReport"

Препис

1 A8-0391/095 Изменение 95 Адам Герек, Кристина Либацка, Януш Земке, Богуслав Либерадзки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Маркус Пипер, Чеслав Адам Шекерски, Йежи Бузек, Анджей Гжиб, Георгиос Епитидиос, Уршула Крупа, Данута Язловецка, Юлия Питера, Богдан Брунон Вента, Ярослав Калиновски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Ришард Антони Легутко, Чеслав Хоц, Едвард Чесак, Болеслав Г. Пеха, Ядвига Вишневска, Беата Гошевска, Мирослав Пьотровски, Валдемар Томашевски, Богдан Анджей Здройевски, Славомир Клосовски, Тадеуш Звефка, Дариуш Росати, Марек Юрек, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Кажимеж Михал Уяздовски, Ярослав Валенса, Елжбета Катажина Лукачийевска, Ришард Чарнецки, Косма Злотовски, Станислав Ожуг, Ян Олбрихт, Марек Плура, Януш Левандовски, Михал Бони, Данута Мария Хюбнер, Яцек Сариуш-Волски, Карол Карски, Томаш Пьотър Поремба, Адам Шейнфелд, Анна Елжбета Фотига, Борис Зала, Мария Грапини, Моника Смолкова Доклад Мирослав Похе Енергийна ефективност COM(2016)0761 C8-0498/ /0376(COD) A8-0391/2017 Предложение за директива Съображение 16 Текст, предложен от Комисията Изменение (16) В съответствие с техническия прогрес и нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния сектор следва да бъде преразгледан обичайният коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия, съответстваща на електроспестяванията в kwh, така че да отразява измененията в коефициента на първичната енергия (PEF) при електропроизводството. Изчисленията на PEF при електропроизводството се базират на средни годишни стойности. При генерирането на електроенергия и топлинна енергия в ядрени централи се използва методът на отчитане на физическото съдържание на енергия, а при генерирането на електроенергия и топлинна енергия на база изкопаеми заличава се

2 горива и биомаса методът на отчитане на ефективността при техническо преобразуване на енергия. За енергията от негорими възобновяеми източници методът представлява използването на директна еквивалентност, на базата на подхода на пълната първична енергия. При когенерация, за да се изчисли делът на първичната енергия, използвана за електропроизводство, се прилага методът, посочен в приложение II към Директива 2012/27/ЕС. Използва се средно за пазара състояние, а не състояние при маргинална (нова) инсталация. Приема се, че к.п.д. на електропроизводството е 100 % за негоримите възобновяеми енергийни източници, 10 % за геотермалните електроцентрали и 33 % за ядрените електроцентрали. Общият к.п.д. при когенерация се изчислява на база на най-актуалните данни от Евростат. На границите на системата PEF е 1 за всички енергийни източници. Изчисленията се базират на найактуалната версия на референтния сценарий в модела PRIMES. Стойността на PEF се базира на прогнозата за 2020 г. Анализът обхваща държавите членки на ЕС и Норвегия. Данните за Норвегия се базират на данни на ENTSO-E. Or. en Обосновка Позоваването на приложение II от Директива 2012/27/ЕС трябва да бъде заличено, тъй като съществува само една формула за изчисляване на КПД на когенерационните инсталации. В него не се споменава никакво предложение относно разделянето на електрическата и топлинната енергия. Освен това, съображение 16 допуска известна неяснота по отношение на методологията. Стойността на коефициента PEF е различна за различните енергийни източници. Тези реални показатели са необходими за изчисленията, които се извършват при прехода от полезна и крайна енергия към определената от държавите членки кумулирана първична енергия.

3 A8-0391/096 Изменение 96 Адам Герек, Кристина Либацка, Януш Земке, Богуслав Либерадзки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Маркус Пипер, Чеслав Адам Шекерски, Йежи Бузек, Анджей Гжиб, Георгиос Епитидиос, Уршула Крупа, Данута Язловецка, Юлия Питера, Богдан Брунон Вента, Ярослав Калиновски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Ришард Антони Легутко, Чеслав Хоц, Едвард Чесак, Болеслав Г. Пеха, Ядвига Вишневска, Беата Гошевска, Валдемар Томашевски, Мирослав Пьотровски, Богдан Анджей Здройевски, Славомир Клосовски, Тадеуш Звефка, Михал Бони, Дариуш Росати, Марек Юрек, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Ярослав Валенса, Елжбета Катажина Лукачийевска, Ришард Чарнецки, Косма Злотовски, Станислав Ожуг, Ян Олбрихт, Марек Плура, Януш Левандовски, Кажимеж Михал Уяздовски, Данута Мария Хюбнер, Яцек Сариуш- Волски, Карол Карски, Томаш Пьотър Поремба, Адам Шейнфелд, Анна Елжбета Фотига, Борис Зала, Мария Грапини, Моника Смолкова Доклад Мирослав Похе Енергийна ефективност COM(2016)0761 C8-0498/ /0376(COD) A8-0391/2017 Предложение за директива Член 1 параграф 1 точка 11 a (нова) Директива 2012/27/ЕС Член 21 a (нов) Текст в сила Изменение (11a) Вмъква се следният член: Член 21a Коефициенти на първичната енергия Прилагат се коефициентите на първичната енергия (PEF), определени в приложения IVa и IVb. Държавите членки могат да прилагат и различни от посочените коефициенти на първичната енергия, ако това е обосновано от обстоятелствата на национално равнище. Or. en

4 Обосновка Стойността на коефициента PEF е различна за различните енергийни източници. Реалните стойности на тези показатели ще зависи до голяма степен от специфичните национални и средни показатели за ефективността на всяка енергийна технология и от тяхното технологично ниво (стари блокове и нови блокове при технология ВАТ). Тяхното реализиране е необходимо за правилното определяне на кумулираното потребление на първична енергия от невъзобновяеми източници във всяка държава членка.

5 A8-0391/097 Изменение 97 Адам Герек, Кристина Либацка, Януш Земке, Богуслав Либерадзки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Маркус Пипер, Чеслав Адам Шекерски, Йежи Бузек, Анджей Гжиб, Георгиос Епитидиос, Уршула Крупа, Данута Язловецка, Юлия Питера, Богдан Брунон Вента, Ярослав Калиновски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Ришард Антони Легутко, Чеслав Хоц, Едвард Чесак, Болеслав Г. Пеха, Ядвига Вишневска, Беата Гошевска, Валдемар Томашевски, Мирослав Пьотровски, Богдан Анджей Здройевски, Славомир Клосовски, Тадеуш Звефка, Михал Бони, Дариуш Росати, Марек Юрек, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Кажимеж Михал Уяздовски, Ярослав Валенса, Елжбета Катажина Лукачийевска, Ришард Чарнецки, Косма Злотовски, Станислав Ожуг, Ян Олбрихт, Марек Плура, Януш Левандовски, Данута Мария Хюбнер, Яцек Сариуш-Волски, Карол Карски, Томаш Пьотър Поремба, Адам Шейнфелд, Анна Елжбета Фотига, Борис Зала, Мария Грапини, Моника Смолкова Доклад Мирослав Похе Енергийна ефективност COM(2016)0761 C8-0498/ /0376(COD) A8-0391/2017 Предложение за директива Приложение І точка 1 а (нова) Директива 2012/27/ЕС Приложение IV а (ново) Текст, предложен от Комисията Изменение (1а) Вмъква се следното приложение: ПРИЛОЖЕНИЕ IVа Показатели за разходи за първична енергия от невъзобновяеми източници (кумулирана консумация на първична енергия от невъзобновяеми източници PEF) за избрани енергоносители в Европейския съюз (всички показатели са представени в единица MJEнп/MJ) Носител на крайна енергия (електроенергия) Стойност на PEF Техническа информация Горива в Европейския съюз (средни стойности)

6 Каменни въглища, при крайните клиенти Лигнит, при крайните клиенти Природен газ, при крайните клиенти Биомаса, при крайните клиенти Дизел, в рафинерията 1,14 Бензин, в рафинерията Лек мазут за отопление, в рафинерията Тежък мазут, в рафинерията при индивидуалните крайни клиенти при клиенти с ниско напрежение при клиенти със средно напрежение при клиенти с високо напрежение 1,05 Средна калоричност = 26,56 MJ/kg; 1,03 Средна калоричност = 9,35 MJ/kg; 1,11 Средна калоричност = 45,2 MJ/kg; 0,2 Средна калоричност = 17 MJ/kg; 1,17 1,19 1,08 Средна калоричност = 42,96 MJ kg; с добавени биокомпоненти (5,75%.); Съдържание на сяра 10 ppm Средна калоричност = 43,9 MJ kg; с добавени биокомпоненти (5,75%); Съдържание на сяра 10 ppm Средна калоричност = 42,62 MJ/kg; само от суров нефт; Съдържание на сяра 0,1% Средна калоричност = 40,44 MJ/kg; само от суров нефт; Съдържание на сяра 0,1% Електроенергия в Европейския съюз (средни стойности) 2,40 Напрежение 230 V 2,36 Напрежение < 1 kv 2,25 Напрежение 1 kv 60 kv 2,15 Напрежение > 60 kv Електроенергия според технологията (средни стойности примерни за BAT) каменни въглища, при 3,48 Високо напрежение 3,56 Високо напрежение

7 лигнит, при природен газ в газопарова инсталация, при природен газ в газовотурбинна инсталация, при течно гориво, при ВЕЦ, при Електричество, централизирано фотоволтаични панели, при вятърни турбини на сушата, при вятърни турбини в морето, при геотермални електроцентрали, при ядрени електроцентрали, при 2,21 Високо напрежение 3,55 Високо напрежение 3,92 Високо напрежение 0,014 Високо напрежение, проточна ВЕЦ 0,415 Високо напрежение, наземни слънчеви панели с мощност от 570 kw 0,075 Високо напрежение 0,055 Високо напрежение 0,283 Високо напрежение, дълбоки геотермални пластове 3,343 Високо напрежение, реактори PWR

8 Or. en Обосновка Стойностите на показателите за всяка технология за производство на електрическа енергия са примерни стойности за технология ВАТ. Реалните стойности на тези показатели ще зависи до голяма степен от специфичните национални и средни показатели за ефективността на всяка енергийна технология и от тяхното технологично ниво (стари блокове и нови блокове при технология ВАТ). Тяхното реализиране е необходимо за правилното определяне на кумулираното потребление на първична енергия от невъзобновяеми източници във всяка държава членка.

9 A8-0391/098 Изменение 98 Адам Герек, Кристина Либацка, Януш Земке, Богуслав Либерадзки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Маркус Пипер, Чеслав Адам Шекерски, Йежи Бузек, Анджей Гжиб, Георгиос Епитидиос, Уршула Крупа, Данута Язловецка, Юлия Питера, Богдан Брунон Вента, Ярослав Калиновски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Ришард Антони Легутко, Чеслав Хоц, Едвард Чесак, Болеслав Г. Пеха, Ядвига Вишневска, Беата Гошевска, Валдемар Томашевски, Мирослав Пьотровски, Богдан Анджей Здройевски, Славомир Клосовски, Тадеуш Звефка, Михал Бони, Дариуш Росати, Марек Юрек, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Кажимеж Михал Уяздовски, Ярослав Валенса, Елжбета Катажина Лукачийевска, Ришард Чарнецки, Косма Злотовски, Станислав Ожуг, Ян Олбрихт, Марек Плура, Януш Левандовски, Данута Мария Хюбнер, Яцек Сариуш-Волски, Карол Карски, Томаш Пьотър Поремба, Адам Шейнфелд, Анна Елжбета Фотига, Борис Зала, Мария Грапини, Моника Смолкова Доклад Мирослав Похе Енергийна ефективност COM(2016)0761 C8-0498/ /0376(COD) A8-0391/2017 Предложение за директива Приложение І точка 1 б (нова) Директива 2012/27/ЕС Приложение ІI б (ново) Текст, предложен от Комисията 1б) Вмъква се следното приложение: Изменение ПРИЛОЖЕНИЕ IVб Показатели за разходи за първична енергия от невъзобновяеми източници (кумулирана консумация на първична енергия от невъзобновяеми източници PEF) за избрани енергоносители в Европейския съюз (всички показатели са представени в единица MJEнп/MJ) Носител на крайна енергия Каменни въглища, при крайните клиенти Стойност на PEF Горива (средни стойности за ЕС) 1,05 Техническа информация Средна калоричност = 26,56 MJ/kg;

10 Лигнит, при крайните клиенти 1,03 Природен газ, при крайните клиенти Средна калоричност = 9,35 MJ/kg; 1,11 Биомаса, при крайните клиенти 0,2 Топлинна енергия в Европейския съюз (средни стойности) Топлинна енергия, централизирани системи за когенерационно производство (невъзобновяеми горива с изключение на природен газ), при крайните клиенти Топлинна енергия, централизирани системи за когенерационно производство (природен газ), при крайните клиенти Топлинна енергия, централизирани топлинни централи (невъзобновяеми горива с изключение на природен газ), при крайните клиенти Топлинна енергия, централизирани топлинни централи (природен газ), при крайните клиенти Топлинна енергия, централизирани източници, възобновяеми горива, при крайните клиенти 1,12 0,45 1,31 1,23 0,15 Електро- и топлоенергия (средни стойности за ЕС) производство от фотоволтаични панели, при индивидуални крайни клиенти Топлинна енергия, слънчеви колектори, при индивидуални крайни клиенти Топлинна енергия, геотермални помпи, при индивидуални крайни 0,40 0,10 0,31 Средна калоричност = 45,2 MJ/kg; Средна калоричност = 17 MJ/kg; Топлинна енергия в мрежата Топлинна енергия в мрежата Топлинна енергия в мрежата Топлинна енергия в мрежата Топлинна енергия в мрежата; Възобновяеми енергийни източници предимно биомаса и биогаз Соларни панели на покрива с мощност 3 kw всеки Слънчеви колектори на покрива Геотермална помпа с мощност до 30 kw

11 клиенти Топлинна енергия, въздушни термални помпи, при индивидуални крайни клиенти Топлинна енергия, горивни инсталации на дърва, при индивидуални крайни клиенти 0,59 0,25 Въздушни термални помпи с мощност до 10 kw Топлинна енергия от индивидуални горивни инсталации; Изгарящи дървесина; мощност до 30 kw Or. en Обосновка Коефициентите PEF за индивидуални котли, работещи с невъзобновяеми горива, следва да се определят в зависимост от ефективността на тези котли.

12 A8-0391/099 Изменение 99 Адам Герек, Кристина Либацка, Януш Земке, Богуслав Либерадзки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Маркус Пипер, Чеслав Адам Шекерски, Йежи Бузек, Анджей Гжиб, Георгиос Епитидиос, Уршула Крупа, Данута Язловецка, Юлия Питера, Богдан Брунон Вента, Ярослав Калиновски, Кшищоф Хетман, Агнешка Козловска-Райевич, Ришард Антони Легутко, Чеслав Хоц, Едвард Чесак, Болеслав Г. Пеха, Ядвига Вишневска, Беата Гошевска, Валдемар Томашевски, Мирослав Пьотровски, Богдан Анджей Здройевски, Славомир Клосовски, Тадеуш Звефка, Михал Бони, Дариуш Росати, Марек Юрек, Зджислав Краснодембски, Збигнев Кужмюк, Кажимеж Михал Уяздовски, Ярослав Валенса, Елжбета Катажина Лукачийевска, Ришард Чарнецки, Косма Злотовски, Станислав Ожуг, Ян Олбрихт, Марек Плура, Януш Левандовски, Данута Мария Хюбнер, Яцек Сариуш-Волски, Карол Карски, Томаш Пьотър Поремба, Адам Шейнфелд, Анна Елжбета Фотига, Борис Зала, Мария Грапини, Моника Смолкова Доклад Мирослав Похе Енергийна ефективност COM(2016)0761 C8-0498/ /0376(COD) A8-0391/2017 Предложение за директива Приложение I точка 1 буква а Директива 2012/27/ЕС Приложение IV бележка под линия 3 Текст, предложен от Комисията а) В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: (3) Тази стойност може да се използва в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход отдолу нагоре, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kwh електроенергия, държавите членки могат да използват стойността 2,0 на обичайния коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия. Държавите членки могат да използват и друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка въз основа на национални обстоятелства, които Изменение а) В приложение IV раздел 3 се заличава.

13 засягат първичното енергийно потребление. Or. en Обосновка Тъй като съгласно изменение 2 държавите членки могат да прилагат различни коефициенти за първична енергия, ако те могат да бъдат обосновани с оглед на обстоятелствата на национално равнище, това позоваване е излишно и следва да бъде заличено.

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/148 148 Емил Радев, Петрас Аущревичюс, Иван Щефанец, Стефано Маулу, Мирослав Миколашик, Моника Смолкова, Ружа Томашич, Георгиос Епитидиос, Валдемар Томашевски, Ангел Джамбазки, Ришард

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0245/262 Изменение 262 Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, Арндт Кон, Петра Камереверт,

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

TA

TA 28.3.2019 A8-0143/ 001-022 ИЗМЕНЕНИЯ 001-022 внесени от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Доклад Йежи Бузек Общи правила за вътрешния пазар на природен газ A8-0143/2018 (COM(2017)0660 C8-0394/2017

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Microsoft Word - RC MSWORD

Microsoft Word - RC MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 22.10.2014 B8-0166/2014 } B8-0173/2014 } B8-0176/2014 } B8-0178/2014 } B8-0179/2014 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради - технологии за обновление В рамките на това обучение за подходящи технологии на обновлени

Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради - технологии за обновление В рамките на това обучение за подходящи технологии на обновлени Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради - технологии за обновление В рамките на това обучение за подходящи технологии на обновление ще посочим ключовите елементи, върху които да се

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии

Подробно

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЮЛИ 2013 ГОДИНА

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЮЛИ 2013 ГОДИНА ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЮЛИ 2013 ГОДИНА Индекс на потребителските цени (ИПЦ) Индексът на потребителските цени за юли 2013 г. спрямо юни 2013 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е

Подробно

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л О В О О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т ОБЩИНСКA СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЦЕЛИ 1. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г. ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на

Подробно

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА Индекс на потребителските цени (ИПЦ) Индексът на потребителските цени за октомври 2012 г. спрямо септември 2012 г. е 100.3%, т.е. месечната

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Евро

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Евро ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2017 г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно