pim_03.dvi

Размер: px
Започни от страница:

Download "pim_03.dvi"

Препис

1

2 ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири варианта за отговор, от които само един е верен, и с кратък свободен отговор. За задачите със структуриран отговор отбележете на бланката за отговори буквата на верния отговор, като я зачертаете. Например, ако искате да отбележите отговор Б), направете го по следния начин: Ако искате да се откажете от отговор, който вече сте отбелязали, например от отговор Б), и да отбележите отговор В), това можете да направите така: За останалите задачи напишете конкретния отговор, който е число, на съответното място върху бланката за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 1, 2 или с 3 точки. Точките, които при верен отговор ще ви донесе съответният въпрос, са отбелязане в скоби до номера на въпроса. Максималният брой точки от изпита е 100. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат. Чертежите към задачите имат условен характер. Не се допуска използването на калкулатори или каквито и да било други електронни средства по време на работата по теста. Желаем ви успех!

3 2 1. (1) Броят на нечетните естествени числа между 100 и 200 е: А) 50 Б) 51 В) 49 Г) (1) За <) AOB и <) BOC на фигурата е дадено, че <) BOC =<) AOB +20.Ако<) AOC = 7 <) AOB, то мярката на <) BOC е равна на: А) 30 Б) 28 В) 25 Г) (3) Ако числата 120 и 234a са взаимно прости, то цифрата a може да бъде равна на: А) 0 Б) 1 В) 3 Г) 5 4. (3) Градусните мерки на ъглите на триъгълник са цели числа, като едната е точен куб и не е точен квадрат, а другите две са точни квадрати на цели числа. Най-големият ъгъл на триъгълника има градусна мярка: А) 169 Б) 144 В) 125 Г) (1) Три самосвала извозили общо 20 тона пръст. Първият самосвал извозил 40% от цялото количество пръст, а вторият 60% от останалото. Колко тона пръст е превозил самосвалът, който е извозил най-малко от трите? А) 8 Б) 7,2 В) 4,8 Г) 0 6. (2) При пресичането на две успоредни прави с трета се получават общо осем ъгъла. Сборът на някои три от тези ъгли е 210. Кое със сигурност е вярно? А) Поне един от трите ъгъла има мярка 30. Б) Два от трите ъгъла са прилежащи. В) Два от трите ъгъла са съответни. Г) Ако някой от трите ъгъла е тъп, то мярката му е (1) Стойността на израза е равна на: А) Б) В) Г) (1) Периметърът на правоъгълник е 40 cm. Ако двете му срещуположни страни се намалят с по 7 cm, а другите две се увеличат с по 3 cm, ще се получи квадрат. Намерете лицето на правоъгълника в квадратни сантиметри. 9. (2) Изразът (ax by)(ay + bx) +(ay bx)(ax + by) е тъждествено равен на: А) 2abx 2 2b 2 xy Б) 2ab ( x 2 y 2) В) ( 2a 2 2b 2) xy Г) 2a 2 xy 2aby (3) Двама играчи играят на следната игра: от купчина, съдържаща 100 кибритени клечки, вземат последователно някакъв брой клечки, но най-малко една и най-много 10. Победител е този, който вземе последната клечка. Вярно е, че: А) играчът, след чийто ход са останали 11 клечки, губи играта независимо от ходовете на противника Б) ако вторият играч взема винаги по 10 клечки, той ще спечели играта независимо от ходовете на противника В) ако след ход на някой от играчите са останали 15 клечки, то играчът, който трябва да направи ход, губи, стига противникът да играе правилно Г) първият играч може да спечели играта, ако играе правилно, независимо от ходовете на противника 11. (3) Радиусът на окръжност е по-малък от дължината ѝ със(6π 3) cm. Лицето на кръга, ограничен от тази окръжност, е равно на: А) 9π cm 2 Б) 36π cm 2 В) 9π 3 cm 2 Г) 36π 2 cm 2 O A B C

4 12. (2) Ако 2 a.3 b = m и 2 b.3 a = n, то36 a+b е равно на: А) 4(m + n) Б) m n В) m 2 n 2 Г) 6mn 13. (1) Разстоянието между градовете A и B е 120 km. Два автомобила тръгват едновременно от A иотb един срещу друг, като скоростта на автомобила от A е 48 km/h, а на автомобила от B е 52 km/h. На какво разстояние от град B ще се срещнат автомобилите? А) 57,6 km Б) 62,4 km В) 40 km Г) 80 km 14. (1) Мярката на ъгъл α от фигурата е равна на: А) 20 Б) 30 В) 40 Г) o (3) За всяко естествено число n произведението на числата от 1 до n включително означаваме с n!. За неизвестното число x от равенството (x!)! = 720 е вярно, че: А) x =1 Б) x =2 В) x =3 Г) x =6 16. (1) Кое от неравенствата е вярно? А) 10 4 < < 10 5 Б) 10 5 < < 10 6 В) 10 6 < < 10 7 Г) 10 7 < < (2) С кои четири числа НЕ може да се състави пропорция? А) 1; 3; 7; 21 Б) 8; 1; 2; 4 В) 2; 3; 4; 6 Г) 9; 2;3;4 18. (2) Във вътрешността на правоъгълника ABCD е взета произволна точка M. За отношението (S ABM + S CDM ):S ABCD е вярно, че: А) е равно на 1 2 Б) е равно на 1 3 В) е равно на 1 4 Г) приема различни стойности в зависимост от положението на точката M 19. (1) Намерете стойността на многочлена 1 ( x 3 2x 2 + x ) за x = (3) Върху една права са взети точките A, B, C и D така, че отсечките AB и CD имат обща среда.точката E е такава,че триъгълникът ABE е равностранен. За триъгълника CDE със сигурност е вярно, че: А) е равностранен Б) е равнобедрен, но не е равностранен В) е правоъгълен Г) е еднакъв с триъгълника ABE 21. (2) Един принтер печата 20 страници за минута, а друг за 40 секунди печата 12 страници. Двата принтера започнали и свършили да печатат едновременно и отпечатали общо 209 страници. Колко от тези страници е отпечатал вторият принтер? 22. (3) Отсечките AC и BD се пресичат в точката O. Периметрите на триъгълниците ABC и ABD са равни и периметрите на триъгълниците ACD и BCD също са равни. Кое НЕ е вярно? А) AC = BD Б) ABD = BAC В) AOB е равнобедрен Г) AB = CD 3

5 23. (2) Колко от коефициентите в нормалния вид на многочлена 7 4 (x 1)2 5 2 (x 2) (x 3)2 са цели числа? А) 3 Б) 2 В) 1 Г) (3) Ако умножим едно трицифрено число със сбора от цифрите му, НЕ можем да получим като резултат числото: А) 900 Б) 1000 В) 1200 Г) (2) Някои от 16-те клетки на квадратна таблица с 4 реда и 4 стълба трябва да бъдат оцветени. Колко най-много клетки могат да бъдат оцветени така, че измежду оцветените да няма две клетки с общ връх? А) 2 Б) 4 В) 6 Г) (2) Точката M е средата на страната AB на триъгълник ABC, а точката N върху страната BC е такава, че BN = 2CN. Каква част от лицето на триъгълник ABC е лицето на триъгълник BMN? А) 1 2 Б) 1 3 В) 1 5 Г) (2) На колко е равно най-малкото естествено число със сума от цифрите 21? 28. (3) Ако в 200 g 12%-ен разтвор на сярна киселина се долеят 40 g вода, то концентрацията на киселината в новия разтвор ще бъде: А) 16% Б) 12% В) 10% Г) 8% 29. (2) Триъгълниците AB 1 C и AB 2 C са равностранни и точките B 1 и B 2 са различни. Кое НЕ е вярно? А) Правите AC и B 1 B 2 са перпендикулярни. Б) Точките B 1 и B 2 лежат в различни полуравнини относно правата AC. В) Четириъгълникът AB 1 CB 2 е ромб. Г) Триъгълникът AB 1 B 2 е правоъгълен. 30. (1) За коя от посочените стойности на k НЕ е вярно равенството 2k 1 =2 k 1? А) 9 19 Б) 1 2 В) 0,7 Г) (1) Кое от посочените числа е кратно на 9? А) Б) В) Г) (2) Колко от показаните фигури могат да бъдат разрязани на две еднакви и по площ, и по форма части? А) 1 Б) 2 В) 3 Г) (2) Решението на кое от уравненията е естествено число? А) x 2 +(x +1) 2 +(x +2) 2 =3(x 1) Б) x 2 +(x +1) 2 +(x +2) 2 =3(x 1) В) x 2 +(x +1) 2 +(x +2) 2 =3(x 1) Г) x 2 +(x +1) 2 +(x +2) 2 =3(x 1)

6 34. (3) Скакалец се намира в точката A от правата a. Той скача по правата a по следния начин първо скача на 1 m вдясно от A, след това скача на 2 m вляво от точката, в която се намира, и т.н. При всеки скок той скача с 1 m повече от предишния и в обратна на предишния скок посока по правата a. В коя точка от правата a ще се намира скакалецът точно след 100-ия си скок? А) в точката A Б) в точка, наляво на 100 m от A В) в точка, надясно на 100 m от A Г) в точка, наляво на 50 m от A 35. (1) В записа броят на събираемите е равен на: А) 1001 Б) 1000 В) 4 Г) (2) Шивач започва да работи в понеделник с нов топ плат с дължина 10 m, като всекидневно отрязва от него ивица с дължина 2 m. Кога шивачът ще отреже последната ивица плат? А) в сряда Б) в четвъртък В) в петък Г) в събота 37. (2) Периметърът на един равнобедрен триъгълник е равен на 9 cm, а периметърът на друг равнобедрен триъгълник е равен на 10 cm. Кое от твърденията със сигурност е вярно? А) Двата триъгълника не може да са еднакви. Б) Двата триъгълника не може да са равнолицеви. В) Двата триъгълника не може да имат равни основи. Г) Двата триъгълника не може да имат равни бедра. 38. (2) След намаление в обувен магазин цената на чифт ботуши станала 4 от първоначалната. С 5 колко процента трябва да се увеличи новата цена на ботушите, за да стане първоначалната? А) с 20% Б) с 25% В) с 40% Г) с 50% 39. (2) Пет от дните на един месец са понеделници. Този месец НЕ може да има: А) пет недели Б) пет вторника В) пет среди Г) пет четвъртъка 40. (2) Призма има m ръба и n стени. Ако m + n =22, намерете броя на върховете на коя да е от основите на призмата. 41. (2) Ако p е просто число, то цифрата на единиците на числото p p НЕ може да бъде равна на: А) 1 Б) 5 В) 6 Г) (2) За числата a и b е дадено, че b>a>0. Кое от неравенствата може да бъде както вярно, така и невярно? А) a + b>a Б) 2b 2a >b a В) b> a Г) ab > a 43. (3) Нека a, b, c и d са различни цифри, такива, че частното M =(a + b) :(c + d) е естествено число. Най-голямата възможна стойност на M е: А) 18 Б) 17 В) 16 Г) (2) На фигурата правите AB и CM са успоредни. Намерете мярката на ъгъл α в градуси. 45. (2) За триъгълниците ABC, A 1 B 1 C 1 и A 2 B 2 C 2 е дадено, че ABC = A 1 B 1 C 1 и A 1 B 1 C 1 = A2 B 2 C 2. Известно, е че AB = 21cm, B 1 C 1 = 3dm и C 2 A 2 = 0, 32 m. Намерете обиколката на ABC в сантиметри. 5

7 46. (3) Естественото число M е четирицифрено, а естественото число N е трицифрено. Ако M N = 8002,аM + N е петцифрено, то: А) M = 9001 Б) M = 9990 В) M = 9999 Г) M = (2) Стойността на израза ( )( )( ) (2 + 1) е равна на: А) Б) В) Г) (1) В нормалния вид на многочлена ( x 2 ax 2 )( x 2 x 1 ) липсва едночлен от втора степен. Числото a е равно на: А) 1 Б) 2 В) 3 Г) (3) Разполагаме с две туби с вместимост съответно 9 l и 15 l. Колко литра е най-малкото количество вода, което можем да отмерим точно, без ограничение на броя на пълнене и празнене на тубите? 50. (2) За триъгълника ABC е дадено, че AC > BC. Върху страната AB е взета точката D така, че <) DAC+ <) ACD =<) DBC+ <) BCD. За отсечката CD е вярно, че: А) е височина в ABC Б) е медиана в ABC В) е ъглополовяща в ABC Г) не може да бъде нито височина, нито медиана, нито ъглополовяща в ABC КРАЙ НА ТЕСТА Задачите ще бъдат публикувани в книгата 16 примерни теста по математика за кандидатстване след 7. клас с автори Светлозар Дойчев и Сияна Матеева. Следващите дати за пробни изпити са: Български език и литература 3 юни 2007 г. Математика 10 юни 2007 г. За записване и информация тел Всичко за математиката 6

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно