MATW.dvi

Размер: px
Започни от страница:

Download "MATW.dvi"

Препис

1 ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) Изразът е равен на: А) Б) 2 8 В) 2 Г) Лъчите OA, OB и OC на фигурата са такива, че <) AOB = 20 и <) BOC = 30. Намерете градусната мярка на ъгъла, образуван от ъглополовящите на <) AOB и <) AOC. O C B 4. Стойността на израза x 2 x за x = 7 6 А) 2 3 A Б) 2 3 Отг..... е равна на: В) Г) 5. Кое от посочените числа НЕ е общ знаменател на дробите 2 ; 2 3 ; 3 4 ; 4 5 и 5 6? А) 30 Б) 60 В) 20 Г) Ъглите α и β са съседни и 2α < β < 3α. Коя от посочените градусни мерки е възможна за ъгъл α? А) 30 Б) 50 В) 70 Г) Кои четири посочени числа образуват пропорция? А) 0; 2; 3; 4 Б) ; 2; 3; 4 В) 2; 3; 4; 5 Г) 2; 3; 4; 6 8. Иван завършил учебната година с една четворка, две петици и пет шестици. Средният годишен успех на Иван е: А) 4,90 Б) 5,40 В) 5,50 Г) 5,55

2 Тест 6 9. Правите a и b на фигурата са успоредни, а правите c и d са перпендикулярни. Ъгълът между правите b и d е равен на: c А) 38 Б) 52 В) 08 Г) 42 a 38 o d 0. В кой от случаите двойката едночлени са подобни? А) xyz и 3xyz 2 Б) 8xyx 2 t и 9x 3 y 2 t В) 4ab и 7 Г) 5xyzyz 2 и 2z 2 yxyz. С колко процента трябва да увеличим числото 84, за да получим 05? А) с 20% Б) с 25% В) с 50% Г) със 25% 2. Отсечката CL е ъглополовяща в триъгълника ABC на фигурата. Най-големият ъгъл на този триъгълник е равен на: C А) 50 Б) 35 В) 20 Г) A L B 3. Кое от посочените равенства е тъждество? А) ( x 2 5x + ) 2 = x 4 0x x 2 0x + Б) ( x 2 5x + ) 2 = x 4 + 0x 3 + 2x 2 + 0x + В) ( x 2 5x + ) 2 = x 4 0x x 2 0x + Г) ( x 2 5x + ) 2 = x 4 0x 3 2x 2 0x + 4. На колко е равен броят на цифрите нула в записа на числото ? 5. Квадрат и правоъгълник с различни по дължина страни имат равни обиколки. За лицата на двата четириъгълника е вярно, че: А) лицето на квадрата е винаги по-малко от лицето на правоъгълника Б) лицето на правоъгълника е винаги по-малко от лицето на квадрата В) лицата им са винаги равни Г) лицето на всеки от двата четириъгълника може да бъде равно, по-малко или по-голямо от лицето на другия 6. Числото 3 е корен на уравнението x (x a) 2 = x 3 при: А) a = 0 Б) a = 6 В) a = 0 и a = 6 Г) всяко a b 2 Издателство Регалия, тел , 6 примерни теста по математика

3 Тест 6 7. Числото M е равно на произведението на естествените числа от до 50 включително. Кое твърдение за числото M НЕ е вярно? А) Последните десет цифри на M са нули. Б) M има поне 40 цифри. В) M е кратно на 20. Г) M е най-малкото общо кратно на числата от до 50 включително. 8. Естествените числа от до 0 включително са разделени на няколко групи така, че всяко число попада точно в една група, във всяка група има поне две числа и сборът на всеки две числа от една и съща група не е четно число. За какъв най-малък брой групи е възможно такова разделяне? 9. Ъглополовящите AL (L BC) и CM (M AB) на равнобедрения триъгълник ABC (AC = BC) се пресичат в точката O. Кое неравенство НЕ е вярно? А) OC > OM Б) CL > OL В) OL > AO Г) AC > CL 20. Намерете най-големия корен на уравнението 2 x 0,75 =. 2. За всяко дробно число a означаваме с a първата цифра след десетичната запетая в записа му като десетична дроб. Стойността на 2 0 израза 3 е: 2007 А) 0 Б) В) 4 Г) Вратите на три стаи А, Б и В са затворени и на всяка врата е поставен надпис. На вратата на стая А пише: Точно една от стаите Б, В е отключена. На вратата на стая Б пише: Точно две от трите стаи са заключени. На вратата на стая В пише: Най-много една от трите стаи е заключена. Известно е, че от трите надписа два са верни, а един е неверен и стаята с неверен надпис е отключена. Вярно е, че: А) А е заключена, а Б и В са отключени Б) А и В са заключени, а Б е отключена В) от даденото може да се каже само, че А е заключена Г) стаите А и Б са в еднакво положение 23. Върху страните AB, BC, CD, DA на успоредника ABCD са взети съответно точките M, N, P, Q така, че AM = CP и BN = DQ. Ако точката O е средата на отсечката AC, то колко от правите BD, M P, N Q минават през точката O? А) 0 Б) В) 2 Г) 3 Издателство Регалия, тел , 6 примерни теста по математика 3

4 Тест Естествените числа p и q са такива, че p > 3q и p 2 8pq + 5q 2 = 0. Кое от равенствата е вярно? А) p = 4q Б) p = 5q В) p = 8q Г) p = 5q 25. Ако неравенството a < b е вярно, то кое от посочените неравенства със сигурност е вярно? А) a 2 < b 2 Б) a < b В) a a < b b Г) (a + b) 2 > Ако задраскаме цифрите на стотиците и десетиците на дадено четирицифрено естествено число, ще получим двуцифрено число, което е 97 пъти по-малко от даденото. Цифрата на единиците на даденото четирицифрено число е: А) 0 Б) В) 4 Г) Сборът от дължините на радиусите на два кръга е 6 cm. Сборът от лицата на двата кръга може да бъде равен на: А) 8π cm 2 Б) 5π cm 2 В) 8π cm 2 Г) π cm Разстоянието между градовете А и Б е 265km. В 8 h и 30min от град А за град Б тръгнал автомобил, като се движел с постоянна скорост 70km/h. След известно време от град Б за град А тръгнал друг автомобил, който се движел с постоянна скорост 60 km/h. Двата автомобила се срещнали в часа. В колко часа вторият автомобил е тръгнал от град Б? А) в 9 часа Б) в 9 часа и 5 минути В) в 9 часа и 30 минути Г) в 0 часа 29. За кои стойности на параметъра a уравнението a 2 x+a+2 = 4x няма решение? А) a = 2 Б) a = 2 В) a = 2 и a = 2 Г) за всяко a Къщите от лявата страна на една улица са означени с номерата, 3, 5,..., 93, а къщите от дясната страна на улицата с номерата 2, 4, 6,..., 88. Колко къщи има на тази улица? 3. Призма и пирамида имат общо 9 ръба. Вярно е, че: А) пирамидата е триъгълна Б) призмата е триъгълна В) пирамидата е четириъгълна Г) призмата е четириъгълна 32. Числото m е сума на няколко последователни естествени числа. Известно е, че m е кратно на 6 и не е кратно на 3. Намерете наймалкото m, за което това е вярно. 4 Издателство Регалия, тел , 6 примерни теста по математика

5 Тест Произведението на тридесет естествени числа е равно на 30. Сборът на тези числа НЕ може да бъде равен на: А) 37 Б) 39 В) 40 Г) Ако a, b и c са три последователни цели числа, намерете стойността на израза a 2 b + b 2 c + c 2 a ab 2 bc 2 ca За успоредника ABCD е дадено, че BC = 2AB и <) ABD = 3 <) CBD. Градусната мярка на остър ъгъл на успоредника е: 36. При смесването на литър 0%-ен разтвор на сярна киселина с 2 литра 4%-ен разтвор на сярна киселина концентрацията на киселината в новия разтвор ще бъде: А) 5% Б) 6% В) 8% Г) 9% 37. Числата ОКО и МИШОК са съответно квадрат и куб на едно и също естествено число n. На колко е равно n, ако в двете числа еднаквите букви съответстват на еднакви цифри и различните букви съответстват на различни цифри? 38. В час по физическа култура и спорт в едно училище учениците могат да играят футбол или баскетбол. Някои от учениците играят и двете игри, но няма ученик, който да не играе поне едната. Известно е, че 70% от учениците играят футбол и 55% от учениците играят баскетбол. Колко процента от учениците играят и футбол, и баскетбол? А) 5% Б) 25% В) 30% Г) 45% 39. Точките M и P са средите съответно на страните AB и CD на успоредника ABCD. Отсечките MC и BP се пресичат в точката N, а отсечките MD и AP се пресичат в точката Q. Ако четириъгълникът MNPQ е квадрат, то вярно е, че: А) AB = AD Б) AB = AD В) AB = 2AD Г) AB = 4AD Кои от неравенствата са верни за всяко естествено число n? А) (n + ) 3 < n (n + 2)(n + 4) < (n + 2) 3 Б) (n + 2) 3 < n (n + 2) (n + 4) < (n + 3) 3 В) (n + 3) 3 < n (n + 2) (n + 4) < (n + 4) 3 Г) (n + 4) 3 < n (n + 2) (n + 4) < (n + 5) 3 Издателство Регалия, тел , 6 примерни теста по математика 5

6 Тест 6 4. Иван и Петър играят на следната игра: Иван записва в четирите клетки на квадратна таблица с 2 реда и 2 стълба буквите на името си, като използва всички букви. След това Петър пита Иван за записаните букви в произволна група от клетки на таблицата и Иван му ги съобщава, но в разбъркан ред. Колко най-малко въпроса трябва да зададе Петър, за да отгатне кои букви са записани във всички клетки на таблицата? А) Б) 2 В) 3 Г) Числото 3 НЕ е делител на числото: А) Б) В) Г) Отсечката AL (L BC) е ъглополовяща в триъгълника ABC, в който <) ACB = 90 и AC AB. Отсечката CH (H AL) е височина 2 в ACL. Известно е, че CH = AB. Намерете градусната мярка на 4 <) ABC. 44. В едно множество от триъгълници има 2007 триъгълника. Известно е, че от всеки два триъгълника от множеството най-много един е остроъгълен. Вярно е, че: А) в даденото множество няма тъпоъгълен триъгълник Б) в даденото множество има най-малко 2006 триъгълника, които не са остроъгълни В) в даденото множество има най-малко един правоъгълен триъгълник Г) в даденото множество има точно един остроъгълен триъгълник 45. За кои стойности( на параметъра a числото x = 2 НЕ е решение на неравенството a x ) 2x > ? А) за всяко a Б) за a > 5 В) за a 5 Г) за a < 46. Земеделска кооперация притежава 5 еднакви комбайна, които при съвместна работа могат да ожънат нивите ѝ за 2 дни. Кооперацията продава комбайните си и закупува 8 еднакви комбайна от нов вид. Производителността на всеки комбайн от новия вид е с 25% по-голяма от производителността на един комбайн от стария вид. За колко дни при съвместна работа новите комбайни ще ожънат нивите на кооперацията? А) 4 Б) 6 В) 8 Г) Числата от до 9 включително са записани в деветте клетки на квадратна таблица с три реда и три стълба така, че сумите от числата във всеки ред и всеки стълб на таблицата са равни. След това някои от записаните числа са изтрити и е получена таблицата на фигурата. Вярно е, че: 6 Издателство Регалия, тел , 6 примерни теста по математика

7 4 9 Тест 6 А) числото 6 може да стои само в най-лявата колона на таблицата Б) числото 6 може да стои само в средната колона на таблицата В) числото 6 може да стои само в най-дясната колона на таблицата Г) числото 6 може да стои както в най-лявата, така и в средната колона на таблицата 48. Отсечката CH (H AB) е височина в триъгълника ABC, в който <) BAC = 40 и <) ACB = 60. Кое от равенствата е вярно? А) BC + BH = AC Б) BC + 2BH = AC В) BC + BH = AB Г) BC + 2BH = AB 49. Ани, Фани и Ваня събирали гъби. Фани събрала 5 от гъбите на Ани, 8 а Ваня събрала с 60 гъби по-малко, отколкото другите две момичета заедно. Колко гъби е събрала Фани, ако трите заедно са събрали 96 гъби? А) 48 Б) 30 В) 24 Г) Ако a = и b = , то точката A(a; b) лежи: А) в първи квадрант на координатната система Б) във втори квадрант на координатната система В) в трети квадрант на координатната система Г) в четвърти квадрант на координатната система Задача Точки Задача Точки Задача Точки Задача Точки Задача Точки Издателство Регалия, тел , 6 примерни теста по математика 7

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

pim_03.dvi

pim_03.dvi ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас 14.04.2007 г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-8-40-7 Книга за учителя по математика за 0 клас Автори Емил Миланов Колев, 09 Иван Георгиев Георгиев, 09 Стелиана Миткова Кокинова, 09 Графичен дизайн Николай Йорданов Пекарев,

Подробно

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан 10 Годишен преговор Уроци 2.1 2.30 стр. 32 93 10.1 Цели изрази Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързани със знаци за действия събиране, изваждане, умножение и деление.

Подробно

Microsoft Word - kriterii_2011.doc

Microsoft Word - kriterii_2011.doc LХ Национална олимпиада по математика - общински кръг София, февруари 0 година Критерии за оценяване 4. клас. Дадени са равностранен триъгълник и квадрат. Периметърът на триъгълника е а мм, а периметърът

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

Matematika_6_uchebnik_Arhimed

Matematika_6_uchebnik_Arhimed ТЕМА СТЕПЕНУВАНЕ (Урок Урок ) В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ: действие степенуване с естествен степенен показател действие степенуване с нулев и отрицателен показател свойства на степените стандартен запис на

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно