(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)"

Препис

1 Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила F. Идентична метална сфера C, която не е заредена, се допира първо до едната сфера, след което до другата и се отстранява. Като резултат от това силата на взаимодействие между сферите А и В ще бъде (A) 0 (B) F/16 (C) F/4 (D) 3F/8 (E) F/2 2. Пет положителни заряда с големина q са разположени симетрично върху окръжност с радиус r. Каква е големината на интензитета на електричното поле в центъра на окръжността? (k=1/4πε 0 ) (A) 0 (B) kq/ r 2 (C) 5 kq/ r 2 (D) (kq/ r 2 ) cos(2π/5) (E) (5kq/ r 2 ) cos(2π/5) 3. Определете електричния потенциал на положително заредена безкрайна равнина при x > 0. Повърхнината плътност на заряда е σ. Приемете φ=0 при x=0. Колко ще бъде крайната стойност на напрежението върху кондензатора с капацитет 2,0 µf? A. 0,0 V B. 0,6 V C. 1,7 V D. 3,3 V E. 5,0 V 6. Безкрайна плоча от изолатор с относителна диелектрична проницаемост K и абсолютна диелектрична проницаемост ε = Kε 0 е поставен в хомогенно електрично поле с големина E 0. Полето е перпендикулярно на повърхността на материала. Колко е електричното поле вътре в материала? 7. Кондензатор е съставен от две метални плочи на разстояние d една от друга. Едната половина от междуелектродното пространство е запълнена с диелектрик с относителна дилектрична проницаемост к 1, а другата половина - с диелектрик с проницаемост к 2. Пресметнете капацитета на получения кондензатор, ако капацитетът на празен кондензатор (без диелектрик) е C Кондензатор с капацитет 3 µf е свързан последователно с кондензатор с капацитет 6 µf. Ако се приложи потенциална разлика от 300V върху тази система, то пълната енергия запасена в тези кондензатори ще бъде: (A) 0.09 J (B) 0.18 J (C) 0.27 J (D) 0.41 J (E) 0.81 J 8. Определете тока през съпротивлението с големина 5Ω на веригата. 5. Два кондензатора с капацитети 1,0 µf и 2,0 µf са заредени от източник с напрежение 5,0 V, след което се присъединяват един към друг с проводници, така че пластините с разноименни заряди се оказват свързани.

2 (E) перпендикулярно както на посоката на тока, така и на правата, спусната към проводника от заряда 9. Пресметнете токът през съпротивлението с големина 4Ω на схемата по долу. 13. По елемент от проводник с дължина 1 m тече ток с големина 10 А. Проводника се намира в магнитно поле с големина 0,1 T, което е насочено по оста X. Посоката на тока сключва ъгъл от с посоката на магнитното поле, а двете заедно определят равнината (x,y). Колко е големината и накъде е насочена на силата, която действа на проводника? (А) 1,414 N обратно на оста Z (Б) 0,707 N обратно на оста Z (В) 0,707 N по оста Z (Г) 1,414 N по оста Z 10. На фигурата съпротивленията са дадени в омове, а източника на ЕДН се счита за идеален с напрежение 3,0V. Съпротивлението, което 14. Две жици са огънати във формата на полуокръжности с радиус a. Нека горната полуокръжност има съпротивление 2R Ω, а долната - R Ω. Намерете големината на магнитното поле в центъра на окръжността, ако пълният ток, който тече, е I. (z е координатата към вас) разсейва най-голяма мощност е: 11. Единият край на нихромова жица с дължина 2L и напречно сечение с площ A е свързан с края на друга нихромова жица с дължина L и напречно сечение 2A. Ако свободният край на по-дългата жица има електричен потенциал 8.0 V, а свободният край на по-късата жица е 1.0 V, то потенциалът в точката, която свързва двете жици има стойност приблизително: (A) 2.4 V (B) 3.3 V (C) 4.5 V (D) 5.7 V (E) 6.6 V 15. Намерете магнитното поле на кръгъл пръстен с радиус r, разположен в равнината x- y, за произволна точка на оста z. По пръстена тече ток с големина I обратно на часовниковата стрелка. 12. Отрицателен пробен заряд се движи близо да прав проводник, по който тече ток. За да бъде силата, която действа на заряда с посока, съвпадаща с посоката на тока, то заряда трябва да се движи: (A) към проводника (B) от проводника (C) в посоката на тока (D) срещу посоката на тока

3 16. Колко е магнитното поле на разстояние ( a + b) r = вътре в тороид ( с N на брои 2 навивки, по които тече ток с големина I ), ако външния радиус е b, а вътрешния a. съпротивлението мощност и посоката на индуцирания ток. (А) (В) (Б) (Г) (A) 75 W, по часовниковата стрелка; (B) 75 W, обратно на часовниковата стрелка; (C) 2,5 W, по часовниковата стрелка; (D) 2,5 W, обратно на часовниковата стрелка; (E) 0 W, няма индуциран ток 20. Показаната схема на фигурата е във хомогенно магнитно поле, което намалява по големина със скорост 150 Т/s. Колко е показанието на амперметъра? 17. Два успоредни проводника, по които текат токове I 1 и I 2 съответно, са поставени на разстояние x един от друг. Колко е силата на единица дължина, която упражнява първият проводник върху втория? ( x е единичният вектор по оста X) 21. Три кръга и наблюдател са разположение както е посочено на фигурата. Спрямо наблюдателя токът в средния кръг тече обратно на часовниковата стрелка и кръгът се движи към него. Другите два кръга са неподвижни. Определете посоката на индуцирания ток в тях. 18. С помощта на ефекта на Хол може да бъде измерено (два верни отговора): (А) Отношението на заряд към маса; (B) знакът на токовите носители; (C) концентрацията на токовите носители; (D) средното време между два удара 19. Нека метална пръчка затваря веригата на U образна рамка (виж съответната фигура. Нека металната пръчка се движи със скорост v = 4 m/s, съпротивлението R = 12 Ω, магнитното поле е насочено навътре и има стойност B = 5T, а дължината на пръчката е l = 1,5 m. Определете големината на разсейваната от А) и в двата е по посока на часовниковата стрелка B) и в двата е по посока обратна на часовниковата стрелка C) по посока на часовниковата стрелка в А и обратно на часовниковата стрелка в B

4 D) по посока обратно на часовниковата стрелка в А и по посока на часовниковата стрелка в B E) в А се индуцира ток обратно на часовниковата стрелка, но не се индуцира ток в B. 22. Едно от уравненията на Максуел има запис Φ B = 0. Коя от картинките в дясно (на които са изобразени магнитните силови линии ) е в явно противоречие с него в областта, ограничена от пунктирана линии? E N, обратно на оста y 26. Електрони с маса m и заряд e се ускоряват от потенциална разлика V, след което се отклоняват от магнитно поле с големина B, което е перпендикулярно на скоростта им. Колко е радиусът на траекторията на електроните? А. ( 2eV/m)/B Б. B 2eV /m В. ( 2mV/e)/B Г. B 2mV /e Д. Няма верен отговор 27. Накъде са насочени магнитите силови линии на безкраен прав проводник, по който тече ток. A. По посока на тока; B. Обратно на посоката на тока; C. Радиално от проводника; D. Радиално към проводника; E. Концентрични окръжности с центрове, разположени върху проводника 28. Магнитното поле на прав проводник, по който тече ток с големина I, има стойност B = 2,0 x 10-5 T на разстояние 2 cm от проводника. Определете големината на тока през проводника. 23. Протон (със заряд +е), който се движи перпендикулярно на магнитно поле, изпитва същата по големина сила, както и алфа частица (със заряд +2е), която също се движи перпендикулярно на магнитното поле. Колко е отношението на скоростите им? A. 0,5; B. 1; C. 2; D. 4; E Електрон се движи на изток в област, където магнитното поле на земята е насочено от юг към север. Накъде ще се отклони той? A.нагоре B.надолу C.на север D.на юг E. Няма да се отклони 25. Електрон (със заряд q = -1,6x10-19 C) се движи със скорост v = 3x10 5 m/s в положителната посока на оста X. Магнитно поле с големина B = 0,8 T е насочено по положителната посока на оста Z. Магнитната сила върху електрона е: A. 0 B N, по оста z C N, обратно на оста z D N, по оста y A. 0,16A B. 1,0A C. 2,0A D. 4,0A E. 25A 29. По два дълги успоредни проводника, разположени на разстояние 0,40 cm, текат успоредни токове със стойности 8,0 и 12,0 А. Колко е стойността на магнитното поле в точка, която се намира по средата между двата проводника? A. 0 Т B Т C Т D Т E Т 30. Силата на взаимодействие на единица дължина между два успоредни проводника, по които тече един и същ ток, е F. Колко ще бъде тази сила, ако и двата тока се удвоят, а разстоянието между проводниците се утрои? A. 2F/9 B. 4F/9 C. 2F/3 D. 4F/3 E. 6F

5 31. Представете си, че страницата която гледате, е перпендикулярна на хомогенно магнитно поле и потока през нея е 5 Wb. Колко е магнитното поле, ако лист хартия има размери 21 cm на 30 cm? 32. Дълъг прав проводник, по който тече ток с големина i, се намира в една и съща равнина с правоъгълен рамка от проводник. Каква ще бъде посоката на индуцирания в рамката ток, когато рамката се приближава към проводника? 33. Дълъг прав проводник, по който тече ток с големина i, се намира в една и съща равнина с правоъгълен рамка от проводник. Каква ще бъде посоката на индуцирания в рамката ток, ако токът в проводника нараства? 34. Имате два равни по големина и обратни по знак заряда Q и Q. Накъде сочи векторът на електрическото поле в точка P? 38. Кондензаторите A и B имат един и същ капацитет C. Кондензаторът A е зареден така, че върху не има натрупана 4 J енергия, докато кондензаторът B не е зареден. Ако двата кондензатора се свържат успоредно, колко ще бъде енергията на съставния кондензатор? 39. Нихромова жица е с дължина 1 m и напречно сечение 1 x 10-6 mm 2. Когато към нея се приложи напрежение от 2 V, през нея протича ток с големина 2 А. Определете специфичното съпротивление на нихрома. 40. Колко е еквивалентното съпротивление между точките 1 и 2 на схемата по-долу? 41. Батерия с ЕДН 12 V и вътрешно съпротивление 1 Ω се използва да зареди друга батерия с ЕДН 10 V и вътрешно съпротивление 1 Ω. Какъв ток тече през веригата? 42. Колко е токът през съпротивлението с големина 5 Ω на веригата по-долу? 35. Имате два равни по големина заряда Q. Накъде сочи векторът на електрическото поле в точка P? Плосък кондензатор има площ 0,1 m 2 на всеки един от електродите си, които са разделени на разстояние 0,1 mm. С какво количество електричество трябва да заредим кондензатора, за да получим вътре в него поле с интензитет 2,0 x 10 6 V/m? 37. Два еднакви кондензатора с капацитет C са свързани успоредно, а към тази комбинация е свързан последователно още един такъв кондензатор. Колко е еквивалентният капацитет на системата от три кондензатора?

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МАГНИТНО ПОЛЕ ВЪВ ВАКУУМ Лектор: Доц. д-р Т. Йовчева 1 зад. Магнитът 1 действа на магнита 2 със сила F 1 0, 5 N. Определете големината и посоката на силата F 2, с която магнитът 2 действа на магнита 1.

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode] Приложение на закона на Фарадей Пример: Токов контур в магнитно поле се върти с кръгова скорост. Какво е индуцираното ЕДН? S N S страничен изглед = S = S cos Избираме 0 =0. Тогава = 0 t = t. = S cos t

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

Microsoft Word - L25 ElectrMagn.doc

Microsoft Word - L25  ElectrMagn.doc ТЕМА5: Ефект на Хол Ефекти на Зеебек, Пелтие и Томпсън Сензори Ефектът на Хол се състои във възникването, в твърдотелен проводник с течащ по него ток (с плътност r j ), поместен в магнитно поле (H r ),

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант МАТЕМАТИКА. Изразът N = ( - ) ( + ) + 6( - )( + ) е равен на: а) а б) а в) -6 г) -8. Ако уравнението x - x + c = 0 има корен x = -,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 22 май 2017 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 22 май 2017 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ май 07 г. - Вариант ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от. до 30. вкл. отбелязвайте в листа

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Национална студентска олимпиада по физика (11 май 2019 г.) КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ 1. Механика (15т.) Решение: Две топчета с маси m 1 =0.2 kg и m 2 =0.1 k

Национална студентска олимпиада по физика (11 май 2019 г.) КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ 1. Механика (15т.) Решение: Две топчета с маси m 1 =0.2 kg и m 2 =0.1 k Национална студентска олимпиада по физика (11 май 019 г.) КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ 1. Механика (15т.) Решение: Две топчета с маси m 1 =0. kg и m =0.1 kg са окачени на безтегловни еднакво дълги нишки, така че

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 23 май 2012 г. Вариант 1 Отговорите на задачите от 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 23 май 2012 г. Вариант 1 Отговорите на задачите от 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 23 май 2012 г. Вариант 1 Отговорите на задачите от 1. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговорите! 1.

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28 май 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28 май 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 8 май 019 г. - Вариант ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. 12. клас) Върху хоризонтален прав асфалтов път разстоянието

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 м

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 м МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте

Подробно

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРЕТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРЕТИТЕ В нормално състояние веществата в природата имат потенциала и заряда на земната кора, който

Подробно

Количествени задачи Задачи за студентска олимпиада по физика 2018 г. А. Количествена задача - МЕХАНИКА Тяло с маса m=1kg започва да се хлъзга от начал

Количествени задачи Задачи за студентска олимпиада по физика 2018 г. А. Количествена задача - МЕХАНИКА Тяло с маса m=1kg започва да се хлъзга от начал Количествени задачи Задачи за студентска олимпиада по физика 18 г. А. Количествена задача - МЕХАНИКА Тяло с маса m=1kg започва да се хлъзга от начална височина h=1m по наклонена равнина, сключваща ъгъл

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТA НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА МАРТ 2014 г., САНДАНСКИ Тема 7. клас Задача 1. Когато към източ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТA НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА МАРТ 2014 г., САНДАНСКИ Тема 7. клас Задача 1. Когато към източ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТA НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 5 6 МАРТ 04 г., САНДАНСКИ Тема 7. клас Задача. Когато към източник на напрежение се свърже консуматор, през него протича

Подробно

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ Задача 1. Механика (15 точки) Републиканска студентска олимпиада по Физика 2017 г. Фиг. 2 а Фиг. 2 б Фиг. 2 в Две малки тела с мас

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ Задача 1. Механика (15 точки) Републиканска студентска олимпиада по Физика 2017 г. Фиг. 2 а Фиг. 2 б Фиг. 2 в Две малки тела с мас КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ Задача 1. Механика (15 точки) Републиканска студентска олимпиада по Физика 017 г. Фиг. а Фиг. б Фиг. в Две малки тела с маса m са поставени върху голямо тяло с маса М, което е с форма

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - ch2.4.doc

Microsoft Word - ch2.4.doc 9 Кинематика на сложни движения на твърдо тяло 9 Сферично движение на твърдо тяло Определение Сферично движение на твърдо тяло или движение на тяло около неподвижна точка наричаме такова движение при което

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно