Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc"

Препис

1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение Към 31 март 29 г. парите в обращение 1 в номинално изражение достигнаха млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 28 г.) те са нараснали със 72.1 млн. лв., или с.93%, което е с пр.п. повече от прираста им, отчетен за същия период на 28 г. 9 5 Пари в обращение за периода г млн. лева пари в обращение тренд по седмици от съответните години Динамиката на парите в обращение през първото тримесечие следваше ясно очертаната сезонна цикличност. Тя е резултат от по-ниските търговски обороти, които фирмите реализират след коледните и новогодишните празници, от плащането на преките данъци в началото на годината, както и от по-високите разходи на домакинствата за 1 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение на УС на БНБ 11 от 6.Х.25 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в касите на БНБ, бяха приспаднати от парите в обращение. С цел съпоставимост на данните левовата им стойност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.

2 комунални услуги през зимния период. В резултат на тези фактори в касите на БНБ се връщат голяма част от пуснатите в обращение в края на предходната година банкноти. През първото тримесечие на 29 г. парите в обращение намаляха с млн. лв. в сравнение с края на 28 г. В процентно изражение намалението е с 15.4%, което е с 6.91 пр.п. по-голямо от отчетеното за същия период на 28 г. Пари в обращение (млн. лв.) 31.ІІІ XІІ ІІІ.29 Изменение в % в % ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ общо в т.ч (к.3-к.1)/к.1 (к.3-к.2)/к % -15.4% Банкноти % % Разменни монети %.18% Възпоменателни монети % 2.89% В края на март 29 г. делът на банкнотите в стойността на парите в обращение е 98.11%. През първото тримесечие на настоящата година той е намалял с.28 пр.п. в сравнение с дела им, отчетен към края на 28 г. За едногодишен период спрямо края на първото тримесечие на предходната година, делът на банкнотите от общата стойност на парите в обращение е намалял с.22 пр.п. Към 31 март 29 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 1.84%. През първото тримесечие той е нараснал с.28 пр.п., а за едногодишен период се е увеличил с.22 пр.п. Възпоменателните монети запазват относително постоянен дял от.5% през целия едногодишен период. В изпълнение на монетната си програма за 29 г. и на основание на чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ през първото тримесечие Българската народна банка пусна в обращение медна възпоменателна монета 11 години от рождението на Дечко Узунов от серията Бележити български творци с номинална стойност 2 лева. 2

3 Средната банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 29 г. е лв. В сравнение с края на четвъртото тримесечие на 28 г. тя е нараснала с.71 лв., а за едногодишен период се е увеличила с.95 лв. Стойността на средната монета в обращение в края на първото тримесечие на 29 г. е.14 лв. и остава без промяна от края на юни 27 г. 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение В края на първото тримесечие на 29 г. в обращение са млн. бр. банкноти, които са със 17.61% по-малко в сравнение с края на 28 г. По стойност намалението им е 15.29%, като в края на март общата стойност на банкнотите в обращение е в размер на млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 28 г.) броят на банкнотите в обращение намаля с 9.1 млн., или с 2.98%. Спрямо края на март 28 г. нарастване е отчетено при броя на банкнотите в обращение от купюри 1 и 2 лева, съответно с 22.84% и 4.92%. Намалението на броя на банкнотите в обращение за едногодишен период при останалите купюри е в диапазона от 1.51% за банкнотите от купюра 2 лева до 8.63% за тези от 5 лева. Стойността на банкнотите в обращение е с 53.7 млн. лв., или с.71% поголяма от отчетената към края на март 28 г. По отношение на дела на отделните купюри по стойност нарастване през първото тримесечие на 29 г. в сравнение с четвъртото на 28 г. е отчетено при банкнотите от 1, 5 и 2 лева съответно с 2.87,.1 и.7 пр.п. С.92, 1.7 и.34 пр.п. спрямо същия период е намалял делът на купюрите съответно от 1, 2 и 5 лева. По отношение на дела на броя на отделните купюри в общия брой на банкнотите в обращение нарастване спрямо края на 28 г. е отчетено при купюрите от 2, 5, 5 и 1 лева съответно с 1.24,.24,.34 и.93 пр.п. Спрямо същия период намаление е отчетено при дела на банкнотите от купюри 1 и 2 лева съответно с 1.71 и 1.27 пр.п. Стойността на банкнотите от 5 лева в обращение в края на март 29 г е в размер на млн. лв., което им отрежда найголемия дял (35.84%) в общата стойност на банкнотите в обращение. С най-голямо увеличение за едногодишен период е делът на броя банкноти от купюра 1 лева. Общият брой на банкнотите в обращение от тази купюра в края на март 29 г. им отрежда дял от 7.44%, като за период от една година той се е увеличил с 1.56 пр.п. С.47 и с.82 пр.п. е нараснал делът за едногодишен период и на купюрите от 2 и 2 3

4 лева в обращение. Купюрата от 2 лева е с най-голям дял сред общия брой на банкнотите в обращение 31.7%. В края на март 29 г. в обращение са 93.6 млн. бр. от тази купюра Структура на банкнотите в обращение към 31.ІІІ.29 г млн. лв млн. бр. 1 лева 5 лева 2 лева 1 лева 5 лева 2 лева 1 лев стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) Намаление на дела на броя банкноти в обращение за едногодишен период (спрямо края на март 28 г.) е отчетено при купюрите от 5, 1 и 5 лева съответно с.42, 1.32 и 1.15 пр.п. Броят на разменните монети в обращение към края на март 29 г. се е увеличил в сравнение с края на декември 28 г. с 18. млн., или с 1.75%, и достига млн. За едногодишен период прирастът е в размер на млн. броя (14.88%). През първото тримесечие на 29 г. стойностният размер на разменните монети в обращение е нараснал с.3 млн. лв. (.18%), а за едногодишен период с 18. млн. лв. (14.37%). В края на март 29 г. дяловете на монетите от 1, 2, 5 и 5 стотинки са се увеличили съответно с.1,.5,.7 и с.21 пр.п. в сравнение с края на 28 г. За същия период дяловете на монетите от 1 и 2 стотинки и от 1 лев са намалели съответно с.14,.14 и.6 пр.п. 4

5 7 Структура на разменните монети в обращение към 31.ІІІ.29 г млн. лв млн. бр лев 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинки 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинка стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) Промените в структурата на броя на монетите в обращение следват своите дългосрочни тенденции. Към 31 март 29 г. с най-голям дял в общия брой монети в обращение е разменната монета от 1 стотинка (28.21%), а с най-малък дял монетата от 5 стотинки (5.3%). Увеличение на дела за едногодишен период се отчита при броя на монетите в обращение от 1, 2, 5 и 5 стотинки съответно с.2,.25,.13 и.3 пр.. Делът на монетите от 1 и 2 стотинки и от 1 лев намалява спрямо края на март 28 г. съответно с.25,.15 и.3 пр.п. ІІ. Неистински и преправени банкноти и разменни монети През първото тримесечие на 29 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са регистрирани и задържани общо 3755 броя неистински левови банкноти. Всички задържани през първото тримесечие на 29 г. неистински български банкноти са циркулирали в паричното обращение. Общият брой на задържаните неистински български банкноти е по-голям с 238 бр., или с 6.77%, в сравнение със задържаните през четвъртото тримесечие на 28 г. С най-голям дял сред общо задържаните левови банкноти са купюрите от 2 лева (95.42%), следвани от неистинските банкноти от купюра 5 лева с дял от 2.32%, а делът на неистинските купюри от 1 лева е 1.7%. Неистинските банкноти от купюри 2, 5 и 1 лева са общо 21 на брой, с общ дял от.56% от всички задържани през разглеждания период български банкноти. 5

6 Неистински български банкноти януари - март 29 г. 1 лв. 5 лв. 2 лв. 1 лв. 5 лв. 2 лв. брой лв. 5 лв. 1 лв. 2 лв. 5 лв. 1 лв. нециркулирали циркулирали В периода януари март 29 г. бяха регистрирани и задържани 222 бр. неистински български разменни монети, от които 218 бр. са от 5 стотинки и 4 бр. от 1 лев. При изпълнение на функциите по извършване на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през първото тримесечие на 29 г. в НЦА на БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 54 бр. евро, 161 бр. щатски долари и 1 бр. банкноти от други чуждестранни валути. ІІІ. Негодни банкноти и разменни монети 2 През периода януари март 29 г. от обработените и проверени за истинност и годност банкноти в БНБ са отделени 28. млн. бр. негодни, които са с.9 млн. бр. (3.16%) по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 28 г. За едногодишен период (март 28 г. март 29 г.) отделените като негодни банкноти са с 2.7 млн. бр. по-малко (2.44%) в сравнение с предходния период.със същия период на 28 г. В общия брой на отделените като негодни банкноти през първото тримесечие на 29 г. най-малък е делът на купюрите от 1 и 5 лева, съответно 1.18% и 8.24%. Съвкупният дял на купюрите от 2, 1, 5 и 2 лева в общия брой на отделените през този 2 Това е броят на българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като негодни и подлежат на унищожаване. 6

7 период като негодни банкноти е 9.56%, а относителното им тегло в тази съвкупност е разпределено на относително равни дялове за всяка от тези купюри. 8. Негодни банкноти януари март 29 г млн. бр лев 2 лев а 5 лева 1 лева 2 лева 5 лева 1 лев а Процентът на отделените негодни банкноти от общо обработените в БНБ от съответната купюра за едногодишен период продължава да е най-голям при купюрите от 2 лева и 5 лева. Това се дължи на големия брой вторични обороти, които тези две купюри извършват в паричното обращение поради по-честата им употреба при разплащанията на дребно. 18. Негодни разменни монети януари - март 29 г хил. бр лев 5 ст. 2 ст. 1 ст. 5 ст. 2 ст. 1 ст. При обработката на разменни монети в БНБ през първото тримесечие на 29 г. като негодни са отделени 51.5 хил. броя. Те са с 3.9 хил. бр., или с 8.2%, повече в сравнение с отделените като негодни през четвъртото тримесечие на 28 г. 7

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 11 ГОДИНА ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА През 11 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3 повече спрямо година. Основната

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 215 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второ тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второ тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно