2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

Размер: px
Започни от страница:

Download "2013_Q1_s_FCSL_Press_bg"

Препис

1 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са млрд. лв. (2.4% от БВП 2 ) при млрд. лв. (2.6% от БВП 2 ) в края на март 2012 година. Те намаляват с 0.8% (16.1 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2012 г. и се увеличават с 4.8% (90.4 млн. лв.) в сравнение с декември 2012 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 29 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на млн. лв. (в т. ч млн. лв. през първото тримесечие на 2013 г.), а закупените млн. лв. (в т. ч млн. лв. през първото тримесечие на 2013 година). Вземания по кредити Графика 1 В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са млн. лв. в края на март 2013 година. Те намаляват с 26.9% (217.9 млн. лв.) спрямо същия месец на 2012 г. и се увеличават с 0.6% (3.7 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2012 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити се понижава от 40.8% в края на март 2012 г. до 30.1% в края на март 2013 година. В края на първото тримесечие на 2013 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са млн. лева. Те намаляват с 0.1% (0.6 млн. лв.) на годишна база и с 0.4% (2 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2012 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са млн. лв. в края на март 2013 г., като се увеличават с 0.6% (1.6 млн. лв.) спрямо същия месец на 2012 г. и с 2.8% (7.9 млн. лв.) в 1 Данните са предварителни. Данните за декември 2012 г. са ревизирани. Пълният комплект от таблици за статистиката на дружествата, специализирани в кредитиране, и прессъобщението се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/ Други финансови институции/ Дружества, специализирани в кредитиране. 2 При БВП за 2013 г. в размер на млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2012 г млрд. лв. (предварителни данни на НСИ).

2 сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година. Към края на март 2013 г. размерът на необслужваните кредити 3 е млн. лв. спрямо млн. лв. в края на март 2012 година. В сравнение с декември 2012 г. тези кредити нарастват с 15.8% (80.8 млн. лева). Структура на вземанията по кредити Графика 2 Вземания по кредити от резиденти по сектори. В края на март 2013 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намаляват на годишна база с 12.9% (200.8 млн. лв.) до млрд. лева. Спрямо края на декември 2012 г. те се увеличават с 1% (13 млн. лева). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 79.1% в края на март 2012 г. до 70.1% в края на същия месец на 2013 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са млн. лв. към края на първото тримесечие на 2013 година. Те се увеличават с 38.9% (148.5 млн. лв.) в сравнение с март 2012 г. и с 14.7% (68 млн. лв.) спрямо декември 2012 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 19.3% в края на март 2012 г. до 27.3% в края на същия месец на 2013 година. Вземания по кредити от резиденти по сектори 4,5 Графика 3 3 Вземания, при които са налице обективни доказателства за обезценка на финансов актив съгласно параграфи 58 и 59 от Международен счетоводен стандарт 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване. Информация, предоставена от дружествата, специализирани в кредитиране. 4 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления. 5 Други финансови предприятия - обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове. 2

3 В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са млн. лв. в края на първото тримесечие на 2013 година. На годишна база те нарастват с 5.3% (44.9 млн. лв.), а в сравнение с декември 2012 г. с 4.2% (36.4 млн. лева). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 54.6% към края на март 2012 г. до 65.9% в края на същия месец на 2013 година. Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2013 г. е млн. лв. и намалява с 39% (237.2 млн. лв.) в сравнение с март 2012 година. Спрямо декември 2012 г. той се понижава с 4% (15.7 млн. лева). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 27.3% в края на март 2013 г. при 39% в края на същия месец на 2012 година. Другите кредити са общо 91.6 млн. лева. На годишна база те намаляват с 8.5% (8.5 млн. лв.), а спрямо декември 2012 г. със 7.8% (7.7 млн. лева). Относителният им дял се увеличава от 6.4% в края на март 2012 г. до 6.7% в края на същия месец на 2013 година. Вземания по кредити от сектор Домакинства и НТООД 4 Графика 4 Източници на финансиране. В края на март 2013 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са млрд. лв. при млрд. лв. в края на същия месец на 2012 година. Те намаляват с 10.6% (308.2 млн. лв.) спрямо март 2012 г. и нарастват с 2.6% (65.5 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2012 година. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са млрд. лв. в края на март 2013 година. Размерът им намалява с 26.7% (495.4 млн. лв.) спрямо март 2012 г. и нараства с 0.7% (9.8 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2012 година. В структурата на получените кредити от дружествата, специализирани в кредитиране, преобладават кредитите от нерезиденти, които са млрд. лв. в края на март 2013 г. и намаляват с 30.1% (461.5 млн.лв.) спрямо края на март 2012 година. В сравнение с декември 2012 г. тези кредити нарастват с 3.8% (39.1 млн. лева). Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 49.2 млн. лв. в края на март 2013 година. Той намалява с 30.4% (21.5 млн. лв.) в сравнение с март 2012 г. и с 10% (5.5 млн. лв.) спрямо декември 2012 година. 3

4 Българска народна банка Приложение 1 Вземания по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране 1 хил. лв Общо 2,495,090 2,319,118 2,200,333 1,762,706 1,729,253 1,752,820 1,743,406 1,927,389 1,892,232 1,937,312 1,916,563 1,969,061 1,986,061 1,947,182 1,809,207 1,879,564 1,969,927 По матуритет 2,251,281 2,081,622 1,958,216 1,541,192 1,483,810 1,488,573 1,465,231 1,624,816 1,570,552 1,587,328 1,559,498 1,613,750 1,595,567 1,539,924 1,379,179 1,369,177 1,378,707 До 1 година 240, , , , , , , , , , , , , , , , ,563 Над 1 до 5 години 649, , , , , , , , , , , , , , , , ,595 Над 5 години 1,361,403 1,302,362 1,241, , , , , , , , , , , , , , ,549 Необслужвани 2 243, , , , , , , , , , , , , , , , ,221 По сектори и цел на използване 2,495,090 2,319,118 2,200,333 1,762,706 1,729,253 1,752,820 1,743,406 1,927,389 1,892,232 1,937,312 1,916,563 1,969,061 1,986,061 1,947,182 1,809,207 1,879,564 1,969,927 Резиденти 2,491,515 2,315,774 2,197,076 1,758,962 1,725,325 1,748,717 1,738,871 1,920,037 1,882,902 1,927,184 1,907,743 1,959,159 1,974,916 1,933,969 1,794,698 1,860,220 1,940,134 Нефинансови предприятия 352, , , , , , , , , , , , , , , , ,648 Парично-финансови институции Други финансови предприятия 3 9,228 8,410 8,991 15,422 9,520 9,655 10,574 20,487 23,149 25,280 27,526 29,300 25,330 26,955 27,639 43,650 43,223 Държавно управление 4,269 4,157 4,485 5,039 4,671 4,810 4,692 4,695 4,709 5,478 7,006 7,528 7,098 6,584 7,315 7,437 6,789 Домакинства и НТООД 2,125,923 1,962,846 1,888,386 1,457,401 1,444,619 1,484,942 1,491,357 1,529,250 1,495,455 1,529,786 1,530,248 1,576,240 1,561,290 1,509,431 1,454,709 1,347,517 1,360,475 Потребителски 1,245,050 1,139,113 1,080, , , , , , , , , , , , , , ,176 Жилищни 751, , , , , , , , , , , , , , , , ,663 Други 129, , , ,553 99,437 92,758 82, ,026 98,894 92,438 93,304 97, , ,636 95,899 99,375 91,636 Нерезиденти 3,575 3,344 3,257 3,744 3,928 4,103 4,535 7,352 9,330 10,128 8,820 9,902 11,145 13,213 14,509 19,344 29,793 1 Данните са предварителни. Данните за декември 2012 г. са ревизирани. Обхватът на отчетните единици се актуализира в съответствие с Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции. 2 Кредити, при които са налице обективни доказателства за обезценка на финансов актив съгласно параграфи 58 и 59 от Международен счетоводен стандарт 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване. Информация, предоставена от дружествата, специализирани в кредитиране. 3 Други финансови предприятия - обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове. Източник: Дружества, специализирани в кредитиране. Статистиката на дружествата, специализирани в кредитиране, не включва лизинговите дружества, които са предмет на отчитане от друга статистика.

5 Българска народна банка Приложение 2 Активи и пасиви на дружествата, специализирани в кредитиране 1 хил. лв Активи 3,073,443 3,095,018 3,089,544 2,624,976 2,591,663 2,579,391 2,591,321 2,954,158 2,921,224 2,941,330 2,999,757 3,077,074 2,908,637 2,791,996 2,747,731 2,534,983 2,600,482 Кредити 2,495,090 2,319,118 2,200,333 1,762,706 1,729,253 1,752,820 1,743,406 1,927,389 1,892,232 1,937,312 1,916,563 1,969,061 1,986,061 1,947,182 1,809,207 1,879,564 1,969,927 Репо-сделки , ,502 1,450 Ценни книжа, различни от акции 2,575 2,573 9, ,361 50,860 51,348 52,162 52,477 53,301 52,477 50,933 57,969 49,861 Акции и други капиталови инструменти 18,548 20,284 18,358 20,250 20,288 22,645 22,854 46,045 47,826 48,231 47,465 49,230 50,371 50,578 51,502 69,710 65,284 акции на инвестиционни фондове други акции 18,548 20,284 18,358 20,250 20,288 22,645 22,854 46,045 47,826 48,231 47,465 49,230 50,371 50,578 51,502 69,710 65,284 Други активи 556, , , , , , , , , , ,373 1,006, , , , , ,960 Пасиви 3,073,443 3,095,018 3,089,544 2,624,976 2,591,663 2,579,391 2,591,321 2,954,158 2,921,224 2,941,330 2,999,757 3,077,074 2,908,637 2,791,996 2,747,731 2,534,983 2,600,482 Кредити 2,409,781 2,542,097 2,482,919 2,018,266 1,955,716 1,923,490 1,913,956 2,013,808 1,999,583 2,010,756 1,991,614 2,048,189 1,854,694 1,723,776 1,676,153 1,349,500 1,359,341 до 1 година 499, , , , , , , , , , , , , , , , ,994 над 1 година 1,910,070 1,910,872 1,903,655 1,524,439 1,510,127 1,506,110 1,504,549 1,610,254 1,623,205 1,621,998 1,617,064 1,650,623 1,454,536 1,401,562 1,405, , ,347 Издадени дългови ценни книжа 232,674 85,302 86,258 72,509 77,400 77,400 75,444 74,918 74,454 72,052 72,789 71,981 70,754 60,654 54,735 54,689 49,233 Други пасиви 224, , , , , , , , , , , , , , , , ,684 Капитал и резерви 206, , , , , , , , , , , , , , , , ,225 в т.ч. основен капитал 148, , , , , , , , , , , , , , , , ,735 в т.ч. финансов резултат -13,198-20,369-6,101-4, ,559 14,623 75,979 30,593 40,229 53,899 68,555 39,419 87,458 76,239 73,683 7,257 Брой дружества Данните са предварителни. Данните за декември 2012 г. са ревизирани. Обхватът на отчетните единици се актуализира в съответствие с Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции. Източник: Дружества, специализирани в кредитиране. Статистиката на дружествата, специализирани в кредитиране, не включва лизинговите дружества, които са предмет на отчитане от друга статистика.

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година

BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз 4.8.2009 г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно