Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc"

Препис

1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение Към 31 март 2008 г. парите в обращение 1 в номинално изражение достигнаха млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 2007 г.) те са нараснали с млн. лв., или с 20.06%, което е с 3.66 процентни пункта повече от прираста им, отчетен за същия период на 2007 г Пари в обращение за периода г млн. лева пари в обращение тренд по седмици от съответните години Динамиката на парите в обращение през първото тримесечие следваше ясно очертаната сезонна цикличност, наблюдавана през последните няколко години. Тя е резултат от по-ниските търговски обороти, които фирмите реализират след коледните и новогодишните празници, плащането в началото на годината на преките данъци, както и 1 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение на УС на БНБ 110 от 6.Х.2005 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в касите на БНБ, бяха приспаднати от парите в обращение. С цел съпоставимост на данните левовата им стойност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.

2 по-високите разходи на домакинствата през зимния период за комунални услуги. В резултат на тези фактори в касите на БНБ се връщат голяма част от пуснатите в обращение в края на предходната година банкноти. През първото тримесечие на 2008 г. парите в обращение намаляха с млн. лв. в сравнение с края на 2007 г. В процентно изражение намалението е 8.13%, което е с 1.56 процентни пункта по-голямо от намалението им, отчетено за същия период на 2007 г. Пари в обращение (млн. лв.) 31.ІІІ XІІ ІІІ.2008 Изменение в % в % ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ общо В т.ч (к.3-к.1)/к.1 (к.3-к.2)/к % -8.13% Банкноти % -8.29% Разменни монети % 2.54% Възпоменателни монети % 2.63% В края на март 2008 г. делът на банкнотите в стойността на парите в обращение е 98.33%. През първото тримесечие на настоящата година той е намалял с 0.17 процентни пункта в сравнение с дела им, отчетен към края на предходната. Няма промяна в дела на банкнотите от общата стойност на парите в обращение спрямо края на първото тримесечие на 2007 г. Към 31 март 2008 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 1.62%. През първото тримесечие той е нараснал с 0.17 процентни пункта и подобно на дела на банкнотите остава без промяна за едногодишен период. Възпоменателните монети запазват относително постоянен дял от 0.05% през целия едногодишен период. В изпълнение на монетната си програма за 2008 г. и на основание на чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ през първото тримесечие на 2008 г. Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета на тема "130 години от Освобождението на България". 2

3 Средната банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2008 г. е лв. В сравнение с края на предходното тримесечие тя е нараснала с 0.88 лв., а за едногодишен период се е увеличила с 1.01 лв. Стойността на средната монета в обращение остава същата и в края на първото тримесечие на 2008 г. е 0.14 лв. 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение В края на първото тримесечие на 2008 г. в обращение са млн. бр. банкноти, които са с 8.29% по-малко в сравнение с края на 2007 г. По стойност намалението им е 11.51%, като в края на март общата стойност на банкнотите в обращение е в размер на млн. лв. С изключение на купюрата от 100 лева, чийто брой в паричното обращение продължава да следва тенденцията на постоянно нарастване при останалите купюри банкноти е отчетено намаление на броя им в обращение спрямо края на 2007 г. Нарастването на броя на купюрите от 100 лева в сравнение с края на декември е с 3.51%. Намалението при останалите купюри банкноти спрямо същия период е в границите от 6.01% за банкнотите от 2 лева до 18.22% за тези от 10 лева. За едногодишен период (спрямо края на март 2007 г.) броят на банкнотите в обращение нарасна с 40.2 млн., или с 15.22%, което е с 3.04 процентни пункта повече от увеличението им за същия период на 2007 година. Стойността на банкнотите в обращение е с млн. лв., или с 20.07% по-голяма от отчетената към края на март 2007 г. Comment [U1]: Двете думи имат еднакъв смисъл, освен ако не искате да кажете, че това нарастване е все по-засилено. А може би целият израз следва тенденцията на възходящо нарастване да се замени просто с думата расте или нараства. През първото тримесечие на 2008 г. не настъпиха съществени изменения в купюрния строеж на банкнотите в обращение. В съответствие с очерталата се през предходните периоди тенденция в паричното обращение най-висок дял да имат банкнотите от купюри 10, 20 и 50 лева се запазва и през първото тримесечие на 2008 г. Нарастване на дела през първото тримесечие на 2008 г. в сравнение с четвъртото на 2007 г. е отчетено при купюрите от 100, 50, 5 и 2 лева, съответно с 0.85, 0.45, 0.01 и 0.59 процентни пункта. Намаление спрямо същия период е отчетено при купюрите от 10 и 20 лева, съответно с 1.94 и 0.09 процентни пункта. Най-голямо нарастване за едногодишен период има делът на банкнотите от купюра 100 лева. Общият брой на банкнотите в обращение от тази купюра в края на март 2008 г. им отрежда дял от 5.71%, като за период от една година той се е увеличил с 1.61 процентни пункта. С 0.89 процентни пункта е нараснал делът за едногодишен период и на купюрите от 20 лева в обращение. Това е и купюрата с най-голям дял сред банкнотите. 3

4 Броят им в обращение е 95.0 млн., което им определя дял в купюрния строеж на броя на банкнотите в обращение към края на март 2008 г. от 31.23%. млн. лв Структура на банкнотите в обращение към 31.ІІІ.2008 г. 100 лева 50 лева 20 лева 10 лева 5 лева 2 лева 1 лев стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) млн. бр. Намаление на дела на броя банкноти в обращение за едногодишен период (спрямо края на март 2007 г.) е отчетено при купюрите от 2, 5, 10 и 50 лева, съответно с 0.23, 0.48, 0.06 и 1.48 процентни пункта. В стойностно отношение най-голям е делът на банкнотите в обращение от купюра 50 лева 39.50%, а с най-малък дял са банкнотите от купюра 1 лев 0.06%. Броят на разменните монети в обращение към края на март 2008 г. се увеличи в сравнение с края на декември 2007 г. с 23.5 млн., или с 2.66% и достигна млн. За едногодишен период прирастът е в размер на млн. броя (16.64%). През първото тримесечие на 2008 г. стойностният размер на разменните монети в обращение е нараснал с 3.1 млн. лв. (2.54%), а за едногодишен период с 20.7 млн. лв. (19.85%). В края на март 2008 г. дяловете на монетите от 2 и 5 стотинки и от 1 лев са се увеличили съответно с 0.42, 0.06 и с 0.03 процентни пункта в сравнение с края на 2007 г. За същия период дяловете на монетите от 1, 10, 20 и 50 стотинки са намалели съответно с 0.29, 0.08, 0.10 и 0.05 процентни пункта. 4

5 60 Структура на разменните монети в обращение към 31.ІІІ.2008 г млн. лв млн. бр лев 50 стотинки 20 стотинки 10 стотинки 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинка стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) 0 Промените в структурата на броя на монетите в обращение следват своите дългосрочни тенденции. Към 31 март 2008 г. с най-голям дял в общия брой монети в обращение е разменната монета от 1 стотинка (28.19%), а с най-малък дял монетата от 50 стотинки (5.27%). Увеличение на дела за едногодишен период се отчита за монетите от 1, 20 и 50 стотинки и 1 лев съответно с 0.09, 0.26, 0.23 и 0.23 процентни пункта. Делът на монетите от 2, 5 и 10 стотинки намалява спрямо края на март 2007 г. съответно с 0.60, 0.01 и 0.21 процентни пункта. ІІ. Неистински и преправени банкноти и разменни монети През първото тримесечие на 2008 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са регистрирани и задържани общо 1436 броя неистински левови банкноти, от които 1062 бр. са задържани, преди да попаднат в паричното обращение. Броят на регистрираните и задържани неистински български банкноти през първото тримесечие на 2008 г. са по-малко с 1375 бр. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. От общия брой на задържаните през първите три месеца на 2008 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрите от 20 лева (40.18%), следван от неистинските банкноти от 50 лева, с дял от 30.78%, а делът на неистинските купюри от 10 лева е 28.62%. Неистинските банкноти от купюри 2, 5 и 100 лева през първото тримесечие на 2008 г. са общо 6 на брой, с дял от 0.42% от всички задържани през разглеждания период български банкноти. 5

6 Неистински български банкноти януари - март 2008 г. 100 лв. 50 лв. 20 лв. 10 лв. 5 лв. 2 лв. брой лв. 5 лв. 10 лв. 20 лв. 50 лв. 100 лв. нециркулирали циркулирали В периода януари март 2008 г. бяха регистрирани и задържани 222 бр. неистински български разменни монети, от които 212 бр. са от 50 стотинки и 10 бр. от 1 лев. При изпълнение на функциите по извършване на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през първото тримесечие на 2008 г. в НЦА на БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 1925 бр. евро, 389 бр. щатски долари и 21 бр. банкноти от други чуждестранни валути. ІІІ. Негодни банкноти и разменни монети 2 Запази се тенденцията от предходните периоди броят на внесените в БНБ от страна на търговските банки банкноти с цел проверка на истинността и физическите им качества да нараства. Нарасналият обем внесени, респективно обработени банкноти, заедно с направените промени в стандарта за годност на банкнотите оказа влияние върху нарастването на броя на отделените негодни банкноти с оглед поддържане чистотата на наличнопаричното обращение. През първото тримесечие на 2008 г. са отделени 29 млн. бр. негодни банкноти, които са с 3.4 млн. бр. (13.50%) повече в сравнение с отделените негодни банкноти през 2 Това е броят на българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като негодни и подлежат на унищожаване. 6

7 последното тримесечие на 2007 г. Отделените през първото тримесечие на 2008 г. негодни банкноти представляват 17.32% от общо обработените през същия период, което е с 2.65 процентни пункта по-малко в сравнение със същия показател за четвъртото тримесечие на 2007 г. 8.0 Негодни банкноти януари март 2008 г млн. бр лев 2 лева 5 лева 10 лева 20 лева 50 лева 100 лева Процентът на отделените негодни банкноти от общо обработените в БНБ от съответната купюра за едногодишен период продължава да е най-голям при 2 лева и 5 лева. Към края на март 2008 г. процентите на негодност при тези две купюри са съответно 62.19% и 35.08%. Високият процент при тях е обусловен от големия брой вторични обороти, които тези две купюри извършват в паричното обращение поради по-честата им употреба при разплащанията на дребно Негодни разменни монети януари - март 2008 г хил. бр лев 50 ст. 20 ст. 10 ст. 5 ст. 2 ст. 1 ст. 7

8 При обработката на разменни монети в БНБ през първото тримесечие на 2008 г. като негодни са отделени 64.8 хил. броя. Те са с 42.4 хил. бр., или с 65.47% по-малко в сравнение с отделените като негодни през четвъртото тримесечие на 2007 г. 8

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 11 ГОДИНА ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА През 11 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3 повече спрямо година. Основната

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 215 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно