Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 01_r036rev2.doc"

Препис

1 Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 35: Правило 36 Включително: Преработка 2 ** 03 серия поправки, които влизат в сила на 14 Декември 1992 г. Корекция 1 на Преработка 1 относно съобщенията C.N Спогодби-1 от 4 Август 1995 г. Корекция 2 на Преработка 1 на това Правило Допълнение 1 към серия поправки 03- дата на влизане в сила 14 Май 1998 г. Допълнение 2 към серия поправки 03- дата на влизане в сила 6 Август 1998 г. Корекция 1 към Допълнение 1 към серия поправки 03 относно съобщенията C.N Спогодби-1 от 12 Април 1999 г. Корекция 3 към Допълнение 1 на това Правило относно съобщенията C.N Спогодби-1 от 20 Юли 1999 г. Допълнение 3 към серия поправки 03- дата на влизане в сила 6 Юли 2000 г. Допълнение 4 към серия поправки 03- дата на влизане в сила 28 Декември 2000 г. Допълнение 5 към серия поправки 03- дата на влизане в сила 21 Февруари 2002 г. Корекция 1 към Допълнение 3 към серия поправки 03 относно съобщенията C.N Спогодби-1 от 23 Август 2001 г. Допълнение 6 към серия поправки 03- Дата на влизане в сила 20 Август 2002** г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ОБЩА КОНСТРУКЦИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г. ** За Украйна, дата на влизане в сила 20 Октомври 2002

2 Стр. 2 Правило 36 ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ОБЩА КОНСТРУКЦИЯ Съдържание ПРАВИЛО страница 1. Област на приложение Определения Заявление за одобряване Одобряване Основни данни и изисквания Изменение и разширяване на одобряването на типа превозни средства Съответствие на продукцията Санкции за несъответствие на производството Окончателно прекратяване на производството Преходни условия Имена и адреси на техническата служба отговорна за провеждане на изпитванията за одобряване на административните органи Забележки относно допустимите осеви натоварвания или пълната маса на превозното средство...36 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 - Съобщение относно одобряване, разширение, отказ, отнемане или окончателно прекратяване на производството на типа превозно средство по отношение на неговото вътрешно оборудване, съгласно Правило Приложение 2 - Указания за маркировката за одобряване... Приложение 3 -Обяснителни диаграми... Приложение 4 -Маневреност... Приложение 5 - Апаратура за изпитване на парапети и ръкохватки... Приложение 6 - Указания за измерване на силите необходими за затваряне на електрически задвижвани врати...

3 Стр ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Това Правило се прилага за едноплатформени или съчленени превозни средства проектирани за превоз на повече от 22 пътника без водача, независимо дали са седящи или стоящи, с не по-голяма височина от 2,30 m. По молба на производителя одобряване може да бъде дадено на превозни средства с широчина не по-голяма от 2,30 m, ако превозното средство отговаря на изискванията на това Правило Технически изисквания за превоз на пътници с ограничена подвижност са извън областта на приложение на това Правило. Докато не бъдат включени окончателни изисквания в приложение към Правилото, споразумяващите страни да приложат допълнителни изисквания, за да осигурят достъп до превозните средства на такива пътници. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1. "Превозно средство" е превозно средство проектирано и оборудвано за превоз на повече от 22 пътника. Има три класа превозни средства: Клас I : градски автобуси. Клас II : междуградски автобуси. Клас III : туристически автобуси. Превозно средство може да бъде отнесено към повече от един клас. В такъв случай да бъде одобрено за всеки клас, към който е отнесено; "клас I" са превозни средства проектирани с площи за стоящи пътници и осигуряващи свободно движение на пътниците; "клас II" са превозни средства проектирани предимно за превоз на седящи пътници и осигуряващи превоз на стоящи в напречната пътека между седалките и / или стоящи в площ не поголяма от две двойни седалки; "клас III" са превозни средства само за превоз на седящи пътници "Съчленен автобус" е превозно средство, което се състои от две или повече твърди секции, които са свързани подвижно една спрямо друга; отделението за пътници във всяка секция да е свързано със съседното така, че пътниците да могат свободно да преминават между тях; твърдите секции да са постоянно свързани така, че да могат да разединят само в сервиз; "превозно средство с нисък под" е превозно средство, в което най-малко 35 % от площта е за стоящи пътници (или само неговата предна секция, ако е съчленено) и образува повърхнина без стъпала, с достъп от поне една обслужваща врата на едно стъпало от пътното платно "тип превозно средство" е категория от превозни средства, които не се различават съществено по отношение на конструктивните особености описани в това Правило; 2.3. "одобряване на превозно средство" е одобряване на тип превозно средство по отношение на конструктивните особености описани в това Правило;

4 Стр "обслужваща врата" е врата, която се използва от пътниците при нормални обстоятелства; 2.5. "двойна врата" е врата разделяща се на две или съответстваща на две врати; 2.6. "аварийна врата" е допълнителна към обслужващата(ите) врата(и) предназначени за използване от пътниците при спешен случай или по изключение; 2.7. "авариен прозорец" е прозорец, който не е задължително да е остъклен, предназначен само за използване от пътниците при спешни случаи; 2.8. "двоен прозорец" е резервен прозорец, който, когато се раздели на две чрез вертикална линия (или равнина), образува нормален резервен прозорец; 2.9. "авариен люк" е отвор на покрива или на пода предназначен за използване от пътниците като авариен изход; "авариен изход" е аварийна врата, авариен прозорец или авариен люк; "изход" е обслужваща врата или авариен изход; "под или платформа" е част от каросерията, чиято горна повърхнина контактува с стоящите пътници, стъпалата на седящите и върху нея се монтират седалките; "пътека между седалките" е пространство осигуряващо достъп от пътниците, към която и да е седалка или редица седалки осигуряваща преминаване от / към обслужваща врата; тя не включва: пространството разположено на 30 cm пред която и да е седалка; пространството над повърхността на което и да е стъпало; всяко пространство, което осигурява достъп единствено до седалка или редица седалки; "достъп за преминаване" е пространството разположено вътре в превозното средство от обслужваща врата до най-външния ръб на най-горното стъпало (края на пътеката за преминаване). Ако няма стъпало при вратата, пространството описано в т на разстояние от 30 cm от началното положение на вътрешната повърхнина "отделение за водача" е пространството предназначено само за използване от водача и включващо седалката, кормилното колело, уредите за управление и други устройства необходими за управление на превозното средство; "маса на превозно средство в движение" е масата на превозното средство в експлоатационна готовност, без пътници и товари, но натоварено със: 75 kg за масата на водача, масата на гориво съответстваща на 90 % от обема на резервоара определен от производителя, масите на течностите на охладителната и мазилна уредби, инструментите и резервното колело, ако има; "маса на превозно средство" е масата на превозното средство определена в т. 2.16, с допълнителни 75 kg за масата на член от екипажа, ако има такъв както е описано в т

5 Стр. 5 Превозното средство да бъде натоварено с 90 % от обема на всички резервоари за течности (гориво, стъклочистачки, радиатор и т.н.). Ако е монтирано оборудване като кухня или тоалетна да бъдат пълни резервоарите за чиста вода, а резервоарите за мръсна вода да бъдат празни "технически допустима максимална маса" е максималната маса определена от производителя на превозното средство. (Тази маса може да бъде по-голяма от "допустимата максимална маса", но в такъв случай да бъде описана от административните органи) "технически допустима максимална маса на ос" е тази част от технически допустимата максимална маса на превозното средство, определена от производителя, която се редуцира до вертикална сила към повърхността на пътя в контактното петно на колелото/ колелата на тази ос. Тази маса може да бъде по-голяма от максималната допустима маса на ос определена от административните органи. Сумата от технически допустимите максимални маси на ос може да бъде по-голяма от технически допустимата максимална маса на превозното средство; "пътник" е човек различен от водача или екипажа; "пътници с ограничена подвижност" са всички пътници, които имат затруднения, когато използват градски транспорт, особено по-възрастните и инвалидите. Ограничена подвижност не е необходимо да е форма на медицинска инвалидност; "отделение за пътници" е пространството предназначено за използване от пътниците с изключение на неподвижно оборудване като бар, кухня или тоалетна; "автоматична обслужваща врата" е електрически задвижвана обслужваща врата, която може да бъде задействана от пътник или водач само чрез механизъм за управление, или се затваря автоматично; "предпазно устройство" е устройство, което предотвратява потеглянето на превозното средство, когато има отворена врата; "управлявана от водача обслужваща врата" е обслужваща врата, която нормално се отваря или затваря от водача; Всички измервания да бъдат направени върху ненатоварено превозно средство, което е върху гладка и хоризонтална повърхност Където има изисквания към това Правило за повърхността, върху която е превозното средство: да бъде хоризонтална или под определен ъгъл, когато превозното средство е ненатоварено. Ако превозното средство е с механично окачване, ъгълът може да бъде по-голям от посочения така, че когато се натовари да изпълнява изискванията дадени от производителя. 3. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ 3.1. Заявлението за одобряване на типа превозно средство по отношение на неговата обща конструкция може да бъде предоставено от производителя на превозното средство или от съответния негов упълномощен представител Заявлението се придружава от следните документи в три екземпляра:

6 Стр подробно описание на типа превозно средство по отношение на неговата обща конструкция, размери, форма и използваните материали; чертежи на превозното средство и вътрешното му оборудване; данни за: техническата максимална маса. В случай на съчленен автобус, да бъде дадена за всяка секция; техническата максимална маса за ос; масата на ненатоварено превозно средство; предписания за превоз на багаж или товари; ако има едно или повече отделения за багаж (различен от ръчен багаж), общия обем на тези отделения (m 3 ) и масата на багажа, който могат да вместят; ако превозното средство е оборудвано с багажник на покрива, площта за багаж и общата маса на багажа, който може да вмести хоризонталната проекция на пълната повърхност предназначена за седалките и за стоящи пътници; хоризонталната проекция на пълната повърхност предназначена за стоящи пътници по отношение на т. 5.2; броя на местата за сядане за пътници и за екипажа (ако има). Места за преспиване и други такива помещения, които са предназначени за временна използване вместо седалки и не влизат в броя на местата за сядане; общия брой на пътниците; класа или класовете на превозното средство; 3.3. да бъде предоставено на техническата служба отговорна за изпитването, превозно средство представително за типа за одобряване. 4. ОДОБРЯВАНЕ 4.1. Ако превозното средство предадено за одобряване по отношение на това Правило отговаря на изискванията на т. 5, се дава одобряване на този тип превозно средство Номерът на одобряване на превозното средство се определя за всеки тип. Неговите първи две цифри (в момента 03 съответстващо на 03 серия поправки влезли в сила на 14 декември 1992) да показват реда на измененията включени в повечето главни поправки направени в Правилото до момента на изпитването. Договарящата страна да не използва същия номер за друг тип превозно средство както е определено.

7 Стр Известие за одобряване, отказ или разширение на одобряването на типа превозно средство в съответствие с това Правило да бъде изпратено до двете договарящи страни, които прилагат това Правило, посредством формуляр съобразен с образеца в приложение 1 към това Правило и чертежи и диаграми предоставени от кандидата за одобряване, във формат не по-голям от А4 (210 x 297 mm) или сгънат в този формат в подходяща папка Към всяко превозно средство да бъдат прикрепени, на видно и лесно достъпно място, определените за изпитването формуляри, съобразени с типа на превозното средство и маркировката за одобряване състояща се от: окръжност около буквата "Е" следвана от отличителен номер на страната, за която се издава одобряването 1/ ; и номер на това Правило, следван от буквата "R", тире и номера на одобряването от дясно на описаната окръжност в т ; и допълнителен символ отделен от номера на Правилото чрез вертикална линия и съдържащ римска цифра за класа(овете), в които е одобрено превозното средство Маркировката за одобряване да бъде ясно четлива и да бъде неизтриваема Маркировката за одобряване да бъде поставена близо до или върху табелата на превозното средство на производителя Приложение 3 към това Правило дава пример за маркировката за одобряване. 5. ОСНОВНИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ 5.1. Разпределението на натоварването на неподвижно превозно средство на нивото на пътното платно да бъде определено при две условия: ненатоварено, както е определено в т ; натоварено, както е определено в т Предната ос или оси да носят не по-малък процент от натоварването показано в таблицата: условия на клас I клас II клас III натоварване твърдо съчленено твърдо съчленено твърдо съчленено ненатоварено натоварено / 1 за Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Холандия, 5 за Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария, 8 за Испания, 9 за Чехия, 10 за Югославия, 11 за Обединеното Кралство, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за Швейцария, 15 (свободно), 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния, 20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Русия. Следващите номера ще бъдат предоставени на други страни в хронологичен ред, в които те ще ратифицират или ще се присъединят към Спогодбата относно възприемане на единни технически условия за колесни превозни средства, допълнителното оборудване, което може да бъде монтирано и/ или използвано на колесните превозни средства. Броят определените за одобряване страни ще бъде съобщен от Генералния секретар на Организацията на Обединените Нации на споразумяващите се.

8 Стр Ненатоварено за целите на т. 5.3, е превозно средство по отношение на описанието в т Натоварено, за целите на тази точка, е ненатоварено превозно средство, както е описано в т с допълнителна маса Q на всяка пътническа седалка, брой съответстващ на броя на стоящите пътници определен от производителя, маси Q разпределени на площ S 1, маса еквивалентна на В разпределен на площта определена за багаж и маса еквивалентна на ВХ равномерно разпределена на покрива, ако там има багажник Стойностите на Q за различните класове превозни средства са определени в т В, kg да има стойност не по-малка от 100, m ВХ,kg да е с интензитет на натоварване не по-малък от 75 kg/m 2 по цялата площ на багажника на покрива, ако има такъв Площ за пътници Общата площ So, която е на разположение на пътниците, се изчислява като от общата площ на пода на превозното средство се извади: площта на отделението за водача; площта, заемана от стъпалата около вратите и площта, заемана от всяко друго стъпало с напречна ширина по-малка от 30 cm; площта, заемана от всяка част, над която вертикалният просвет е по-малък от 135 cm, измерен спрямо нивото на пода ( не се вземат под внимание допустимите площи, посочени в т ); площта на всяка секция от съчленено превозно средство, която е заградена чрез парапет Площта S 1, която е за стоящите пътници (само при превозни средства от клас I и клас II, при които се осигурява превоз на стоящи пътници), се изчислява като от So се извадят: при превозни средства от клас I и клас II: площта на всички части от пода, при които наклонът превишава 8 о ; площта на всички части, които не са достъпни за стоящите пътници, когато всички места за сядане са заети с изключение на сгъваемите седалки; площта на всички части, където разстоянието от пода е по-малко 190 cm или при пътека между седалките разположена над и зад най-задния мост - не по-малко от 180 cm (ръкохватките да не се отчитат); площта пред напречната вертикална равнина, минаваща през центъра на повърхността за сядане на седалката на водача (когато е в крайно задно положение), и през центъра на външното огледало на обратно виждане монтирано на противоположната страна на превозното средство; cm пред всички седалки, с изключение на сгъваемите седалки;

9 Стр всяка повърхност, която не е изключена от изискванията на т до , на която е невъзможно да се разположи правоъгълник с размери 400 х 300 mm, при превозните средства от клас II, в което не се допускат стоящи пътници Брой на пътниците Превозното средство да разполага с определен брой места за сядане (Р s ), без да се броят сгъваемите седалки, които трябва да отговарят на изискванията на т Ако превозното средство принадлежи на клас I или II, броят на седящите места на всеки етаж да бъде поне равен на квадратурата на пода на съответния етаж, която е на разположение на пътниците и екипажа (ако такъв има), закръглена до най-близкото по-малко цяло число. За превозни средства от клас I с изключение на горния етаж, тази квадратура може да бъде намалена с 10 % Пълният брой N на места за сядане и за стоящи в превозните средства да се изчисли, когато и двете следни условия са изпълнени: и където: N S S 1 N Ps + MT MV LV. RVX. Q sp P s е броят на местата за сядане (виж т и 5.3.1); 2 S 1 - площта за стоящи, m (виж т и 5.3.1); 2 S - площта за един стоящ пътник, m (виж т ); sp MT - техническата допустима маса, kg (виж т.2.17); MV - допустимата маса, kg (виж т ); kg /m ; 3 L - специфичното натоварване на багажа, V - пълният обем на отделенията за багаж (виж т ); 2 R - специфичната маса на багажа на покрива, kg /m ; VX - пълната площ за багажа на покрива (виж т ); Q - приетата маса на един пътник на място за сядане или за стоене (виж т ) За превозни средства от клас III, S 1= Стойности за Q, S sp, L, R за всеки клас са както следва: клас Q, kg S sp L, kg/m 3 R, kg/m 2 (m 2 /стоящ пътник) I 68 0, II 71* 0, III 71*

10 Стр. 10 */ С допълнителни 3 kg за ръчен багаж Ако превозни средства от класове II или III са одобрени като клас I, тежестта от багажните отделения вън от превозните средства да не се включват Когато се изчислява според т , масата на всяка ос на превозното средство да не е поголяма от максималните стойности за представително за типа превозно средство Превозното средство да бъде ясно маркирано и видимо в околността на предната врата с букви не по-малки от 15 mm по височина и цифри не по-малки от 25 mm по височина: броят на местата за сядане (P s ); пълен брой на пътниците (N ) (не е определена) 5.5. Противопожарна защита Отделение за двигателя За изработката на отделението за двигателя да не се използват лесно запалими, звукоизолиращи материали или материали, които са податливи на импрегниране с гориво, масло или други запалими материали, освен ако те не са обвити с непромокаемо покритие Да се вземат предпазни мерки, чрез подходящо разполагане на отделението на двигателя или чрез дренажни отвори, за да се избегне, доколкото е възможно, натрупването на гориво, масло или други запалими материали в която и да е част от отделението на двигателя Между отделението на двигателя или който и да е друг източник на топлина (например устройства за поглъщане на енергията, освободена при продължително спускане на превозното средство по наклонена повърхност, или устройства за отопляване на вътрешността на каросерията, различни от устройствата, работещи чрез циркулация на гореща вода) и останалата част на превозното средство трябва да се монтира разделяща преграда от топлоизолационен материал. Всички фиксиращи скоби, уплътнения и т.н., използвани съвместно с разделящата преграда, да бъдат огнеустойчиви Отвор за зареждане с гориво Отворът за зареждане с гориво да бъде достъпен само от външната страна на превозното средство Нито една част от отворите за зареждане с гориво да не бъде на по-малко от 50 cm от отвора, на която и да е обслужваща или аварийна врата, когато резервоарът е за бензин и на не помалко от 25 cm, когато резервоарът е за дизелово гориво; да не са в отделението за пътници, нито в отделението за водача. Отворите за зареждане с гориво да не са разположени, където би имало риск т.е. до двигателят или до изпускателният колектор Горивото да не може да изтича през капачката на отвора за зареждане или през устройството за регулиране на налягане в резервоара, дори когато резервоарът е изцяло напълнен;

11 Стр. 11 допуска се лек теч, в такъв случай, но само ако не е по-голям от 30 g/min. Ако превозното средство е с няколко свързани резервоара, налягането по време на изпитването да е за найнеблагоприятното разположение на резервоарите Ако отворът за зареждане с гориво е разположен отстрани на превозното средство, капачката да бъде затворена и да не се подава от контура на каросерията Капачката на отвора за зареждане с гориво да е така проектирана, че да не може да се отвори случайно Резервоари за гориво Всички резервоари за гориво да бъдат безопасно монтирани. Нито една част от резервоарите да не бъде на по-малко от 60 cm от предната част на превозното средство или на помалко от 30 cm от задната част, така че да се осигури защита в случай на удар отпред или отзад Нито една част от резервоарите да не излиза от контура на каросерията Всички резервоари да се изпитат с налягане. Изпитването да се извърши върху изолиран резервоар с монтирани към него: тръба за пълнене, гърловина и капачка. Резервоарът да бъде напълнен с вода. След като връзката с външната среда се прекъсне, налягането да се увеличи плавно, през монтираната тръба за гориво, до налягане не по-малко от 0, Pa. Налягането да се поддържа една минута. През това време резервоарът не трябва да протече, но може да се изкриви Резервоарите за гориво да са направени от корозионно устойчив материал Всяко допълнително налягане или налягане превишаващо работното да се компенсира чрез подходящо устройство (клапани, отвори и т.н.) Отворите да са проектирани, така че да се избегнат всякакви рискове от запалване Горивни уредби Нито един елемент от горивната уредба да не се поставя в отделението за водача или отделението за пътниците Горивопроводите и всички други елементи на горивната уредба да са разположени в превозното средство така, че да са максимално защитени Горивопроводите да са изолирани от усукващи трептения и вибрации на конструкцията на превозното средство Връзките на гъвкавите или еластични тръби да са така проектирани, че да предотвратяват течове при различни вибрационни натоварвания ( усукване, огъване и т.н) Теч на гориво, от който и да е елемент на горивната уредба да може да бъде спрян лесно при пътни условия, но никога да не попада върху изпускателният колектор Резервен прекъсвач Да бъде осигурен резервен прекъсвач, който да е предназначен да намали риска от пожар след като превозното средство е спряло. Резервният прекъсвач да има следните характеристики:

12 Стр Да бъде разположен непосредствено до водача или до седалката на водача Да бъде ясно маркиран и да бъде разположен под осигурен предпазен капак или друго подходящо покриване, за да се предотврати случайно задействане. Върху него да бъдат написани ясни инструкции за работа т.е. "Премахни капака и издърпай лоста! Да се задейства само при спряло превозно средство" Задействането му да предизвика незабавно следното: бързо спиране на двигателя; задействане на прекъсвача на акумулаторната батерия, монтиран колкото се може по-близо и изключване на поне една от електрическите вериги в превозното средство, с изключение на тази описана в т , веригите осигуряващи непрекъснатото функциониране на тахографа, както и на устройствата, чието изключване би довело до по-голям риск, например: аварийно вътрешно осветление; охлаждането на допълнителният радиатор; централно заключване на вратите; включването на сигнала за опасност на превозното средство Споменатите функции в т да се поемат не само от резервният прекъсвач, но и от отделно управление, което да не пречи на действието на резервния прекъсвач Електрооборудване и кабели на електрическата инсталация Всички кабели да бъдат надеждно изолирани. Всички кабели и цялото електрооборудване да издържат на температурата и влажността, на които са изложени. В отделението на двигателя да бъде обърнато особено внимание на пригодността им да издържат на температурата в него, както и на влиянието на всички възможни замърсители По никой от кабелите, използвани в електрическата верига да не минава ток, по-голям от допустимия за съответния кабел, определен от начина на монтиране и максималната температура на обкръжаващата среда Всяка електрическа верига, захранваща която и да е точка от оборудването с изключение на стартера, запалителната уредба (принудително запалване), нагревателните свещи, устройството за спиране на двигателя и свързването към маса на акумулатора, да бъде снабдена с предпазител или прекъсвач. Електрическите вериги могат да бъдат предпазвани чрез обикновен предпазител или обикновен прекъсвач, ако номиналната им сила на тока не е по-голяма от 16 А Всички кабели трябва да бъдат добре защитени и здраво закрепени по такъв начин, че да не могат да бъдат повреждани от срязване, протриване или прищипване Когато в една или няколко от електрическите вериги на превозното средство напрежението надхвърля 100 V (средноквадратична стойност), всеки от полюсите на главното електрозахранване, който не е свързан към маса да бъде свързан с ръчно управляем прекъсвач,

13 Стр. 13 който да може да прекъсва връзката на веригите с главното електрозахранване. Той трябва да бъде разположен във вътрешната част на превозното средство на място, лесно достъпно за водача, като прекъсвача не може да изключва електрическите вериги, осигуряващи задължителното захранване за външните светлини на превозното средство. Изискването не се отнася до високоволтовите вериги на запалителната уредба или самостоятелни вериги в отделните възли на оборудването на превозното средство Да има най-малко две независими една от друга вътрешни електрически вериги на запалителната уредба. Само веригата, която се използва постоянно може да се разглежда като електрическа верига на запалителната уредба Акумулаторни батерии Всички акумулаторни батерии да бъдат надеждно закрепени и леснодостъпни Отделението за акумулаторната батерия да бъде отделено от отделението за пътници и отделението за водача и проветрявано с външен въздух Пожарогасители и средства за оказване на първа медицинска помощ Да се осигури свободно пространство за разполагане на един или няколко пожарогасителя, като поне единият от тях да се намира в близост до мястото на водача, пространството да бъде не по-малко от 600 mm x 200 mm x 200 mm. Свободното пространство може да бъде по-малко, но тогава се разполагат пожарогасители с подходящ размер Да се осигури свободно пространство за разполагане на един или няколко комплекта със средства за оказване на първа медицинска помощ. Така осигуреното пространство да бъде не помалко от 7 dm 3, а минималният му размер да бъде не по-малък от 80 mm Материали В радиус от 10 сm около изпускателния колектор или друг значим източник на топлина да няма леснозапалими материали, освен ако не са надеждно защитени Изходи Брой на изходите Минималният брой на обслужващите врати в превозното средство е както следва: Брой пътници Брой на обслужващите врати Клас I Клас II Клас III > Минималният брой на обслужващите врати във всяка отделна секция на съчленените превозни средства е 1, с изключение на предната секция на съчленено превозно средство от клас I, където този брой трябва да бъде 2.

14 Стр Минималният брой обслужващи врати да бъде Обслужваща врата, оборудвана с електрическа система за управление, не се счита за аварийна врата, освен ако тя може лесно да се отваря ръчно в случай на задействане на устройството по т при необходимост Минималният брой на изходите трябва да бъде такъв, че общият брой на изходите във всяко отделение да бъде, както следва: Брой на пътниците > 90 Минимален общ брой на изходите Аварийните люкове се броят като един от аварийните изходи Всяка отделна секция от съчленените превозни средства се възприема като отделно превозно средство за целите на определянето на минималния брой и положението на изходите. Да бъде определен броят на пътниците за всяка отделна секция. Връзката между отделните секции да не се счита за изход Ако отделението за водача не осигурява достъп до отделението за пътници, трябва да има два изхода, които не са от една и съща страна на превозното средство; като един от изходите е прозорец, изпълняващ изискванията в т за аварийни прозорци Двойните обслужващи врати да се броят за две врати, а двойните прозорци за два аварийни прозореца Освен с аварийни врати и прозорци, превозните средства от класове II, III се оборудват допълнително с аварийни люкове. С такива може да бъдат снабдени и превозните средства от клас I. Минималният брой люкове е, както следва: Разположение на изходите Брой пътници Брой люкове Не повече от 50 1 Повече от Обслужващите врати да бъдат разположени от тази страна на превозното средство, която е по-близо до банкета на пътя, в съответствие с посоката на движение за държавата, в която ще бъде разрешена експлоатацията на превозното средство и най-малко една от вратите трябва да се намира в предната половина на превозното средство. При съчленени превозни средства, две от тези врати да са отделени една от друга по начин, при който разстоянието между напречните вертикални равнини през централната линия на съответната врата е не по-малко от 40 % от общата дължина на отделението за пътници. Ако една от тези две

15 Стр. 15 врати представлява съставна част от двойна врата, измерването на това разстояние се извършва между двете врати, които са възможно най-отдалечени една от друга Изходите да бъдат разположени по начин, че техният брой върху всяка страна на превозното средство е приблизително еднакъв Да се предвиди разполагането на поне един авариен изход върху задната или предната част на превозното средство. За превозни средства от клас I и за такива със задна част, която е постоянно затворена откъм отделението за пътници, това изискване се счита за удовлетворено при положение, че е осигурено наличие на авариен люк Изходите от една и съща страна на превозното средство да бъдат подходящо разпределени по дължината на превозното средство Може да има врата от задната страна на превозното средство при условие, че тя не е обслужваща врата Ако превозното средство е оборудвано с аварийни люкове, те се разполагат както следва: ако има само един люк, той се разполага в средната третина от превозното средство; ако люковете са два, да бъдат на разстояние най-малко 2 m един от друг, измерено между най-близките краища на отворите им, и да са разположени в права линия, успоредна на надлъжната ос на превозното средство Минимални размери на изходите Различните видове изходи да притежават следните минимални размери: Обслужваща врата Аварийна врата Отвор на вратата Височина, сm Ширина, сm Височина, сm Клас І Клас ІІ и Бележки ІІІ Единична врата: 65 Двойна врата: Тези размери могат за бъдат намалени със 10 сm, когато измерването е направено на нивото на ръкохватките. Необходимата широчина да бъде осигурена по височина от сm отнесено към първото стъпало (виж. приложение 3, фиг.12) -

16 Стр. 16 Ширина, сm 55 Авариен прозорец Площ, сm Да бъде възможно вписване на правоъгълник с размери 50 сm х 70 сm в тази площ Авариен прозорец, разположен на задната страна на превозното средство. Ако производителят не е предвидил авариен прозорец с минималните размери. Авариен люк Да бъде възможно вписване на правоъгълник с размери 35 сm височина и 155 сm ширина на отвора на аварийния прозорец. Ъглите на триъгълника могат да бъдат с радиус на закръгление 25 сm. Площ на отвора на люка, сm Да бъде възможно вписване на правоъгълник с размери 50 сm х 70 сm в тази площ Технически изисквания към всички обслужващи врати Всяка обслужваща врата на превозно средство да може да се отваря лесно отвътре и отвън при спряло превозно средство (това не е необходимо, когато превозното средство е в движение). Това изискване не трябва да се тълкува като изключващо възможността за заключване на вратата отвън, при условие, че тя винаги да може да се отваря отвътре Всеки механизъм или устройство за отваряне на вратата отвън да бъде на разстояние не помалко от 180 cm от пътното платно, когато превозното средство е ненатоварено Всяка единична обслужваща врата с ръчно задвижване, закрепена с панти или шарнирно, да бъде монтирана така, че ако в отворено състояние вратата влезе в контакт с неподвижен обект докато превозното средство се движи напред, да се затваря Когато обслужващата врата с ръчно задвижване е снабдена с механизъм за автоматично затваряне, той трябва да бъде двустъпален По вътрешната страна на обслужващата врата не трябва да има каквото и да е устройство, което би закрило вътрешните стъпала когато вратата е затворена Всяка отваряща се навътре към превозното средство врата и нейният механизъм да бъдат конструирани така, че нейното движение да не причини наранявания на пътниците при нормални условия на работа. При необходимост се монтират подходящи предпазни устройства Ако пряката видимост не е достатъчна, да бъде монтирано оптическо или друго устройство, позволяващо на водача да забелязва от седящо положение присъствието на пътник в

17 Стр. 17 непосредствена близост, отвътре или отвън, на всяка странична обслужваща врата, която не се управлява автоматично Ако обслужващата врата е разположена в съседство с врата на тоалетна или друго вътрешно отделение, обслужващата врата да бъде обезопасена срещу непреднамерено отваряне. Това изискване не се прилага, ако вратата се заключва автоматично, когато превозното средство се движи със скорост по-голяма от 5 km/h Обслужващите врати да не препречват основните изходи при нормална работа Допълнителни технически изисквания по отношение на обслужващите врати с механизирано задействане При аварийни обстоятелства, всяка обслужваща врата с електрическо задвижване да може при спряло превозно средство (това не е необходимо когато превозното средство е в движение), да бъде отваряна отвътре и, когато не е заключена, отвън, посредством механизъм за управление, който работи независимо от електрическото захранване на превозното средство: да спира действието на всички останали механизми за управление на вратата; в случаите на вътрешно разположени механизми, те трябва да са разположени върху вратата или на разстояние до 300 mm от нея, на височина не по-малка от mm над първото стъпало; да бъдат лесно видими и точно определени при приближаване към вратата и при заставане пред нея; да се задействат от едно лице, когато същото се намира непосредствено пред вратата; предизвикват отваряне или създават условия за лесно ръчно отваряне на вратата; могат да бъдат защитени чрез устройство, което може лесно да бъде отстранено или счупено, за да се осигури достъп до аварийния механизъм; задвижването с аварийните механизми и начините за отстраняване на покриващите ги предпазни капаци да бъдат посочени на водача звуково и визуално; в случай, че вратата, която се задейства от водача, не отговаря на изискванията по т , да е такава, че след задействане на механизмите за отваряне и връщането им в нормално положение, вратата да не се затваря, докато водачът не задейства механизма за затваряне Възможно е да бъде осигурено устройство, което се задейства от мястото на водача на превозното средство с цел да изключат външните аварийни механизми, за да заключи отвън обслужващите врати. В този случай, външните аварийни механизми да бъдат автоматично задействани отново или при стартиране на двигателя, или преди достигането от превозното средство на скорост 20 km/h. Впоследствие, изключването на външните аварийни механизми да не става автоматично, а само след намеса от страна на водача Всяка задвижвана от водача обслужваща врата да може да се задейства от мястото на водача с помощта на устройства, които, с изключение на педалите, са ясно и еднозначно обозначени.

18 Стр Всяка обслужваща врата с електрическо задвижване да задейства визуално предупредително устройство, което водачът трябва да вижда ясно, когато е заел нормално положение за управление, при всякакви условия на осветеност на околната среда, което да предупреждава за не напълно затворена врата. Това приспособление да предупреждава винаги, когато вратата е между напълно отворено положение и на 30 mm от напълно затвореното положение. Едно и също устройство може да обслужва една или няколко врати. С подобно устройство не трябва да бъдат оборудвани разположените в предната половина на превозните средства обслужващи врати, които не изпълняват изискванията от т и Когато са предвидени устройства за отваряне и затваряне от водача на обслужващи врати с електрическо задвижване да бъдат такива, че водачът да може да сменя посоката на движение на вратата във всеки един момент от процеса на затваряне или отваряне Конструкцията и системата за управление на всяка обслужваща врата с електрическо задвижване да не бъдат такива, че да е ограничен рискът от нараняване на пътник от вратата или затискането му от вратата при нейното затваряне С изключение на предна обслужваща врата, това изискване да се счита за удовлетворено, ако са изпълнени следните две условия: когато се затваря вратата и във всяка измервана точка, описана в приложение 6, се приложи противодействаща на затварянето сила, не по-голяма от 150 N, вратата да се отвори отново автоматично до крайното си положение и, с изключение на случаите на автоматично задействани обслужващи врати, да остане отворена докато не се задейства механизмът за затваряне. Силата може да бъде измерена по метод, съгласуван с компетентните органи. Указания за измерване на силата са дадени в приложение 6. Максималната сила може да бъде по-голяма от 150 N за кратък период от време, при условие, че не превишава 300 N. Системата за повторно отваряне може да бъде проверена посредством изпитване с прът с напречно сечение с височина 60 mm, широчина 30 mm и радиус на закръгление на ъглите 5 mm; когато при затваряне вратата затисне китка или пръсти на пътник: вратата да се отвори отново автоматично до крайното си положение и, с изключение на случаите на автоматично задействани обслужващи врати, да остане отворена докато не се задейства механизмът за затваряне; китката или пръстите да могат лесно да се издърпат от вратата без риск от нараняване на пътника. Изпълнението на това изискване може да се провери ръчно, или посредством изпитване с прът, посочен в т , скосен в единия край на дължина 300 mm и дебелина от 30 mm до 5 mm. Прътът да не бъде полиран или смазван. Ако вратата затисне пръта, той трябва да може да се издърпа лесно; вратата да се задържа в положение, даващо възможност за свободно преминаване на прът с напречно сечение с височина 60 mm, широчина 20 mm и ръбове с радиус на закръгление 5 mm. Това положение да бъде при не повече от 30 mm от напълно затвореното положение на вратата В случай на предни обслужващи врати, изискването от т се счита за удовлетворено, ако вратата: изпълнява изискванията от т и ;

19 Стр има еластични ръбове; те не трябва да бъдат толкова меки, че при врата затворена върху пръта, по т , панелът на вратата да може да достигне напълно затворено положение Ако обслужваща врата с електрическо задвижване се задържа затворена само при непрекъснато захранване, да бъде осигурено визуално предупредително устройство, което да информира водача за всяко прекъсване на захранването към вратите Ако е монтирано предпазно устройство против потегляне, то трябва да бъде ефективно само при скорости по-малки от 5 km/h и да не може да се задейства при по-висока скорост Ако превозното средство не е оборудвано с предпазно устройство против потегляне, да се задейства звуково предупреждение към водача, че превозното средство е потеглило с не напълно затворена обслужваща врата с електрическо задвижване. Звуковото предупреждение да се задейства при скорост по-голяма от 5 km/h за врати, отговарящи на изискванията по т Допълнителни технически изисквания за автоматично задействаните обслужващи врати Задействане на механизмите за отваряне С изключение на случаите по т механизмите за отваряне на всяка автоматично задействана обслужваща врата да могат да се задействат и се изключват само от мястото на водача; задействането и изключването да могат да бъдат директни, с помощта на превключвател, или индиректни, например чрез отваряне и затваряне на предната обслужваща врата; задействането на механизмите за отваряне от водача да бъде отбелязано отвътре, а когато вратата се отваря отвън, също и от външната страна на превозното средство; индикаторът (например, осветяван бутон или знак) да се намира върху или в близост до вратата, за която се отнася; в случаите на директно задействане с превключвател, функционалното положение на системата да бъде ясно посочено на водача, например, чрез положението на превключвателя или чрез индикаторна лампичка или светващ бутон. Превключвателят да бъде специално обозначен и разположен по начин, по който да не може да се сгреши с друг механизъм Отваряне на автоматично задействаните обслужващи врати След задействане от водача на механизмите за отваряне на вратата, пътниците да могат да отворят вратата по следния начин: отвътре, например чрез натискане на бутон или преминаване през светлинна бариера, отвън, с изключение на случаите, в които вратата е предназначена за използване единствено като изход и е обозначена като такава, например чрез натискане на осветен бутон, бутон, разположен под осветен знак или подобно устройство, обозначено с подходяща инструкция,

20 Стр натискането на бутоните по т и използването на средства за връзка с водача по т може да подава сигнал, който се регистрира и който след задействането от страна на водача на механизмите за отваряне, води до отварянето на вратата Затваряне на автоматично задействани обслужващи врати След отваряне на автоматично задействана обслужваща врата, тя трябва да се затвори автоматично след определен интервал от време. Ако пътник влезе или излезе в/ от превозното средство по време на този интервал от време, предпазното устройство (например най-долното стъпало, светлинна бариера или еднопосочна врата) да се осигури достатъчно продължаване на интервала от време до затварянето на вратата; ако пътникът влезе във или излезе от превозното средство докато вратата се затваря, процесът на затваряне да бъде прекъснат автоматично и вратата да се върне в отворено положение. Връщането може да се осигури чрез някое от предпазните устройства, посочени в т , или чрез друго устройство; врата, която се затваря автоматично в съответствие с изискванията на т , трябва да може да бъде отворена отново от пътник в съответствие с т ; изискването не се прилага, ако водачът е изключил механизмите за отваряне; след изключване на механизмите за отваряне на автоматично задействани обслужващи врати от водача, отворените врати да се затворят в съответствие с изискванията по т Преустановяване на процеса на автоматично затваряне на врати, обозначени за специално предназначение, например, за пътници с детски колички, пътници с ограничена подвижност и др Водачът трябва да може да преустанови процеса на автоматично затваряне на вратата чрез задействане на специален механизъм. Пътниците също да могат да преустановят процеса на автоматично затваряне директно чрез натискане на специален бутон; преустановяването на процеса на автоматично затваряне на вратата да бъде указано на водача посредством визуално предупредително приспособление; процесът на автоматично затваряне на вратата във всички случаи да се възобновява от водача; изискванията по т да се прилагат до последващото затваряне на вратата Технически изисквания към аварийните врати Аварийните врати да могат да се отварят лесно отвътре и отвън при спряло превозно средство. Това изискване да не изключва възможността от заключване на вратата отвън, при условие че тя би могла да се отвори във всички случаи отвътре посредством механизъма за отваряне; аварийните врати да не бъдат с електрическо задвижване или от плъзгащ се тип; външните ръкохватки на аварийните врати да не са на повече от 180 cm над пътното платно, когато превозното средство е ненатоварено;

21 Стр аварийните врати, монтирани странично на превозното средство да бъдат закрепени с панти за техния преден край и да се отварят навън. Допуска се използването на ремъци, вериги или други устройства, при условие че те не възпрепятстват отварянето и задържането в отворено положение на вратата под ъгъл най-малко 100. Ако има начин да се гарантира свободно преминаване до аварийната врата, изискването за минимален ъгъл от 100 не се прилага; аварийните врати да бъдат обезопасени срещу непреднамерено отваряне. Това изискване не се прилага, ако аварийната врата се затваря автоматично, когато превозното средство се движи със скорост по-голяма от 5 km/h; ако обслужващата врата на водача на превозното средство не е достъпна т.е. ако е необходимо да се премине покрай кормилното колело и седалката на водача, за да се достигне до нея, то вратата да не се счита за аварийна врата; всички аварийни врати трябва да бъдат снабдени със звуково устройство за предупреждение на водача, когато те не са затворени надеждно. Предупредителното устройство трябва да се задейства от движението на ключалката или ръкохватката на вратата, а не от движението на самата врата Технически изисквания към аварийните прозорци Всеки окачен авариен прозорец да се отваря навън; всеки авариен прозорец: да може да се отваря лесно и бързо от вътрешната и външната страна на превозното средство с помощта на устройство, одобрено от компетентните органи; да бъде изработен от лесно чупливо безопасно стъкло. Това изискване изключва възможността за използване на ламинирано (многопластово) стъкло или пластмасови материали Всеки авариен прозорец, който може да се заключва отвън, да бъде конструиран така, че да може да се отваря по всяко време от вътрешната страна на превозното средство Всеки окачен в горният си край авариен прозорец да бъде снабден с подходящ механизъм, който да го задържа напълно отворен Височината на долния край на аварийния прозорец, монтиран странично на превозното средство, от основното ниво на пода непосредствено под дадения прозорец да бъде не повече от 100 сm или по-малка от 50 сm в случаите на прозорци, изработени от лесно чупливо стъкло. В случай на окачени аварийни прозорци, височината на долния край може да бъде намалена до 50 сm, при условие че отворът на прозореца е снабден с преграда на височина до 65 сm, за премахване на риска от падане на пътници извън превозното средство. Когато отворът на прозореца е снабден с преграда, размерът на отвора на прозореца над преградата да бъде не помалък от минималния предвиден за аварийните прозорци размер Всеки окачен авариен прозорец, който не е ясно видим от мястото на водача да бъде оборудван със звуково предупредително устройство, което да сигнализира на водача, че прозорецът не е напълно затворен. Това устройство да може да се задейства от ключалката на прозореца, а не от движението на самия прозорец Технически изисквания към аварийните люкове

22 Стр Всеки авариен люк да се отваря и затваря по начин, който не възпрепятства свободното преминаване от вътрешната към външната и от външната към вътрешната страна на превозното средство; аварийните люкове на покрива да бъдат изваждащи се, окачени или изработени от лесно чупливо безопасно стъкло. Люковете на пода да бъдат окачени или изваждащи се и да бъдат оборудвани със звуково предупредително устройство, което да сигнализира водача, че люкът не е надеждно затворен. Това устройство да може да се задейства от ключалката на аварийния люк на пода, а не от движението на самия люк. Аварийните люкове на пода да бъдат обезопасени срещу отваряне по невнимание. Това изискване не се прилага за авариен люк, заключващ се автоматично, когато превозното средство се движи със скорост по-голяма от 5 km/h; при отварянето и затварянето си, изваждащия се тип люк да не се откачва напълно от превозното средство, по такъв начин, че да застрашава сигурността на останалите участници в пътното движение. Действието на изваждащите се аварийни люкове да изключва напълно възможността от отваряне по невнимание. Изваждащите се аварийни люкове на пода да се изваждат единствено в посока към отделението за пътници; окачените аварийни люкове да бъдат закачени с панти по дължина на края от предната към задната част на превозното средство, като завъртането на капаците да бъде под ъгъл не по-малък от 100. Окачените подови аварийни люкове да бъдат закрепени в отделението за пътници; аварийните люкове да могат да се отварят лесно или да се отстраняват както отвън, така и отвътре. Това изискване не изключва възможността от заключване на аварийния люк с цел на обезопасяването на превозното средство, когато в него няма никой, при условие че аварийният люк може винаги да бъде отворен или отстранен отвътре посредством обичайните механизми за отваряне или премахване. В случаите на лесно чупливи стъклени люкове в близост до люка трябва да бъде осигурено средство за чупене, свободно достъпно за лицата, намиращи се в превозното средство Технически изисквания към подвижните стъпала Подвижните стъпала, ако има монтирани такива да съответстват на следните изисквания: действието на подвижните стъпала може да бъде синхронизирано с това на съответната обслужваща врата или аварийна врата; при затворено положение на вратата да няма части от подвижните стъпала, които да излизат на повече от 10 mm извън контура на каросерията на превозното средство; при отворено положение на вратата и изнесени подвижни стъпала, площта да съответства на изискванията от т от това Правило; превозното средство да не може да потегля на собствен ход, когато подвижното стъпало е изнесено; подвижните стъпала да не могат да се изнасят, когато превозното средство е в движение. При възникване на неизправност на устройството за задействане, стъпалото да се прибере или да остане в прибрано положение. Действието на съответната врата да не бъде възпрепятствано в случай на такава неизправност, както и при повреждане или задържане на стъпалото;

23 Стр когато пътник стои върху подвижно стъпало, съответната врата да не може да се затвори. Изпълняването на това изискване се проверява чрез поставяне в средата на съответното стъпало на товар с маса 15 kg, съответстваща на масата на малко дете. Това изискване не се прилага за вратите, намиращи се в прякото поле на видимост на водача; движението на подвижното стъпало да не причинява телесни повреди нито на пътниците, нито на лицата, чакащи на автобусните спирки; предните и задните ъгли на подвижните стъпала да бъдат с радиус на закръгление, не помалък от 5 mm; ръбовете да бъдат с радиус на закръгление, не по-малък от 2,5 mm; когато обслужващата врата е отворена, подвижното стъпало да бъде надеждно застопорено в изнесеното си положение. При разполагане в центъра на единично стъпало на товар с маса 136 kg или 272 kg в центъра на двойно стъпало, огъването на стъпалото в която и да е точка да не бъде по-голямо от 10 mm Маркировка Всеки авариен изход да бъде обозначен от вътрешната и от външната страна на превозното средство със надпис авариен изход ; механизмите за аварийно управление на обслужващите врати и всички аварийни изходи да бъдат обозначени като такива от вътрешната и от външната страна на превозното средство или чрез съответни знаци, или чрез ясно четливи надписи; върху всеки механизъм за аварийно управление на даден изход, или в близост до него, да има ясни указания относно начина за работа с него; текстовите надписи по т до да бъдат изписани на език определен от компетентните административни органи. Промяната на езика при регистрация не води до нова процедура за одобряване на типа превозно средство Вътрешен дизайн Достъп до обслужващите врати (виж приложение 3, фиг.1) Свободното пространство, разположено във вътрешността на превозното средство от страничната стена, върху която е разположена вратата, да осигурява свободно преминаване на вертикален правоъгълен панел с дебелина 10 сm, широчина 40 сm и височина над нивото на пода 70 сm, над който симетрично е разположен втори панел с широчина 55 сm. Височината на втория панел отговаря на предписанията за съответния клас превозни средства. Този двоен панел да бъде успореден на отвора на вратата при придвижването му от изходното положение, където равнината на страната на панела отвътре към превозното средство е допирателна към най-външния ръб на отвора, до положение, в което панелът контактува с първото стъпало, след което да бъде задържан под прав ъгъл спрямо вероятната посока на движение на лицето, използващо входа За превозни средства от клас I, височината на горния правоъгълен панел да бъде 110 cm. За превозни средства от клас II, височината да бъде 95 cm, а за клас III да бъде 85 cm. Като алтернатива може да се използва трапецовидна секция с височина 50 сm, образуваща прехода между различните широчини на горния и долния панел. В този случай, общата височина на

24 Стр. 24 правоъгълната секция и трапецовидната секция на горния панел да бъде 110 сm за всички класове превозни средства Когато разстоянието, от панела спрямо началното му положение по симетралата на въпросния двоен панел, достигне 30 mm, и двойният панел докосне повърхността на стъпалото, той трябва да се задържи в това положение Цилиндричното тяло (виж приложение 3, фиг.3), използвано за изпитване на пътеката между седалките, трябва след това да бъде преместено от пътеката във вероятната посока на движение на лице, напускащо превозното средство, докато симетралата на цилиндричното тяло достигне вертикалната равнина, минаваща през горния ръб на най-горното стъпало, или докато равнина, допирателна към горната част на цилиндричното тяло, докосне двойния панел, в зависимост от това кое от тези две събития настъпва по-рано, и остане в това положение (виж приложение 3, фиг.9) Между цилиндричното тяло, намиращо се в положение, определено в точка , и двойния панел, намиращ се в положение, определено в точка , трябва да има свободно пространство, горните и долните граници на което са показани в приложение 3, фиг.9. Това пространство да осигурява свободното преминаване на вертикален панел, чиято форма и размери са същите като на централното сечение на цилиндричното тяло (т ), а дебелината му е не по-голяма от 2 сm. Този панел да се премести от допирателното положение на цилиндричното тяло докато неговата външна страна влезе в контакт с вътрешната страна на двойния панел, допирайки равнината или равнините, определени от горните краища на стъпалото, във вероятната посока на движение на лицето, което използва входа (приложение 3, фиг.9) Пространството за свободно преминаване на това тяло да не включва пространство, разположено до 30 сm пред която и да е не натисната възглавница на ориентирана напред или назад седалка При сгъваемите седалки, това пространство да бъде определяно за седалка в нормално положение на използване Допуска се сгъваема седалка, предназначена за използване от екипажа, да възпрепятства свободния достъп до обслужващата врата, когато е в положение за използване, при условие че: е посочено ясно, както в превозното средство, така и в съобщението за одобряване (приложение 1), че седалката е предназначена за ползване само от екипажа; когато седалката не се използва, тя трябва да се сгъва автоматично, което е необходимо за изпълняване на изискванията по т или , , и ; вратата не се счита за задължителен изход според т ; седалката е монтирана с подвижен обезопасителен колан; когато седалката е в положение за използване и когато е в сгънато положение никоя част от нея да не бъде пред вертикалната равнина, минаваща през центъра на повърхността на възглавницата на седалката на водача, когато седалката се намира в нейното най-задно положение, и през центъра на външното огледало за задно виждане, монтирано на противоположната страна на превозното средство.

25 Максималният наклон на пода на пътеката между седалките не превишава 5%, когато ненатоварено превозно средство стои върху хоризонтална неподвижна повърхност в нормална експлоатационна готовност Пътеката между седалките да бъде покрита с антифрикционен материал Достъп до аварийните врати (приложение 3, фиг.2) Стр Да бъде осигурено свободно преминаване между пътеката между седалките и отвора на аварийната врата на вертикален цилиндър с диаметър 30 сm и височина над пода 70 сm, върху който се монтира втори цилиндър с диаметър 55 сm, при което общата височина на двата цилиндъра да бъде 140 сm Основата на първия цилиндър да попада в рамките на проекцията на втория цилиндър Когато са монтирани сгъваеми седалки по направление на пътеката между седалките, свободното пространство за цилиндъра да се определя, когато седалката е в нормално положение за използване Достъп до аварийните прозорци Трябва да е възможно придвижването на устройството за изпитване от пътеката в посока навън от превозното средство през всеки авариен прозорец Посоката на движение на устройството за изпитване да бъде посоката, в която се очаква да се движи пътник, евакуиращ се от превозното средство. Устройството за изпитване да остава перпендикулярно спрямо тази посока на движение Устройството за изпитване да има формата на тънка пластина с размери 60 х 40 сm с радиус на закръгление на ъглите 20 сm. В случай на авариен прозорец, разположен върху задната страна на превозното средство, устройството за изпитване може алтернативно да има размери 1400х 35 сm с радиус на закръгление на ъглите 17,5 сm Достъп до аварийните люкове Аварийни люкове, разположени на покрива С изключение на превозните средства от клас I, поне един авариен люк трябва да бъде разположен така, че четиристенна пресечена пирамида с наклон на стената 20 и височина 1600 mm да контактува с част от седалка или еквивалентна опора. Оста на пирамидата да бъде вертикална, а по-малкото и сечение да бъде в контакт с отвора на аварийния люк. Опорите могат да бъдат сгъваеми или подвижни, при условие че те могат да се застопоряват в положение за използване. Това положение се взима в предвид при проверката.

26 Стр Когато конструктивната дебелина на покрива е по-голяма от 150 mm, по-малкото сечение на пирамидата да бъде в контакт с отвора на аварийния люк на нивото външната повърхност на покрива Аварийни люкове на пода Когато на пода има монтирани аварийни люкове, те трябва да дават пряк и свободен достъп до външната част на превозното средство и да бъдат разположени на места, където над люковете остава свободно пространство, равно на височината на пътеката. Всякакви източници на топлина или подвижни елементи да бъдат на разстояние най-малко 500 mm, от която и да е част от отвора на люка. Да е възможно придвижване на устройството за изпитване под формата на тънка пластина с размери 600 mm х 400 mm и радиус на закръгление на ъглите 200 mm в хоризонталното му положение от височина 1 m над пода на превозното средство до пътното платно Пътеки (приложение 3, фиг.3) Пътеката между седалките на превозното средство да бъде проектирана и конструирана така, че да осигурява възможност за свободното преминаване на устройството за изпитване, състоящо се от два коаксиални цилиндъра и обърнат пресечен конус, разположен в пространството между тях, при което въпросната конструкция има следните размери в сm: Диаметър на долния цилиндър Височина на долния цилиндър Диаметър на горния цилиндър Височина на горния цилиндър Клас І Клас ІІ Клас ІІІ Обща височина Н Устройството за изпитване може да влезе в контакт с висящи ръкохватки за стоящи пътници, ако има такива да се отстранят.

27 Стр За превозни средства от клас I, диаметърът на долния цилиндър може да бъде намален от 45 на 40 сm, в която и да е част от пътеката зад: напречната вертикална равнина, разположена на 1,5 m пред централната линия на задната ос (първата задна ос в случаите на превозни средства с повече от една задна ос); напречната вертикална равнина, минаваща през задния край на най-задната обслужваща врата; за изискванията от т и , всяка секция на съчленено превозно средство да се разглежда поотделно За превозни средства от клас III седалките от едната или от двете страни на пътеката могат да бъдат подвижни настрани. В този случай широчината на пътеката между седалките може да се намали до стойност, съответстваща на диаметъра на долния цилиндър 22 сm, при условие че задействането на разположен до всяка седалка и лесно достъпен за стоящите на пътеката пътници механизъм за управление е достатъчно за лесното връщане на седалката в първоначалното й положение и, когато това е възможно, автоматичното й връщане в положение осигуряващо минимална широчина на пътеката 30 сm, дори при положение, че седалката е заета от пътник Височината на горния цилиндър в горната му част може да се намали до 10 сm, в която и да е част на пътеката между седалките, разположена до някоя от следните равнини: напречната вертикална равнина, разположена на 1,5 m пред централната линия на задната ос (първата задна ос в случаите на превозни средства с повече от една задна ос), и напречната вертикална равнина, минаваща през задния край на най-задната обслужваща врата за целите на изискванията от т и , всяка секция от съчленено превозно средство се разглежда по отделно При съчленените превозни средства устройството, описано в т да може да преминава безпрепятствено през участъка между секциите. Да няма части от облицовката на този участък, включително части от меката връзка, които да имат вертикална проекция върху пътеката На пътеката могат да се разположат стъпала. Широчината на тези стъпала да не бъде помалка от широчината на пътеката в горния им край Не се допускат сгъваеми седалки, осигуряващи на пътниците да седят на пътеката Не се допускат странично плъзгащи се седалки, които в някое от своите положения нарушават пространството на пътеката, освен при превозни средства от клас III, и при положение, че са удовлетворени изискванията на т Наклон на пътеката Наклонът на пътеката, да не превишава: % при превозни средства от класове I и II ;

28 Стр ,5 % при превозни средства клас III ; в напречно направление 5% за всички класове Стъпала (приложение 3, фиг.4) Максималната и минималната височина и минималната дълбочина на стъпалата за пътници до обслужващите врати и аварийните врати и във вътрешността на превозни средства определени в приложение 3, фиг.4. Клас І Клас ІІ Клас ІІІ Първо стъпало от Максимална височина, сm 36 1/ 40 1/2/ пътното платно Минимална дълбочина, сm 30 Максимална височина, сm 25 3/ 35 Други стъпала Е Минимална височина, сm 12 Минимална дълбочина, сm 20 1/ 70 сm за аварийна врата 2/ 43 сm за превозно средство с изцяло механично окачване 3/ 30 сm за стъпала на врати зад най-задният мост За целите на тази точка, височината на дадено стъпало се измерва в средната точка от неговата ширина. Производителите да взимат предвид необходимостта от улесняване на достъпа на пътници с ограничена подвижност, главно по отношение височината на стъпалата, която да се запазва минимална Всеки праг между пътеката и зона с места за сядане да не се счита за стъпало. Вертикалното разстояние между повърхността на пътеката и пода на зоната с места за сядане да не бъде по-голямо от 35 сm Височината на първото стъпало от пътното платно да бъде измерена на превозно средство, разположено на пътното платно, с маса каквато е при готовност за движение, оборудвано с гуми от тип и с налягане, определени от производителя за технически допустимата максимална маса в натоварено състояние определена в т При наличие на повече от едно стъпало, всяко стъпало може да навлиза в зоната на вертикалната проекция на следващото стъпало до 10 сm, а проекцията му върху по-долу разположеното стъпало трябва да оставя върху последното свободно пространство най-малко 20 сm (виж приложение 3, фиг.4); ръбовете на всички стъпала да са конструирани така, че да намалят до минимум риска от препъване и да са в контрастен цвят Ширината и формата на всяко стъпало да бъдат такива, че правоъгълник с размери 40 х 30 сm за първото стъпало и 40 х 20 сm за всяко друго стъпало да може да бъде разположен на стъпалото по подходящ начин, покривайки го с не повече от 5 % от площта на правоъгълника. При двоен вход всяка половина от него да отговаря на тези изисквания Максималният наклон на стъпалото във всяка посока да бъде не по-голям от 5 % при ненатоварено превозно средство, разположено върху гладка и хоризонтална повърхност при нормална експлоатационна готовност (в частност, с не задействано подпорно устройство).

29 Стр Седалки за пътници (включително сгъваеми седалки) и пространство за седящи пътници Минимална широчина на седалката Минималната широчина на възглавницата на седалката, измерена от вертикалната равнина, минаваща през центъра на мястото за сядане, да бъде: сm за превозни средства от клас I и II ,5 за превозни средства от клас III Минималната широчина на наличното пространство на всяко място за сядане измерена от вертикалната равнина, минаваща през центъра на мястото за сядане, на височина между 27 и 65 сm над не натисната възглавница на седалката, да бъде: сm за индивидуални седалки ,5 сm за общи седалки за 2 или повече пътника Минимална дебелина на възглавницата на седалката (виж приложение 3, фиг.7) Минималната дебелина на възглавницата на седалката да е: сm за превозни средства от класове I, сm за превозни средства от класове II и III Височина на възглавницата на седалката (виж приложение 3, фиг.6) Височината на ненатисната възглавница на седалката спрямо пода да бъде такава, че разстоянието от пода до хоризонталната равнина, допирателна към предния край на горната повърхност на възглавницата на седалката да бъде между 40 и 50 сm; Тази височина може да бъде намалена до не по-малко от 35 сm за седалка над свода на калника или отделението за двигателя Разстояние между седалките (приложение 3, фиг.6) Ако седалките са ориентирани в една и съща посока, разстоянието между предната страна на облегалката на дадена седалка и задната страна на облегалката на седалката, разположена отпред, измерено в хоризонтално, и на каквато и да е височина над пода между горната повърхност на възглавницата на седалката и височина 62 сm над нивото на пода, да бъде не по-малко от: клас I клас II клас III 65 сm 68 сm 68 сm Всички измервания се извършват при ненатиснати възглавници и облегалки на седалките, във вертикална равнина, минаваща през средната линия на всяко индивидуално място за сядане.

30 Стр При обърнати една срещу друга напречно разположени седалки, минималното разстояние между предните повърхности на облегалките на седалките, измерено в найвисоките точки от възглавниците на седалките, да бъде не по-малко от 130 сm Пространство за седящи пътници (виж приложение 3, фиг.8) Пред всяко място за пътник трябва да се предвиди минимално свободно пространство в съответствие с приложение 3, фиг.8. Част от това пространство може да се заема от облегалката на седалката, разположена отпред, или преграда, контурът на която съответства приблизително на контура на наклоняемата облегалка на предната седалка, както е предвидено в т Допуска се наличието в това пространство на подпора, при условие че остава достатъчно пространство за краката на пътниците Поне две седалки, ориентирани напред или назад, специално предназначена за пътници с намалена подвижност, различни от ползвателите на инвалидни колички, трябва да бъде осигурени в онази част на превозното средство, която е най-подходяща за качване. Седалките за пътници с ограничена подвижност да бъдат проектирани така, че да осигуряват достатъчно пространство, да имат подходящо проектирани и удобно разположени ръкохватки, които да подпомагат сядането и ставането от седалката, и да осигуряват връзка от мястото за сядане, в съответствие с т Свободно пространство над местата за сядане Над всяко място за сядане и прилежащото място за крака да бъде измерено свободно пространство с височина не по-малка от 90 сm, измерена от най-високата точка на ненатисната възглавница на седалката. Свободната височина да се простира над цялата площ на превозното средство, над пространството за краката Това свободно пространство да се простира над зоната, определена в т : навлизане на облегалката на седалка в друга; при навлизане на конструкционен елемент, това навлизане да се вписва площта с триъгълно напречно сечение, чиито връх се намира на 65 сm от нивото на пода и чиято основа има ширина 100 mm (виж приложение 3, фиг.10) в случай на навлизане на тръбопровод (за въздух), разположен в по-ниската част от пространството прилежащо до страничната стена на превозното средство, напречното сечение да не по-голяма от 200 сm 2 с максимална широчина, не по-голяма от 10 сm (виж приложение 3, фиг.11); при навлизане на самозатварящ се прозорец Връзка с водача Превозните средства от класове I или II да бъдат оборудвани със средства, с помощта на които пътниците да могат да сигнализират на водача да преустанови движението на превозното средство Ако отделението за екипажа няма достъп до отделенията за пътници или за водача, да бъдат осигурени средства за връзка между водача и отделението за екипажа.

31 Стр Автомати за горещи напитки и кухненско оборудване Автоматите за горещи напитки и кухненското оборудване да бъдат монтирани и защитени така, че аварийното спиране или възникващите центробежни сили при смяна на направлението на движение на превозното средство да не причиняват попадане на горещи хранителни продукти или напитки върху пътника Врати на вътрешните отделения Всяка врата към тоалетна или към друго вътрешно помещение: да може да се затваря сама и да не е оборудвана с устройства, които да я задържат отворена, ако отвореното й положение представлява препятствие за пътниците при аварийни обстоятелства; в отворено положение да не закрива която и да е ръкохватка, механизъм за отваряне или задължителните обозначения, предвидени за обслужващите вратите, аварийните врати, аварийните изходи, пожарогасителите или комплектите за оказване на първа помощ; да бъде снабдена със средства, даващи възможност за отваряне на вратата от външната страна на отделението при аварийни обстоятелства; да е невъзможно заключването отвън, освен ако тя може винаги да се отваря от вътрешната страна Изкуствено осветление Да е осигурено вътрешно електрическо осветление за: всички отделения за пътници, отделения за екипажа, тоалетни и съчленените участъци на съчленените превозни средства; всяко стъпало или стъпала; достъпът към всички изходи и пространството, непосредствено до обслужващата врата; вътрешните маркировки и вътрешните механизми за управление на всички изходи; всички места, на които има препятствия Съчленен участък на съчленени превозни средства Съчлененият участък, който осигурява връзката между отделните секции на превозното средство, да бъде проектиран и конструиран така, че да дава възможност извършването на поне едно въртеливо движение около поне една хоризонтална и поне една вертикална ос Когато съчленено превозно средство, с маса, каквато е при движение, стои неподвижно върху хоризонтална равна повърхност, не трябва да има между пода на която и да е от отделните му секции и пода на въртящата се основа, или елементът, който замества тази основа, непокрит отвор, широчината, на която да бъде по-голяма от:

32 Стр сm, когато всички колела на превозното средство са разположени в една и съща равнина, сm, когато колелата на оста в близост до участъка на съчленяване лежат върху повърхност, която е на разстояние 15 сm над повърхността, върху която се намират колелата на останалите оси Разликата в нивата между пода на отделните секции и пода на въртящата се основа, измерена в мястото на съединяването, не трябва да бъде по-голяма от: сm при условията по т ; сm при условията по т В съчленените превозни средства да бъдат осигурени средства за физическо предотвратяване на достъпа на пътниците до която и да е част на участъка на съчленяване, където: а) има непокрита пролука в пода, която не отговаря на изискванията на т ; б) подът не може да издържи масата на пътниците; в) движението на стените представлява опасност за пътниците Маневреност Превозното средство да може да маневрира в окръжност с радиус 12,5 m, без най-външния му ръб да излиза от тази окръжност, при каквито и да е обстоятелства Когато най-външния ръб на превозното средство излиза от окръжност с радиус 12,5 m, то трябва да може да се движи по пътен участък с широчина 7,5 m (виж приложение 4, фиг.а/в) При неподвижно превозно средство да се определи вертикална равнина, допирателна към стената на превозното средство и разположена вън от очертанията на окръжността, чрез линия върху повърхността на пътното платно. При съчленено превозно средство да бъдат определени две положения спрямо тази равнина. Когато превозното средство се движи по права към окръжността описана в т и , нито една част от него да не излиза вън от вертикалната равнина с повече от 0,8 m (виж приложение 4, фиг.а) за несъчленени превозни средства и 1,2 m (виж приложение 4, фиг.в) за съчленени превозни средства Ако на превозното средство е монтирано устройство за разтоварване на осите, тези изисквания да се смятат за изпълнени за оста в най-неблагоприятните условия Направляващи за съчленени превозни средства Когато съчленено превозно средство се движи по права линия, надлъжните средни равнини на всяка секция да съвпадат и да образуват непрекъсната равнина без отклонения Перила и ръкохватки Общи изисквания

33 Стр Перилата и ръкохватките да бъдат достатъчно здрави Да бъдат проектирани и монтирани така, че да не представляват опасност за причиняване на телесни повреди на пътниците Перилата и ръкохватките да имат сечение, което да гарантира лесното им и здраво хващане от пътниците. Всяко перило да осигурява участък с дължина за хващане на ръка не помалка от 10 сm. Никой от размерите на сечението да не бъде по-малък от 2 сm или по-голям от 4,5 сm, с изключение на перилата за врати и седалки и в случай на превозни средства от класове II, III перилата на входните пътеки. В тези случаи се допуска разполагане на перила с минимален размер 1,5 сm, при условие че има друг размер, не по-малък от 2,5 сm Свободното пространство между перило или ръкохватка и съседно разположената част от каросерията или стените на превозното средство да бъде най-малко 4 сm. В случай на перила на вратите и седалките, или перила на входните пътеки на превозните средства от класове II, III се допуска минимално свободно пространство 3,5 сm Повърхността на всяко перило, ръкохватка или подпора да бъде оцветена контрастно и да не бъде хлъзгава Перила и ръкохватки за стоящи пътници в превозни средства от класове I и II Да се осигури достатъчен брой перила и/ или ръкохватки за всяка точка от площта на пода, предназначена за стоящи пътници в съответствие с т За тази цел висящите ръкохватки, ако има такива, могат да се възприемат като нормални ръкохватки, при условие че същите са закрепени по подходящ начин. Счита се, че изискването от тази точка е удовлетворено при всички възможни местоположения на устройството за изпитване, показано в приложение 5, ако поне две перила или ръкохватки могат да бъдат достигнати с подвижната ръка на устройството. Устройството за изпитване да може да се върти свободно около своята вертикална ос При прилагане на процедурата, описаната в т се вземат под внимание само онези перила и ръкохватки, които са на разстояние не по-малко от 80 сm и не повече от 190 сm от нивото на пода За всяко положение, което може да бъде заемано от стоящ пътник, най-малко едното от двете изисквани - перила или ръкохватки, да бъде на не повече от 150 сm над нивото на пода в съответното място. Изключение се прави за средата на големи участъци, но сумата от всички изключения да не бъде по-голяма от 20% от общата площ за стоящи В участъците за стоящи пътници, които не са отделени от седалките чрез страничните или задната стени на превозното средство да се предвидят хоризонтални перила, успоредни на стените и разположени на височина между 80 сm и 150 сm над нивото на пода Перила и ръкохватки за обслужващите врати Отворите на вратите да бъдат снабдени с перила и/ или ръкохватки от двете страни. По отношение на двойните врати, това изискване може да се изпълни чрез монтиране на една вертикална подпора или перило Предвидените за обслужващите врати перила и/ или ръкохватки да бъдат такива, че да включват точка за хващане, достъпна за лице, стоящо върху пътното платно в близост до

34 Стр. 34 обслужващата врата или на което и да е от последващите стъпала. Тези точки да бъдат разположени вертикално на височина между 80 и 110 сm над пътното платно или над повърхността, на което и да е от стъпалата, и хоризонтално: на не повече от 40 сm навътре от външния ръб на първото стъпало, за обичайното положение на стоящо върху пътното платно лице, , и на не повече от 60 сm навътре от същия ръб, без да излизат отвъд външния ръб на съответното стъпало, за обичайното положение на стоящо върху някое от стъпалата лице Перила за местата за сядане за инвалиди Да бъдат поставени перила и ръкохватки между обслужващите врати и на специално обозначени места в съответствие с т , проектирани за нуждите на инвалидите Ограждане на пространството около стъпалата Когато има вероятност от неустойчивост на който и да е от седящите пътници към пространството около стъпалата в резултат на внезапно спиране на превозното средство да се предвиди защитно ограждане на това пространство. Защитното ограждане да има минимална височина 80 сm над пода, върху който са разположени краката на пътниците и да се простира навътре от стената на превозното средство на не по-малко от 10 сm зад надлъжната централна линия на всяко място за сядане, в което пътникът е изложен на риск, или до подпората на най-вътрешното стъпало, в зависимост от това кое от двете разстояния е по-малко Багажни рафтове и защита на водача Водачът на превозното средство да бъде защитен от предмети, падащи от багажните рафтове при спиране Люкове на пода Всеки разположен върху пода на превозното средство люк, който не е авариен и е монтиран и обезопасен по начин, който изключва възможността от неговото разместване или отваряне без използването на инструмент или ключове, като никое от повдигащите или обезопасяващите устройства не трябва да навлиза на повече от 8 mm над нивото на пода. Ръбовете на издадените части да бъдат със закръгления. 6. ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗШИРЕНИЯ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 6.1. Всяко изменение на типа превозно средство да бъде съобщено на административните органи, които издават одобряването. Службата може: да сметне, че измененията са направени така, че дори и при значителен неблагоприятен ефект превозното средство все още отговаря на изискванията; да изиска разширение на изпитването от отговорната за изпитването техническа служба.

35 Стр Одобряване или отказ за одобряване, определяне на измененията, да бъдат оповестени посредством процедурата определена в т. 4.3, за договарящите страни, които прилагат това Правило Компетентните органи определящи разширението на одобряването да дадат пореден номер за всяко разширение и да уведомят другите страни на Спогодбата прилагаща това Правило, чрез формуляр за съобщение по образеца в приложение 1 на това Правило. 7. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА 7.1. Всяко превозно средство с маркировка за одобряване, описана в Правилото, да отговаря на одобрения тип превозни средства За да се провери съответствието описано в т. 7.1, превозното средство да носи маркировката за одобряване, изисквана от това Правило при внесената серия поправки. 8. САНКЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА 8.1. Дадено одобряване на тип превозно средство по отношение на това Правило може да бъде отнето, ако изложените изисквания не съответстват с т. 7.1 и ако превозното средство не е минало през проверките, описани в т Ако една от договарящите страни, които прилагат това Правило отмени дадено вече одобряване, незабавно да уведоми другите споразумяващи се страни, които прилагат това Правило, посредством копие от формуляр по образец на този в приложение 1 на това Правило. 9. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Ако собственикът на одобряването е длъжен да спре да произвежда определен тип превозно средство одобрено в съответствие с това Правило, да информира органите дали одобряването. До получаване на съобщение, административните органи да информират другите страни прилагащи това Правило посредством копие от формуляр по образеца на този в приложение 1 на това Правило. 10. ПРЕХОДНИ УСЛОВИЯ От официалната дата на влизане в сила на 03 серия поправки на Правилото, нито една от договарящите страни прилагащи това Правило да не отказват одобряване До 3 години след официалната дата на влизане в сила посочената в т. 10.1, договарящите страни, които прилагат Правилото и дават одобряване на тип превозно средство в съответствие с изискванията на това Правило поправено с 03 серия поправки До 6 години след официалната дата на влизане в сила посочената в т. 10.1, договарящите страни, които прилагат Правилото и отказват одобряване на тип превозно средство в съответствие с изискванията на това Правило поправено с 03 серия поправки. 11. ИМЕНА И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ ОТГОВОРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ

36 Стр. 36 Страните на Спогодбата, които прилагат това Правило да съобщят на Генералния Секретар на Организацията на Обединените Нации имената и адресите на техническите служби отговарящи за провеждане на изпитвания и на административните органи, които издават одобрения и които определят, разширяват, отказват или отнемат одобрения, издадени в други страни. 12. ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСТНО ДОПУСТИМИТЕ ОСОВИ НАТОВАРВАНИЯ ИЛИ ПЪЛНАТА МАСА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Член 3 на тази Спогодба не отнема правото на споразумяващите се страни по Спогодбата за забрана за регистрация на тяхна територия на тип превозни средства, одобрени от други споразумяващи страни в съответствие с това Правило, когато пътниковместимостта и вместимостта на багаж се изразява в осови натоварвания или максимална маса на превозното средство, надвишаваща законовите ограничения, които са в сила на тяхната територия.

37 Стр. 37 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат А4: (210 х 297 mm)) Издадено от: Име на администрацията относно: 2/ Издаване на одобряване Разширение на одобряване Отказ за одобряване Отнемане на одобряване Окончателно прекратяване на производството на типа превозно средство по отношение на вътрешното оборудване според Правило 36 Одобряване : Разширение : Марка и модел на превозното средство Тип на превозното средство Име и адрес на производителя Име и адрес на представителя на производителя(ако е приложен) Кратко описание на типа превозно средство по отношение на неговата обща конструкция, размерите и използваните материали Техническа максимална маса на превозното средство, което се изпитва Предна ос: Средна ос: Задна ос: Обща маса: Маса на ненатоварено превозно средство Багажник: 8.1. Общ обем на отделенията за багаж Обща маса на багажа, който могат да поберат отделенията за багаж Багажник на покрива: да/ не Обща площ на багажника на покрива Обща маса на багажа, който може да вмести багажника на покрива Площ за пътниците Обща S За стоящи пътници 10. Изчислени стойности: Брой на местата за сядане и на местата за стоящи определени в т на това Правило: Общ () Места за сядане Места за стоящи

38 Стр Маси, определени в т на това Правило Обща маса на превозното средство Маса на първа ос Маса на втора ос Маса на трета ос Маса на четвърта Превозно средство, предадено за одобряване Превозно средство, одобрено за класове Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитването Дата на протокола от изпитването от техническата служба Брой на протоколите, издадени от техническата служба Одобряване дадено/ отказано/ разширено/ отнето 2/ Местоположение на маркировката за одобряване на превозното средство Причина(и) за разширение (ако има) Разположение Дата Подпис... Списъкът с документите, внесени в Административната Служба, която дава одобряване, се прилага към това съобщение може да е в молба. 1/ Отличителен номер на страната, за която одобряването е дадено/ разширено/ отказано/ отнето (виж постановленията за одобряване в Правилото) 2/ Ненужното се зачертава

39 Стр. 39 Приложение 2 УКАЗАНИЯ ЗА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ Образец А (виж т. 4.4 от това Правило) Горната маркировка за одобряване прикрепена към превозното средство показва, че типът превозно средство за който се отнася (само по отношение на вътрешното оборудване) е бил одобрен в Холандия (Е 4) за клас III под номер Първите две цифри показват, че одобряването е издадено в съответствие с изискванията на Правило 36 след допълнението със серия поправки 03. Образец В (виж т. 4.5 от това Правило Горната маркировка за одобряване прикрепена към превозното средство показва, че типът превозно средство е бил одобрен в Холандия (Е 4) съгласно Правила 36 и 33 1/. Първите две цифри показват, че одобряването е издадено в съответствие с изискванията на Правило 21 допълнено със серия поправки 03 и първоначалната форма на Правило 36. 1/ Вторият номер е даден като пример

40 Стр. 40 Приложение 3 ПОЯСНИТЕЛНИ СХЕМИ Фиг.1 - Достъп до обслужваща врата размер А, cm алтернативен размер, cm клас клас II клас III

41 Стр. 41 Фиг.2 - Достъп до аварийна врата Фиг.3 - Пътека между седалките В, cm С, cm клас I клас II клас III в случай на странично движещи се седалки

42 Стр. 42 Фиг.4 - Стъпала за пътници D, cm 1/ 3/ Е, cm 1/ 2/ max. min. max. клас I / клас II, III 40 за механично окачване D = височина над пътното платно на ненатоварено превозно средство. 1/ Стъпалата на всяка половина от двойната врата да се разглеждат поотделно; 2/ Е не е необходимо да е едно и също за всяко стъпало; 3/ 70 cm при аварийна врата; 4/ 30 cm при стъпала на врата зад последния мост. Фиг.5 - Широчина на седалките за пътници

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r052rev2.doc

Microsoft Word - 01_r052rev2.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc

Microsoft Word - 02_r013hb pril.doc Стр.21 Приложение 1 СЪОБЩЕНИЕ (максимален формат: А4 (210х 297 mm)) До: Наименование на административния орган: относно 2/: ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТКАЗ НА ОДОБРЯВАНЕТО ОТНЕМАНЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

Microsoft Word - 01_r110.doc

Microsoft Word - 01_r110.doc Rev.2 /Add.109 19 юни 2001 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 ФЕРАК Безкомпромисна, абсолютна надеждност Изключителни експлоатационни качества Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА МОДУЛНА СТРОИТЕЛНА КУЛА ВСП-250/0,7 ПАСПОРТ ТУ 5225-002-37582698-2013 Вносител МКМ БГ ЕООД 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Подвижната сгъваема кула VSP-250 / 0.7 (наричана по-нататък кулата)

Подробно

L 330/158

L 330/158 ПРАВИЛО 105 НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЕВРОПА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (ИКЕ/ООН) - ЕДИННИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ТЕХНИТЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PLASY CAMPERS Шаси P 59 P 70 P 70G P 72 P 60 HP 58 HP 63 HP 69 HP71 HP75 Fiat Ducato Euro-5 33-35 L 35 L 35 L 35 L 33 / 35 L 33/35 L 35 L 35 L 35L 35L Куб. 2,0 / 2.3 2.0 / 2.3 / 3.0

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно