Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - IGM-SER1010.doc"

Препис

1 Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична когато ( x + T ) за всяко x R Отначало ще изследваме систематично случая когато T Теорията на редовете на Фурие е свързана с възможността за представяне на една -периодична функция във вид на тригонометричен ред () ( ) x ~ + [ cos x + si x] с някакви подходящи коефициенти K и K Изискването за - периодичност на функцията е съгласувано с вида на тригонометричния ред в дясната страна на () понеже този ред очевидно представлява -периодична функция когато действително представлява някаква функция в познатия смисъл Обикновено една -периодична функция ще предполагаме зададена по някакъв начин в основния интервал [ ) или [ ) което поради периодичността напълно определя стойностите на в останалите точки Разбирането на истинската природа на представянето в ред на Фурие преминава през абстрактната теория на пространствата със скаларно произведение Казва се че линейното пространство H е пространство със скаларно произведение когато между елементите на H е зададено скаларно произведение g при изпълнение на следните определящи свойства ) и единствено когато ) g g 3) + g g + g От изброените свойства веднага следва че скаларното произведение е линейно и по двата си аргумента Елементарен пример за пространство със скаларно произведение е евклидовото пространство R където каноничното скаларното произведение на векторите x ( x x K x ) и y ( y y K y ) се определя по формулата x y x y + x y + + x y T Тук е полезен записът x y y x където векторите x и y са представени чрез своите координати като вектор-стълбове а произведението е по известното правило "ред по стълб" Може да се докаже че всичките скаларни произведения в R се получават по T формулата x y Ax y y Ax където A е някаква симетрична и положително A определена матрица Една симетрична ( ) матрица A се нарича положително T определена когато квадратичната форма ϕ x Ax ij xi x j е положителна ( ) > ϕ x за всеки ненулев вектор x R Съществуват ефективни необходими и достатъчни условия за проверка кога една симетрична матрица е положително определена например критерият на Силвестър според който симетричната матрица A е положително определена тогава и само тогава когато всичките нейни главни минори са положителни i j

2 > функции може да се въведе канонично скаларно произведение по формулата В пространството C [ ] на непрекъснатите в интервала [ ] g g dx Други скаларни произведения в C [ ] се получават след въвеждане на тегло > w g w g dx w За тегловата функция w обикновено се предполага че е непрекъсната и положителна Теорема (неравенство на Коши) Нека H е пространство със скаларно произведение Тогава е в сила неравенството () g g g при което равенство се достига единствено когато елементите и g са линейно зависими Доказателство Ако някой от елементите или g е нулевият елемент на H то твърдението на теоремата е очевидно затова по-нататък ще предполагаме че и g Да разгледаме функцията ϕ ( t ) + tg + tg Съгласно линейността и симетричността на скаларното произведение имаме ϕ t + t g + t g () g което показва че ϕ ( t) е квадратна функция на променливата t за която съгласно първото свойство е изпълнено ϕ() t за всяко t R при което равенството ( ) ϕ t за някое t е възможно тогава и само тогава когато + t g те когато и g са линейно зависими Една квадратна функция не си сменя знака тогава и само тогава когато дискриминантата е неотрицателна ( g ) 4 g D g което веднага води до верността на неравенството () От друга страна ако и g са линейно независими то ϕ() t > за всяко t R от което следва строго неравенство за дискриминантата и съответно строго неравенство в () Ако пък и g са линейно зависими то веднага се проверява че () се превръща в равенство É Ако H е пространство със скаларно произведение то H може да се разглежда като линейно нормирано пространство с норма която се нарича норма породена от скаларното произведение Едно линейно пространство X се нарича нормирано когато над неговите елементи X е определена функция норма със следните три свойства ) и единствено когато ) За всеки скалар R (или C ) е в сила 3) + g + g за всеки два елемента g X Първото и второто свойство на нормата са очевидни За да докажем третото преобразуваме + g + g + g + g + g g + g + g

3 Сега от неравенството на Коши получаваме + g + g + ( ) + g g + g + g откъдето след коренуване намираме + g + g Ако в последното е налице равенство то равенство ще има и в неравенството на Коши което означава че и g са линейно зависими Нека H е пространство със скаларно произведение и са някакви линейно независими елементи Да изберем един елемент g H и да разгледаме следната задача за намиране елемента на най-добро приближение за елемента g H в линейното пространство l( K ) { H } относно нормата породена от скаларното произведение Трябва да се определят коефициентите по такъв начин че функцията ( ) g ϕ да достига своя минимум което е все едно функцията ϕ g ( ) g да достига минимум Векторите и g се наричат ортогонални произведение е равно на нула g Твърдение Нека l( ) g когато тяхното скаларно K е елемент на най-добро приближение за g H Тогава разликата g е ортогонална на всеки елемент от g h за всяко h Доказателство Нека е елемент на най-добро приближение Да фиксираме едно произволно h Ще покажем че g h За тази цел да разгледаме функцията () t ( + th) g + th g + th g ψ която преобразуваме във вида ψ t g g + t g h + t h () h По условие () ψ( ) ψ t за всяко t R откъдето намираме (3) g h + t h h t( g h + t h h ) t t R Да допуснем че g h Тогава за всяко достатъчно малко по абсолютна стойност t множителят g h + t h h е различен от нула и има постоянен знак равен на знака на g h Последното показва че произведението t ( g h + t h h ) си сменя знака когато t преминава през нулата което противоречи на неравенството (3) следователно g h É Условието g h за всяко h всъщност е еквивалентно на условията g за всяко K което определя следната система линейни 3

4 уравнения за коефициентите (4) Детерминантата на тази система Γ ( ) K M M на елемента на най-добро приближение O g g g M се нарича детерминанта на Грам Твърдение Детерминантата на Грам Γ ( K ) е равна на нула тогава и само тогава когато елементите които я пораждат са линейно зависими Доказателство Нека Γ( K ) Тогава между редовете на детерминантата съществува линейна зависимост с коефициенти поне един от които е различен от нула Като умножим първия ред с втория ред с и тн и съберем почленно ще получим нулев ред те за всяко j K j След като умножим равенствата със съответното те j и отново съберем намираме което означава линейна зависимост за елементите Да предположим сега че елементите са линейно зависими което означава че с коефициенти отново първия ред с поне един от които е различен от нула Като умножим и тн и съберем почленно на мястото на втория ред с последния ред ще получим детерминанта с нулев ред Γ M M M O ( K ) Твърдение показва че детерминантата на системата (4) е различна от нула понеже елементите по условие са линейно независими следователно системата (4) притежава единствено решение което по необходимост се явява търсения елемент на най-добро приближение за g От казаното дотук в частност следва верността на следната É 4

5 Теорема (теорема за проекцията) Елементът l( ) явява елемент на най-добро приближение за разликата следователно K се g H тогава и само тогава когато g е ортогонална на всеки елемент от g h за всяко h е елемент на най-добро приближение за g точно когато коефициентите са решение на линейната система (4) É Последната теорема решава по принцип въпроса за намиране елемента на найдобро приближение Практиката обаче показва че системата (4) се явява трудна за решаване от изчислителна гледна точка понеже даже в най-прости случаи нейната детерминанта се получава число много близко до нула Тази трудност се преодолява чрез използването на ортогонални или ортонормирани базиси в Казва се че векторите са ортогонални помежду си когато техните взаимни скаларни произведения са нули i j за i j По условие образуват базис в l( ) K Този базис се нарича ортогонален когато са ортогонални помежду си Базисът се нарича ортонормиран когато е ортогонален и всичките вектори от базиса имат единична дължина за всяко K Ако базисът е ортогонален то системата (4) приема вида g (5) g g която се решава непосредствено Ако пък базисът е ортонормиран то последната система приема възможно най-простия вид g (6) g g Вида на системите (5) и (6) показва убедително предимствата на използването на ортогонални и ортонормирани базиси Ако разполагаме с даден ортогонален базис то веднага можем да намерим ортонормиран базис g g g като нормираме векторите по формулата g K Намирането на ортогонален базис става посредством процеса на ортогонализация по Грам-Шмид Теорема 3 (Грам-Шмид) Нека H е пространство със скаларно произведение и елементите са линейно независими Тогава могат да се намерят вектори g g g които удовлетворяват следните условия ) Векторите g g g са ортогонални помежду си 5

6 ) За всяко K линейната обвивка на векторите съвпада с линейната обвивка на векторите g g g Доказателство Доказателството ще проведем по стъпки Избираме g след което избираме g + g според изискването g g Последното означава че g + g g което позволява да определим търсения коефициент понеже неговият множител g g По нататък избираме g g + 3g според изискването g 3 g g3 g което дава следните условия за търсените коефициенти 3 g + 3 g g и 3 g + 3 g g Изобщо всеки следващ ортогонален елемент търсим по формулата gm m + m g + mg + + mm gm m 3 K според изискването gm g gm g gm gm при което търсените коефициенти m m m m могат да се определят еднозначно Описаната процедура ни гарантира взаимната ортогоналност на новите елементи g g Разсъждавайки отново стъпка по стъпка можем да проследим и изпълнението на второто изискване за линейните обвивки É Абстрактни редове на Фурие Нека H е пространство със скаларно произведение и нека е някаква ортонормирана система елементи за които i j при i j и i i K Да изберем един елемент H елементът ( ) ( K ) има вида ( ) g Тогава Φ на най-добро приближение за в линейното пространство Φ където числата K се наричат коефициенти на Фурие Съгласно Φ следователно теорема ( ( )) [ Φ ( )] + Φ ( ) [ Φ ( )] + Φ ( ) Φ ( ) Φ ( ) + Φ ( ) Φ ( ) + Φ ( ) Φ ( ) Φ ( ) Φ ( ) + Φ ( ) Φ ( ) Φ ( ) + Φ ( ) По този начин доказахме верността на Твърдение 3 (Питагор) За елемента на най-добро приближение ( ) изпълнено равенството ( ) + Φ ( ) Φ É Φ е От друга страна от линейното свойство на скаларното произведение и от ортонормираността на разглежданата система намираме Φ ( ) Φ ( ) Φ ( ) откъдето с помощта на твърдение 3 получаваме

7 (7) + Φ ( ) следователно (8) Сборът от квадратите на коефициентите на Фурие не надвишава квадрата на нормата на разглежданата функция Да предположим че разполагаме с безкрайна система ортонормирани елементи 3 K Съотношенията (7) и (8) са изпълнени при всяко следователно е вярна Теорема 4 (неравенство на Бесел) Нека 3 K е безкрайна ортонормирана система в пространството със скаларно произведение H Тогава за коефициентите на Фурие е в сила неравенството (9) É Особено важен е случаят когато в (9) се достига равенство при всеки елемент H Представянето (7) показва че въпросното равенство се достига тогава и само тогава когато lim Φ ( ) H Последното ни дава основание да разгледаме абстрактния ред () ( ) Φ породен от елемента H Частичните суми на реда в дясната страна на () са Φ При определени условия тези частични суми притежават граница точно ( ) Нека { } Редицата { } { } е редица елементи от пространството със скаларно произведение H е сходяща и клони към границата когато е сходяща числовата редица те когато за всяко ε > може да се намери такова че < ε при > Редицата { } се нарича фундаментална когато за всяко ε > съществува такова че < ε при всяко > и всяко естествено p + p Както при числовите редици се установява че всяка сходяща редица е фундаментална Не всяко пространство със скаларно произведение обаче притежава обратното свойство че всяка фундаментална редица е сходяща Ако пространството със скаларно произведение H е такова че всяка фундаментална редица е сходяща те да съществува елемент H който се явява граница на тази редица то H се нарича хилбертово пространство C на непрекъснатите в за всяка фундаментална редица { } Например описаното по-горе пространство [ ] интервала [ ] функции със скаларно произведение () g g dx не представлява хилбертово пространство Породена от скаларното произведение () норма има вида 7

8 dx C може да се допълни със специален клас интегруеми (в смисъл на Лебег) функции така че новото допълнено пространство вече От друга страна пространството [ ] да бъде хилбертово Това пространство се бележи с [ ] Пространството [ ] съдържа всичките непрекъснати над интервала [ ] функции всичките функции интегруеми по Риман в интервала [ ] както и всичките функции чиито квадрат е интегруем в собствен или несобствен смисъл в [ ] Това пространство обаче съдържа и други по-сложно устроени функции чиято характеризация излиза далече извън рамките на настоящото изложение По-нататък когато избираме някаква функция от [ ] ще имаме пред вид най-вече частния случай на функция която е интегруема в смисъл на Риман понеже това е достатъчно за широк кръг приложения Твърдение 4 Нека H е хилбертово пространство и 3 K е безкрайна ортонормирана система Тогава абстрактният ред () е сходящ Доказателство Сходимостта на въпросният ред означава че редицата от частичните суми Φ ( ) е сходяща Понеже H е хилбертово твърдението ще бъде доказано ако успеем да покажем че тази редица е фундаментална От друга страна лесно се проверява че Φ+ p ( ) Φ ( ) Сега фундаменталността на редицата { ( )} + p неравенството на Бесел) числовият ред Φ следва от факта че (съгласно е сходящ É Според последното твърдение редът () винаги определя някакъв елемент Φ ( ) от хилбертовото пространство H Определение Нека H е хилбертово пространство и 3 K е образуват базис в H безкрайна ортонормирана система Казва се че елементите { } когато за всеки елемент H е изпълнено Φ ( ) В този случай изразът в дясната страна на () се нарича абстрактен ред на Фурие за елемента а самият елемент се представя чрез своя ред на Фурие É Описаното по-горе пространство [ ] притежава ортонормирани базиси за които ще стане дума по нататък (В общия случай не всяко хилбертово пространство притежава ортонормиран базис в смисъла на определение ) Теорема 5 (равенство на Парсевал) Нека { } е ортонормиран базис в хилбертовото пространство H Тогава за всяко H е изпълнено равенството () É 8

9 Доказателство Доказателството следва веднага от представянето (7) след граничен преход при É Редът на Фурие определя по единствен начин функцията която го поражда Ако и g имат един и същ ред на Фурие то g следователно и g съвпадат като елементи на H 3 Тригонометрични редове на Фурие Да разгледаме хилбертовото със скаларно произведение пространство [ ] g g dx Непосредствено се проверява че функциите ( ) c x c cos x s si x K образуват ортонормирана система От ортогоналност лесно се извежда и тяхната линейна независимост Може да се докаже че тези функции образуват ортонормиран базис в [ ] Да означим с линейната обвивка на c c и s K Пространството се състои от всичките тригонометрични полиноми от ред ( ) ( ) ( ) + [ ( ) + ( )] T x T x c x c x s x Тук пространството има размерност + колкото е броят на образуващите го базисни функции Тази особена индексация е продиктувана главно от съображения за удобство при работа с тригонометричните функции Нека е -периодична функция която предполагаме интегруема (или с интегруем квадрат) в интервала [ ] Разсъждавайки както в предишния раздел получаваме че елементът на найдобро приближение за функцията над пространството има вида (3) τ c + [ c + s ] където за коефициентите на Фурие са в сила формулите () t dt () t cos tdt () t si tdt K Замествайки във формулата (3) за τ намираме следното представяне (4) ( ) () () () τ + x t dt + t costdt cosx t si tdt si x При получаваме представянето на функцията в тригонометричен ред на Фурие (5) ~ τ () t dt + () + () t cos tdt cos x t si tdt si x Представянето посредством формулата (5) означава преди всичко че и τ са равни в смисъла на нормата породена от скаларното произведение те [ τ ] dx 9

10 което обаче в общия случай не означава че функциите и τ са равни навсякъде В този случай се казва че средно-квадратичното разстояние между и τ е равно на нула Функцията τ се явява елемент на най-добро приближение за над пространството следователно за всеки тригонометричен полином T от ред е изпълнено [ τ ] dx [ T ] dx Равенството на Парсевал в този случай има вида () () () t dt + + () t cos tdt t si tdt t dt Равенството между дадена x и нейния ред на Фурие -периодична функция ( ) като елементи на пространството [ ] те фактът че средно-квадратичното разстояние между тях е равно на нула се оказва напълно достатъчен в различните приложения (при определени условия свързани с естеството на математическия модел) функцията да бъде замествана с нейния ред на Фурие В практически план даже е достатъчно да се представи приблизително чрез някоя частична сума τ на реда на Фурие при подходящо голямо за конкретната цел По-нататък ще се занимаем специално с въпроса за сходимостта на реда на Фурие в отделни точки Този въпрос се оказва значително по-труден отколкото описаната в тази лекция -теория на редовете на Фурие От друга страна -теорията има висока степен на абстрактност и развитите в нея общи резултати се прилагат по същия начин в други ситуации в които базисните функции вече не са тригонометрични Редът на Фурие определя по единствен начин функцията която го поражда Ако и g съвпадат като елементи на [ ] g имат един и същ ред на Фурие то g следователно и което всъщност означава че средноквадратичното разстояние между тях е равно на нула [ g ] dx В частност ако и g са непрекъснати то g От исторически съображения редът на Фурие за функцията във вида (6) + ( cos x + si x) където коефициентите се пресмятат по еднотипните формули (7) cos xdx K (8) si xdx K Например да намерим реда на Фурие на при x < По формулите (7) и (8) пресмятаме която x се записва -периодичната функцията за

11 cos x xdx K si + x xdx K ( ) следователно редът на Фурие има вида (9) ( ) ( ) ( ) + x ~ τ x si x което може да се запише x si x si 3x si 4x si 5x ~ si x + + x ( ) Графиката функцията и на частичната сума на реда на Фурие за 3 е показана на рис 3 3 Рис При 7 получаваме следната графика (рис ) 3 3 Рис При получаваме следната графика (рис 3) 3 3 Рис 3 Този пример илюстрира начина по който в типичния случай редът на Фурие клони към функцията която го поражда При x ± ± имаме τ( x ) следователно в тези точни редът не се схожда към стойностите на Да разгледаме сега -периодичната функцията x < По формулите (7) и (8) пресмятаме за която ( ) x x при

12 4 x cos xdx ( ) K 3 x x dx 3 si x xdx K следователно редът на Фурие има вида () ( ) ( ) ( ) x ~ τ x + 4 cosx 3 което може да се запише x cosx cos3x cos4x cos5x () ~ cos x x [ ] Графиката функцията и на частичната сума на реда на Фурие за 3 е показана на рис Рис 4 При 7 получаваме следната графика (рис 5) 3 3 Рис 5 В този случай (още за 7 ) графиките на функцията и частичната сума τ x почти не се различават Тук всъщност редът на Фурие клони равномерно към 7( ) функцията Ако в () заместим x ще получим известното равенство Комплексни пространства със скаларно произведение Дотук разглеждахме основно линейни пространства за които скаларите са реални числа Когато полето на скаларите представлява полето на комплексните числа C то линейното пространство се нарича комплексно В много случаи работата с комплексни числа улеснява изграждането на обща теория Скаларното произведение g в комплексно линейно

13 пространство има някои особености Смяната местата на двата скаларни множителя води до комплексно спрягане на произведението g g Например в комплексното линейно пространство C на векторите z ( z z K z ) с комплексни елементи каноничното скаларно произведение се въвежда чрез формулата z w z w + z w + + z w C ;C на непрекъснатите комплексни функции В пространството ([ ] ) определени в интервала [ ] u + iv където u и реалната и имагинерната част на каноничното скаларно произведение се дава от v са непрекъснати реални функции които представляват съответно g g dx Комплексно линейно пространство със скаларно произведение което е пълно относно нормата породена от скаларното произведение се нарича ермитово пространство Например C ;C не е ермитово Пространството ([ ] ;C) интервала [ ] за елементите на [ ] C е ермитово докато ([ ] ) на комплексните функции със сумируем квадрат в представлява вече ермитово пространство но както вече отбелязахме изчерпателното описание на елементите на ([ ] ;C) изисква по-сложна теория на определения интеграл 3

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове Семинар / 7 Семинар : Парциална сума на числов ред. Метод на пълната математическа индукция. Критерии за сходимост на редове.! Редица (последователност): x, x,, x, x! Ред: x x x...... Числов ред (безкрайна

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - PMS sec11.doc

Microsoft Word - PMS sec11.doc Лекция Матрици и детерминанти Определения Матрицата е правоъгълна таблица от числа Ако е матрица с m реда и стълба то означаваме () O m m m m ( ) За елементите на матрицата се използва двойно индексиране

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc Лекция α Функциите e ln и Функциите e и ln Тук ще дадем още едно определение за експоненциалната функция което разбира се води до същия резултат както определението със степенен ред без да доказваме еквивалентността

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc Лекция 9 9 Функции на комплексна променлива Криви и области в комплексната равнина Тук се предполага че основните определения за комплексно число както и свойствата на алгебричните операции между комплексни

Подробно

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от тях, които са субхармонични. Лема-Определение 5.1. Нека

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика,

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Собствени стойности и собствени вектори

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

Microsoft Word - MA11 sec77.doc

Microsoft Word - MA11 sec77.doc Лекця 7 7 Дефнця свойства на определен нтеграл Сум на Дарбу Определенят нтеграл е фундаментално средство в математката с разнообразн съдържателн прложеня Той се зползва за пресмятане на геометрчн фзчн

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: безкрайна правоъгълна потенциална яма. Преди това ще

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим Глава 13 Пълни многообразия Определение 13.1. Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделимите пред-многообразия X се наричат многообразия. Ако

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно