Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc"

Препис

1 Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица - матрица от тип k k. Детерминанта На всяка квадратна матрица от тип k се съпоставя число (наречено детерминанта), което за матрица от тип се задава с израза: a a Δ det( A ) aa aa a a Свойства на детерминантите:. Общ множител за елементите на даден елемент или стълб може да се изнесе пред знака на детерминантата ако една матрица има нулев ред или стълб то нейната детерминанта е 0.. Ако се разменят местата на два реда или стълба, то детерминантата си сменя само знака.. Ако елементите на един ред или стълб се умножат по някакво число и се добавят към елементите на друг ред или стълб, то детерминантата не се променя. 4. Детерминантата може да бъде развита по някой свой ред или стълб: det... ; ( ) k Δ A aa i i aa i i aa i i Ak = Δk където Аk е адюнгираното количество на ak елемент на детерминантата, Δ e поддетерминантата на матрицата, получена след отсраняване на k-ред и -стълб. k Задача. Пресметнете детерминантите: а) 0 ; б) а) ; в) = ( ) = = б) 6 4 = = 8

2 = 6 = 65 в) = = = 9 = 48 Втори начин чрез привеждане в триъгълен вид (детерминантата на триъгълна матрица е произведение от диагоналните елементи): = = = = = = = = = ( 8) 0 ( 44 ) = Задачи за домашно: ) Дадени са матриците: ) А = 0, Б = ;.) А =, Б = Пресметнете: а) А Б; б) А 5Б; в) АБ БА (комутатор на матриците А и Б ); г) Детерминантите на матриците; д) Обратните матрици на А и Б. Отговори за пример.: а) 4 ; б) 4 0 ; в) ; г) А = 44, Б = 5 ; 9

3 д) А = 7 ; Б Собствени стойности и собствени вектори: A квадратна матрицата от тип, λ реално число, r ненулев вектор. Ако е изпълнено равенството: A r =λ r то казваме че числото λ и векторът r са собствена стойност и собствен вектор (съответстващ на числото λ) на матрицата A. Характеристично уравнение и характеристичен полином: A квадратна матрицата от тип, λ собствена стойност, r собствен вектор, съответстващ на числото λ, I единична матрицата от тип. Тогава може да се запишат следните еквивалентни равенства: A r =λ r A r λ r A r λ I r A λ I r Последното равенство може да се запише във формата на система: а λ ξ аξ... а ξ аξ а λ ξ... а ξ... а ξ а ξ... а λ ξ Тази система от алгебрични уравнения с неизвестни има ненулево решение (векторът r) ( A I ) ( λ) а а... а а ( а λ)... а det λ = а а... а ( λ) - характеристично уравнение на матрицата A. Задача. Намерете характеристичните корени и собствените вектори на матрицата: 5 ( 4) Характеристично уравнение: 5 λ 4 λ ( 5 λ)( λ) 8= 0 или λ 8λ 7 - уравнение от -ра степен с корена: λ = и λ = 7. Собственият вектор r за характеристичния корен λ = определяме от системата: 0

4 5 ξ ξ 4ξ ξ 4ξ ξ 4ξ ξ Получаваме едно уравнение за две неизвестни можем да определим неизвестните с точност до константа. Нека ξ = α ξ = -ξ = -α r α 0 = =α α =α α α 0 i Собственият вектор r за характеристичния корен λ = 7 определяме от системата: ( 5 7) ξ ξ ξ ξ 4ξ ( 7) ξ 4ξ 4ξ Получаваме едно уравнение за две неизвестни можем да определим неизвестните с точност до константа. Нека ξ = β ξ = ξ = β r β 0 = =β β = β β β 0 i Векторите i = и 0 пространство. 0 = са линейно независими и образуват базис в двумерното Задача. Намерете характеристичните корени и собствените вектори на матрицaта: 5 Характеристично уравнение: λ 5 λ λ λ λ 6λ 6, където λ =, λ = и λ = 6. уравнение от -та степен с корена: На характеристичния корен λ = съответства собственият вектор r : ξ ξ ξ α 0 0 ξ ξ ξ ξ, ξ = -ξ = α r =α 0 0 α 0 =αi αk ξ ξ ξ α 0 0 На характеристичния корен λ = съответства собственият вектор r : ξ ξ β 0 0 ξ ξ ξ ξ = ξ = ξ = β r = β =β 0 β β 0 =β iβ βk ξ ξ β 0 0

5 На характеристичния корен λ = 6 съответства собственият вектор r : ξ ξ ξ γ 0 0 ξ ξ ξ ξ = ξ = γ, ξ = γ r = γ = γ 0 γ γ 0 = γi γ γk ξ ξ ξ γ 0 0 Характеристичните вектори са стълбове в матрица R, с чиято помощ преобразуваме A в диагонална форма посредством преобразуванието: T * R A R = A диагонална матрица. Задачи за домашно: ) Решете уравнението f(), където: а) f ( ) = 6 ; б) f =. ) Намерете характеристичните корени 4) Решете матричното уравнение: и собствените вектори на матрицaта: X = 0 5 Квадратична форма Квадратична форма на променливите, наричаме функция от вида: f (, ),..., =, където i се наричат коефициенти на квадратичната форма. Нека aii = ii, i =,..., и ai = ai = i, ако i. По този начин дефинираме симетричната матрица A = ( a i ), с която можем да запишем квадратичната форма във вида: f (,,..., ) = a a a a a a a или в матрична форма: a a

6 f A... (,,..., ) = (... ) Симетричната матрица A = се нарича матрица на квадратичната форма. a i Ако = f (, ) = a a a Ако = f,, = a a a a a a Ако f (,,,, ) е квадратичната форма на променливите,,,,, а λ е реално число, то f ( λ, λ, λ,, λ ) =λf(,,,, ). Една квадратична форма е приведена в каноничен вид, ако съответната ú матрица е диагонална, т.е. ако ai = ai. Нека са зададени векторите и е изпълнено равенството: = и... t t =... t y y y = и квадратната матрица T ( t i )... y t t t t y t y = T y... t y Тогава горното равенство представлява матричен запис на линейната трансформация: = t y t y... t y = t = t y t... y t y y... t... t y y Казваме,че линейна трансформация привежда квадратичната форма f ( y, y,, y ) в каноничен вид, ако след прилагането й получаваме квадратична форма от вида f ( y, y,, y ) =λ y λ y λ y Всяка квадратична форма може да се приведе в каноничен вид посредством преобразувание с помощта на матрицата от собствените и вектори, R. Задача 4. Представете в каноничен вид квадратичната форма:

7 f = /. Съставяме матрицата на квадратичната форма: 0 /. Намираме собствените стойности: 7 λ 5 λ 0λ 56 λ 5 λ = ; λ = 8. Намираме собствените вектори: На характеристичния корен λ = съответства собственият вектор r : 5ξ 5ξ ξ = 5ξ = 5 5ξ ξ r = i 5 = i 5 На характеристичния корен λ = 8 съответства собственият вектор r : ξ 5ξ ξ = 5ξ = 5d 5ξ 5ξ r = 5di d = d 5i 4. Нормираме r, r и получаваме нормирани базисни вектори e, e : r i 5 5 е = = = i r r 5di d 5 е = = = i r 5d d 6 6 Матрицата на прехода от ортонормирания базис r, r към ортонормирания базис e, e е: ' ' 5 ' 5 ' ' R = т.е. = R ' или = ; = ' ' Заместваме и получаваме квадратичната форма в каноничен вид: f = f (, ) = f (, ) = f(, ) = * f (, ) = ( 5*6 78) = 8 6 *6 Задача 5. Представете в каноничен вид уравнението: 4

8 5 4y 8y 56y 80= 0 5 4/. Съставяме матрицата на квадратичната форма: 4/ 8. Намираме собствените стойности: 5 λ λ = 4; λ = λ. Намираме собствените вектори: На характеристичния корен λ = 4 съответства собственият вектор r : ξ ξ ξ = -ξ ξ = α, ξ = -α r = αi α На характеристичния корен λ = 9 съответства собственият вектор r : 4ξ ξ ξ = ξ ξ = β, ξ = β r = β i β 4. Нормираме r и r : r αi α е = = = i r 4α α r β i β е = = = i r β 4β Намираме матрицата на прехода: 5 5 R = Δ R = 5 5 ако разменим местата на векторите в R, то: 5 5 R = Δ R = ако обърнем знаците в първия собствен вектор, то: R = Δ R = 5 5 т.е. = R или = y; y = y y y Заместваме в изходното уравнение и получаваме: y y 80= 0 Допълваме до точен квадрат спрямо и y : y y 80= ( ) ( ) ( y ) ( y )

9 (5) y 80 0 y = = y = = ; y = y y 4 9y = 6; = 9 4 Задача 6. Представете в каноничен вид уравнението: 9 4y 6y 0 0y 5 9 λ = λ λ = 6 λ λλ = λ = λ = 0 5 (9)(6) 0 ( 5) 0 0; 5 За характеристичния корен λ собственият вектор е r: 9ξ ξ r = 4αi α 4 Нормираме: е = i За характеристичния корен λ = 5 собственият вектор е r: 6ξ ξ r = β i 4β 4 Нормираме: е = i Намираме матрицата на прехода: = 4 Δ 5 45 R = R Заместваме в изходното уравнение и получаваме: 0 = 4 y ; y = 4 y y 0 y y 4 y y 6 y 0 y 0 y y y 4 y y 6 y y y 0 y 5 6 (9 8 9) 4 (9 7 6) ( ) 50 (9 ) 50 (44 69) (5)(5) 0 5 y y y = (5y 50 50y 5) 5y y 5 ( y 0 y 9) 6

10 y y 0 0 y y = 0 0 ( y ) = 0( ) Извършваме транслация на линията от втора степен, като я преместваме в центъра на КС: = ; y = y y = 0 7

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Реални квадратични форми Израз от вида f(x 1, x 2,..., x n ) = n i=1 j=1 n a ij x i x j, (1) където x i

Подробно

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика,

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Собствени стойности и собствени вектори

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - PMS sec11.doc

Microsoft Word - PMS sec11.doc Лекция Матрици и детерминанти Определения Матрицата е правоъгълна таблица от числа Ако е матрица с m реда и стълба то означаваме () O m m m m ( ) За елементите на матрицата се използва двойно индексиране

Подробно

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА 3 ПО ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА специалност Математика и Информатика Вариант 1 Задача 1. (2 точки) Дадени са линейно простран

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА 3 ПО ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА специалност Математика и Информатика Вариант 1 Задача 1. (2 точки) Дадени са линейно простран ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА 3 ПО ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА специалност Математика и Информатика Вариант 1 Задача 1. ( точки) Дадени са линейно пространство U с базиси e 1, e и e 1 = e 1 +e, e = e 1 + 3e

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

Примерни задачи за линейни изображения уч. год. Задача 1. В линейното пространство V с базис e 1, e 2, e 3 са дадени векторите a 1 = e 1 +

Примерни задачи за линейни изображения уч. год. Задача 1. В линейното пространство V с базис e 1, e 2, e 3 са дадени векторите a 1 = e 1 + Примерни задачи за линейни изображения - 21-211 уч год Задача 1 В линейното пространство V с базис e 1, e 2, e 3 са дадени векторите a 1 = e 1 + e 2 + pe 3, a 2 = e 1 + e 2 + (p + qe 3, a 3 = 2e 1 + 3e

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ . Интерполиране с алгебрични полиноми - полином на Лагранж. Оценка на грешката. Метод на най-малките квадрати. Програмиране на методите и визуализация. Интерполационен полином на Лагранж Това е метод за

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

Примерни задачи по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, II поток, уч.г. 1 Задачи за контролна работа 1 Задача 1. Да се извършат означе

Примерни задачи по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, II поток, уч.г. 1 Задачи за контролна работа 1 Задача 1. Да се извършат означе Примерни задачи по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, II поток, 13-14 уч.г. 1 Задачи за контролна работа 1 Задача 1. Да се извършат означените действия: (i ( + i + ( i ; (ii (1 + i 3 (1 i 3 ; (iii

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред.

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред. Семинар 6 Обикновени диференциални уравнения от ред. Хомогенни линейни ОДУ-я с постоянни коефициенти (ХЛОДУПК): y ( ) +a y ( ) + +a y=0 Характеристично уравнение (ХУ): k +a k + +a =0 1) Всеки реален корен

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А Ф А К У Л Т Е Т И Н Ф О Р М А Т И К А КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Microsoft Word - Sem03+04sup_KH_VM2-11.doc

Microsoft Word - Sem03+04sup_KH_VM2-11.doc Връзка между символ на Кронекер (Conece delta i ) и символ на Леви Чивита (Levi-Civita symbol ε i ) Примери от векторния анализ Всички разглеждания се правят за случая на тримерно евклидово пространство

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Microsoft Word - Sem03_KH_VM2-19.docx

Microsoft Word - Sem03_KH_VM2-19.docx Семинар Символи на Кронекер и Леви-Чивита. Видове произведения между вектори и тензори. В едно D евклидово пространство R³ имаме: Скалар: p брой индекси 0, брой компоненти 0 =. Вектор: a = a, a, ) брой

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

Microsoft Word - ch2.4.doc

Microsoft Word - ch2.4.doc 9 Кинематика на сложни движения на твърдо тяло 9 Сферично движение на твърдо тяло Определение Сферично движение на твърдо тяло или движение на тяло около неподвижна точка наричаме такова движение при което

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Глава 10 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. Определение Множеството Z(f) = {[x : y : z] P 2 (k) f(x, y, z) = 0} на нул

Глава 10 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. Определение Множеството Z(f) = {[x : y : z] P 2 (k) f(x, y, z) = 0} на нул Глава 10 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. Определение 10.1. Множеството Zf = {[x : y : z] P k fx, y, z = 0} на нулите на евентуално разложим хомогенен полином fx, y, z k[x,

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА III ДЕТЕРМИНАНТИ От гледна точка на изследването на линейни системи, може да се каже, че идеята за т.н. детерминанта като число, харак

ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА III ДЕТЕРМИНАНТИ От гледна точка на изследването на линейни системи, може да се каже, че идеята за т.н. детерминанта като число, харак ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА III ДЕТЕРМИНАНТИ От гледна точка на изследването на линейни системи може да се каже че идеята за т.н. детерминанта като число характеризиращо дадена квадратна матрица се появява още при

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Microsoft Word - KZ_TSG.doc ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc Лекция 8. Производни на логаритмичната, показателната и степенната функции 8.. Производна на логаритмичната функция, у log (0

Подробно