Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:"

Препис

1 Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани действия да се работи за спешното въвеждане на енергоспестяващи мерки в жилищния сектор, защото: Големият дял на жилищния сектор в общото потребление на енергия в страната и значителният потенциал за икономия на енергия и подобряване на комфорта на обитаване; Постоянното увеличаване на цените на енергоносителите и динамичното изчерпване на световните изкопаеми енергийни източници; Необходимостта да се подкрепя използването на възобновяеми енергийни източници; Изискването за преструктуриране на жилищните квартали едновременно със санирането на панелните блокове; Подобряване на техническата регулаторна рамка и строителния контрол по отношение на рационалното използване на енергия; Задачите, поставени в плана за действие на Националната жилищна стратегия, одобрена от българското правителство. Националната платформа Power House за България подкрепя изпълнимостта на мерките в Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Р България, както следва: Изчислени спестявания от отопление: 35-40%; Огромен положителен ефект по отношение на намаляването на вредните СО 2 емисии; Предвиденото увеличаване на пазарната стойност на санираните жилища; Значителен импулс за строителния сектор и заетостта (съизмеримост на обемите на строително-обновителни дейности с тези на новото строителство). Краткосрочни цели Да разпространи резултатите от проекта сред националните браншови организации на всички участници в процеса за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор; 1

2 Да разпространи резултатите от проекта сред публичните институции, които трябва да регулират аспектите, свързани с енергийната ефективност при строителството, управлението поддръжката и обновяването на жилищата; Да разпространи резултатите от проекта сред обитателите на многоетажните жилищни сгради и техните сдружения. Дългосрочни цели Да стимулира политиката на иновативност, финансовите и техническите механизми за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор; Да мобилизира частните и публичните инвестиции, необходими за прилагането на предприемачески стратегии да се разработят възможностите за публично-частни партньорства; Да се идентифицират предизвикателствата, свързани с възможностите за образование и обучение с оглед да се поддържа и увеличава висококвалифицираната работна сила в средносрочна и дългосрочна перспектива; Основната цел на Националната платформа е в съответствие с 20/20/20 целите на ЕС, тъй като жилищният сектор в България консумира 26% от енергията. Ето защо, действията на платформата си поставят за цел прилагането в жилищния сектор на изискванията, постулирани от законодателните норми, които прилагат европейските документи в националното законодателство дългосрочната Национална програма за енергийна ефективност до 2015, Енергийната стратегия на България и Националната програма за обновяване на жилищните сгради. Ключови предизвикателства на дългосрочна стратегия В контекста на постигане на амбициозните цели за подобряване на енергийната независимост и борба срещу климатичните промени предизвикателствата пред дългосрочната стратегия за еко-ефективни сгради са, както следва: Дефиниране на енергийно ефективни решения за саниране. Много иновативни решения са насочени към новите сгради, но само няколко са оптимизирани в съответствие със съществуващия фонд. Още повече, че особено за жилищните сгради никога не се разглеждат в тяхната цялост, така че много от компонентите (прозорци, изолационни материали, бойлери и др.), които са инсталирани, обслужвани и поддържани от различни фирми при липсата на холистичен подход към цялостното функциониране на сградите. Резултатът е липса на енергийна ефективност и в някои случаи на функционалност щом сградите бъдат санирани. Необходими са интегрирани решения, които да отчитат различните пречки при съществуващите сгради. Приема се, че разработването на много иновативни решения (системи, съставени от изолации и термозадържащи материали, възобновяеми източници и др.) са подходящи за всички европейски държави. 2

3 Необходимо е приемането от страна на потребителите. Резултатите от работата на платформата по обмяна на информация за добри практики към разбирането на бариерите и стимулите за нетехническите аспекти (поведението) и техническите аспекти като разработването на мултифункционални решения (еко-ефективност, комфорт, естетическа стойност) биха ускорили трансформирането на пазара. Намаляването на разходите подпомага в голяма степен развитието на пазара за енергийна ефективност. Тъй като цената е един от основните стимули на потребителите, добрите практики за драстично редуцирани цени на появяващите се технологии. Трябва да се постигне трансформация на строителната индустрия. Празнотите са свързани със системния подход към обновяването, проектирането и качеството на инсталациите. Поради комплексността на ситуацията (различни компоненти да се съчетават, за да се минимизира инвестицията, експлоатационни разходи и CO 2 емисии) има реална необходимост да се разработват нови кодове, нови средства и насоки за строителната индустрия. Организацията на Националната платформа включва отговорните за политическата и законодателната рамка на централно и местно равнище, енергийни агенции и фондове, национални асоциации за жилищно обновяване и фирми за производство и внос на строителни материали за жилищно саниране, национални браншови организации на архитекти и инженери, национален съюз на сдруженията на собственици. Членовете на Националната платформа участват на различни нива и по различен начин в съответствие с ролята им за повишаване на значението на проблемите на енергийната ефективност в жилищния сектор, за да се изградят ефективни партньорства за разпространение на резултатите от европейските проекти и за намиране на адаптирани решения. Националната платформа работи за организирането на различни кампании за разпространяване и за предоставянето на лесен достъп до информация за същността на различни инициативи в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор на територията на ЕС. Всички участници споделят целите на проекта и са решени да вземат активно участие в планираните дейности. Мотото на Националната платформа Синергия за енергийна ефективност в жилищата отразява ударението върху необходимостта от съвместни усилия и работа в мрежа на участниците, включени в прилагането на дейностите на платформата като информационни кампании и подобряване на националното законодателство. Методът на синергията е предпоставка за повишаване ефективността на дейностите на платформата и за гарантиране на възможностите за повторяемост на постигнатите практически резултати. Синергията и обединените усилия на участниците подпомага обмяната на добри практики особено такива, свързани с иновативни подходи. 3

4 Дейностите в рамките на Националната платформа подкрепят участниците в така създадената мрежа да се включат активно в процеса на ефективно използване на структурните фондове от ЕС за градска регенерация и обновяване на съществуващия жилищен фонд в рамките на Оперативна програма Регионално развитие по приоритетната ос Устойчиво и интегрирано градско развитие. Националната платформа се основава на образованието и обучението като основно средство за изграждане на капацитет на участниците във взимането на решения. В този смисъл, програмата от действия включва организирането на специализирани обучения, семинари и програми относно управлението и поддръжката на многоетажните жилищни сгради и насочени към собствениците на жилища и техните новопоявяващи се организацииin, потенциални управители на сгради и доставчици на услуги. Националната платформа определя основните приоритети на дейността си като следствие от своята мисия, цели и стратегия за приложение. Националната платформа също така идентифицира конкретните действия, които трябва да се извършат в рамките на набора от приоритети: Разпространяване на знание за енергийната ефективност в жилищния сектор сред крайните потребители обитателите и техните организации да се постигне чрез издаване на специализирани информационни бюлетини, обучителни курсове, семинари; Създаване на мрежи между участниците и взимащите решения относно енергийно ефективното обновяване на съществуващия жилищен фонд да се постигне с помощта на редовни срещи за координиране на усилията; Лобиране пред централните власти за подобряване на законодателството, свързано с енергийната ефективност в жилищния сектор да се постигне чрез организиране на национална конференция Бъдещето на масовото жилище в България ; Подпомагане на усвояването на структурните фондове от ЕС за енергийноефективно обновяване на съществуващия жилищен фонд да се постигне чрез организиране на национална конференция Бъдещето на масовото жилище в България ; Подпомагане на успешното осъществяване на Националната програма за обновяване на съществуващите жилища да бъде постигнато чрез организиране на национална конференция Бъдещето на масовото жилище в България ; Програмата от действия на Националната платформа стимулира използването на резултатите от проекта SAVE, които трябва да бъдат разпространени с помощта на планираните специализирани информационни бюлетини, обучителни курсове и информационни кампании, както и на планираната национална конференция Бъдещето на масовото жилище в България ; 4

5 Успешното активиране на националния план за осъществяване е гарантирано от активната роля и дейност на координаторите на Националната платформа Българска жилищна асоциация и държавната Агенция за енергийна ефективност за предоставяне на стриктна и непрекъсната координация на усилията чрез редовни срещи и разпространяване на междинните резултати. Стратегията за осъществяване и планирането на дейностите на Националната платформа е насочено да повлияе развитието на законовата и законодателната рамка, свързана с успешното прилагане на дългосрочната Национална програма за енергийна ефективност до 2015 г., на Националната енергийна стратегия, на Националната програма за обновяване на съществуващите жилища и на Оперативната програма Регионално развитие Съществуването и дейността на Националната платформа вече е и ще продължава да бъде представяно на интернет страниците на членовете на платформата като Съюза на асоциациите на собственици в България, фондация ЕнЕфект и др. Стратегията за разпространение на Националната платформа се основава на следните приоритети: да разпространява резултатите от проекта сред специализиране национални браншови организации на всички участници в процеса на енергийна ефективност в жилищния сектор; да разпространява резултатите сред публични институции, чиято цел е да регулират енергийноефективните аспекти на изграждането на жилища, тяхното управление, поддръжка и обновяване; да организира три национални семинара (за 50 до 100 участници) като платформа за координиране на усилията на всички заинтересовани от енергийната ефективност в жилищния сектор в България. Пакета от дейности за разпространение на дейностите на Националната платформа включва: Срещи между членовете на Националната платформа; Семинари по енергийна ефективност в масовото жилище за специалисти и обитатели; Срещи по енергийна ефективност в масовото жилище, които да са адресирани към други целеви групи (институции, взимащи решения; технически експерти; университети и технически училища, строителни фирми); Информационен бюлетин на български на основата на информационния бюлетин ROPE с фокус върху актуализирана информация за разработваните проекти; Публикуване или/и CD rom/актуализиране на интернет страницата с най-добрите национални и европейски проекти; Разпространяване на най-добрите национални и европейски практики; Информационна кампания за обитателите и техните новопоявяващи се сдружения; 5

PAKKENDE PROJECTTITEL

PAKKENDE PROJECTTITEL Семинар Енергийна ефективност Техническа паспортизация София 24 февруари 2010 Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност какво е необходимо за започване на мащабни обновителни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г. Цел на проекта Чрез

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г. ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно