Turnover in FX and OTC derivatives markets in Bulgaria

Размер: px
Започни от страница:

Download "Turnover in FX and OTC derivatives markets in Bulgaria"

Препис

1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ПАЗАРИ НА ВАЛУТИ И ИЗВЪНБОРСОВИ ПАЗАРИ НА ЛИХВЕНИ ДЕРИВАТИ В БЪЛГАРИЯ Отчитане на оборота през април 2019 г. Септември 2019 г.

2 Това проучване е координирано от Банката за международни разплащания (БМР) и се провежда на всеки три години от национални централни банки по методология, изготвена от БМР. Проучването за България е изготвено от управление Емисионно, дирекция Ковчежничество на Българската народна банка. Българска народна банка, София, пл. Княз Александър I 1 Интернет страница: Информацията, публикувана тук, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изрично посочване на източника. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 2

3 Съдържание 1. Валутен пазар 5 Оборот на валутния пазар 5 Структура на оборота на валутния пазар по инструменти 6 Структура на оборота на валутния пазар по валути 6 Оборот на валутния пазар по контрагенти 7 Оборот на валутния пазар трансакции с други финансови институции 7 2. Извънборсов пазар на деривати върху лихвени проценти 8 Оборот на извънборсовия пазар на лихвени деривати 8 3. Позиции в извънборсово търгувани деривати 8 Таблици Оборот на валутния пазар по инструменти 9 Оборот на валутния пазар по емитенти, контрагенти и матуритет 9 Оборот на валутния пазар по валутни двойки 10 Оборот на валутния пазар по контрагенти 10 Оборот на извънборсовия пазар на лихвени деривати по инструменти 11 Оборот на извънборсовия пазар на лихвени деривати по инструменти и контрагенти 11 Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 3

4 На всеки три години Банката за международни разплащания (БМР), Базел, Швейцария, провежда международно проучване на пазарите на валути и извънборсовите пазари на лихвени деривати. Целта на проучването е да се събере обхватна и международно съпоставима информация за размера и структурата на тези пазари. Това от своя страна съдейства за увеличаване на тяхната прозрачност. БМР определя обхвата на данните и методологията за тяхното събиране. На национално равнище проучването се осъществява от националните централни банки на отделните страни. През 2019 г. 53 централни банки, сред които Българската народна банка (БНБ) за пети път, взеха участие в Тригодишното проучване на пазарите на валути и извънборсовите пазари на лихвени деривати. Отдел Анализи към Дирекция Ковчежничество на БНБ координира изследването на българския финансов пазар. Въз основа на предварително проучване БНБ избра за участие 9 търговски банки 1 ( отчетни дилъри ). Всички отчетни институции предоставиха информация за оборота през април 2019 г. 2 В настоящия документ е направен обзор на резултатите от проучването за българския финансов пазар, като е представена информация за оборота от търговия на валути и лихвени деривати през април 2019 г. и разбивка на данните по инструменти, контрагенти, валутни двойки и падежна структура. 1 Банка ДСК, БНП Париба С.А. клон София, Обединена българска банка, Райфайзенбанк (България), УниКредит Булбанк, Юробанк България, Експресбанк, Ситибанк Европа клон България, Инг банк Н.В. клон София. 2 Съгласно методологията на БМР информация за оборота на пазарите на валути и на извънборсовите пазари на лихвени деривати се събира през април на съответната година на проучването. В раздел Проучвания на пазара на валути и деривати на интернет страницата на БНБ е публикуван адаптиран превод на методологията на БМР за настоящото проучване в България. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 4

5 1. Валутен пазар Среднодневният оборот на валутния пазар (спот трансакции, форуърдни сделки, суапове и опции) през април 2019 г. възлиза на млн. щ.д. 3 (таблица 1), което представлява увеличение с 18.0% спрямо същия период на 2016 г. Оборот на валутния пазар (среднодневна стойност през април, млн. щ.д.) Спот трансакции Форуърдни сделки Суапове на валутния пазар Валутни суапове Опции и други продукти Спот трансакциите заемат най-висок дял във валутната търговия, като представляват 82% от всички трансакции (спрямо 64% през април 2016 г.). Среднодневният оборот на спот пазара през април 2019 г. достига млн. щ.д., което е с 51.6% повече от стойността му за същия период на 2016 г. Останалите трансакции са осъществени чрез суапове на валутния пазар и форуърдни сделки, които представляват съответно 16% и 2% от общия оборот (спрямо съответно 35% и 1% през април 2016 г.). При първите се наблюдава намаление с 46.9% до среднодневна стойност от млн. щ.д. (спрямо млн. през април 2016 г.), а при вторите увеличение със 184.8% до среднодневна стойност от 41.6 млн. щ.д. (спрямо 14.6 млн. през април 2016 г.). 3 Съгласно методологията на БМР всички данни се отчитат в милиони щатски долари (млн. щ.д.), като стойностите в други валути са конвертирани в щатски долари, като се използва преобладаващият обменен курс към датата на извършване на трансакцията. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 5

6 Структура на оборота на валутния пазар по инструменти (дял в %, април 2019 г.) 2% 16% 0.1% 82% Спот трансакции Суапове на валутния пазар Форуърдни сделки Опции и други продукти Най-активно търгуваните валути са български лев, щатски долар и евро (таблица 3). Трансакциите, включващи лев от едната си страна, нарастват в абсолютна стойност и като относителен дял до съответно млн. щ.д. и 79.6% (спрямо съответно млн. щ.д. и 66.9% през април 2016 г.). Трансакциите, включващи щатски долар от едната си страна (с изключение на лев/щатски долар), намаляват в абсолютна стойност до млн. щ.д. (спрямо млн. през април 2016 г.), а като относителен дял се понижават до 13.3% (спрямо 23.2% през април 2016 г.). Най-често търгуваната валутна двойка е лев/евро, като тя формира 77% от общия оборот (спрямо 66% през април 2016 г.), следвана от двойката щатски долар/евро с дял от 12% (спрямо 23% през април 2016 г.) и евро/унгарски форинт с дял от 5% (спрямо 0% през април 2016 г.). Търговията на други валутни двойки, различни от евро, щатски долар и лев, е незначителна по обем. Структура на оборота на валутния пазар по валути (дял в %) BGN/EUR USD/EUR EUR/други BGN/USD USD/други BGN/други Други 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Бележка: Абревиатурите на валутите са съгласно ISO Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 6

7 Нарастването на оборота на валутния пазар през април 2019 г. се дължи в най-голяма степен на трансакциите с други финансови институции, които се увеличават с 56.4% до млн. щ.д. (таблица 4). Техният относителен дял достига 69% от среднодневния обем (спрямо 52% през април 2016 г.). Трансакциите между отчетните дилъри намаляват с 35.5% до млн. щ.д., а относителният им дял спада до 21% (спрямо 38% през април 2016 г.). Трансакциите с нефинансови клиенти нарастват с 20.8% до млн. щ.д. Оборот на валутния пазар по контрагенти (среднодневна стойност през април, млн. щ.д.) С отчетни дилъри С други финансови институции С нефинансови клиенти При трансакциите между отчетните дилъри и други финансови институции най-много сделки са осъществени с финансови институции от официалния сектор (в т.ч. централни банки и международни финансови институции от публичния сектор), които представляват 88% от всички трансакции между отчетните дилъри и други финансови институции. Оборот на валутния пазар трансакции с други финансови институции (среднодневна стойност през април 2019 г., млн. щ.д.) Банки, които не са отчетни дилъри Институционални инвеститори Хедж фондове и фирми за търговия за собствена сметка Финансови институции от официалния сектор Други Некласифицирани В географско отношение 77% от всички трансакции на валутния пазар през април 2019 г. (таблица 2) са осъществени с местни контрагенти спрямо 61% през април 2016 г. Останалите трансакции представляват сделки с контрагенти от чужбина. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 7

8 Падежната структура на форуърдните сделки и на суаповете на валутния пазар бе променена спрямо предходните проучвания и не позволява пълна съпоставка между отделните падежни сектори. Данните през април 2019 г. показват, че трансакциите с падеж до 7 дни продължават, както и при предходното проучване, да заемат преобладаващ дял от 74% в падежната структура (таблица 2). 2. Извънборсов пазар на деривати върху лихвени проценти Резултатите от проучването показват, че през 2019 г. отчетните дилъри са използвали в минимална степен деривати върху лихвени проценти. Среднодневният оборот на извънборсовия пазар на деривати върху лихвени проценти (форуърдни сделки, суапове и опции) през април 2019 г. възлиза на 0.3 млн. щ.д. (таблица 5). За сравнение през същия период на 2016 г. той възлиза на 0.1 млн. щ.д. Оборот на извънборсовия пазар на лихвени деривати (среднодневна стойност през април, млн. щ.д.) Форуърдни сделки с лихвено плащане Суапове върху лихвени проценти 2.0 Опции и други продукти Подобно на резултатите от предходното проучване суаповете върху лихвени проценти са единственият инструмент от дериватите върху лихвени проценти, използван от отчетните дилъри през април 2019 г., като този вид трансакции бележат увеличение със 178.2% спрямо същия период на 2016 г. 3. Позиции в извънборсово търгувани деривати Съгласно указанията на БМР информацията за позиции в извънборсово търгувани деривати към края на юни 2019 г. се предоставя на консолидирана основа. Тъй като всички банки, участващи в извадката за българския пазар, са дъщерни банки или клонове на чуждестранни банки, БНБ не взе участие в този етап на проучването. В уебсайта на БМР ( са публикувани обобщени резултати от Тригодишното проучване на пазарите на валути и на извънборсовите пазари на лихвени деривати от 2019 г. Там са приложени и връзки към резултатите от националните проучвания. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 8

9 Таблица 1 Оборот на валутния пазар по инструменти Среднодневна стойност през април, млн. щ.д. Инструмент 2007 г г г г г. Инструменти на валутния пазар Спот трансакции % % % % % Форуърдни сделки % % % % % Суапове на валутния пазар % % % % % Валутни суапове % % % % % Опции и други продукти % % % % % в т.ч. 2 : първокласни брокери на валутния пазар % % % трансакции на дребно % % % трансакции между свързани лица % % % % 1) Данните са коригирани, за да се избегне двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. 2) Данните не са коригирани за избягване на двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. Таблица 2 Оборот на валутния пазар по инструменти, контрагенти и матуритет Среднодневна стойност през април, млн. щ.д г г г г г. Инструменти/ контаргенти/ матуритет Спот трансакции с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Форуърдни сделки с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Форуърдни сделки 2 до седем дни % % % % % над седем дни до един месец % над един месец до три месеца % над три месеца до шест месеца % над шест месеца % от седем дни до една година % % % % над една година % % % % Суапове на валутния пазар с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Суапове на валутния пазар 2 до седем дни % % % % % над седем дни до един месец % над един месец до три месеца % над три месеца до шест месеца % над шест месеца % от седем дни до една година % % % % над една година % % % % Валутни суапове с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Опции и други продукти с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Общо с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % местни % % % % % презгранични % % % % % 1) Данните са коригирани, за да се избегне двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. 2) Данните не са коригирани за избягване на двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 9

10 Таблица 3 Оборот на валутния пазар по валутни двойки Среднодневна стойност през април, млн. щ.д., и като дял от общия оборот Валутна двойка 2007 г г г г г. USD / AUD % % % % USD / BRL USD / CAD % % % % % USD / CHF % % % % % USD / CNY % % USD / EUR % % % % % USD / GBP % % % % % USD / HKD USD / INR USD / JPY % % % % % USD / KRW USD / MXN USD / NOK % % % USD / NZD USD / PLN % % USD / RUB % % % USD / SEK % % % % USD / SGD USD / TRY % % USD / TWD USD / ZAR USD / OTH % % % % % EUR / AUD % % % % % EUR / CAD % % % % % EUR / CHF % % % % % EUR / CNY % % EUR / DKK % % % EUR / GBP % % % % % EUR / HUF % % % EUR / JPY % % % % % EUR / NOK % % % EUR / PLN % % % EUR / SEK % % % % % EUR / TRY % % % EUR / OTH % % % % % BGN / AUD % % % % BGN / CAD % % % % BGN / CHF % % % % % BGN / EUR % % % % % BGN / GBP % % % % % BGN / JPY % % % % % BGN / SEK % % % % % BGN / USD % % % % % BGN / OTH % % % % Други % % % % % Всички валутни двойки Бележка: Данните са коригирани, за да се избегне двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. Абревиатурите на валутите са съгласно ISO Таблица 4 Оборот на валутния пазар по контрагенти Среднодневна стойност през април, млн. щ.д. Контрагенти 2007 г г г г г. Общо с отчетни дилъри местни % 8.8 3% % % % презгранични % % % % % с други финансови институции местни % % % % % презгранични % % 9.3 1% % % банки, които не са отчетни дилъри % 4.4 0% % институционални инвеститори % % % хедж фондове и фирми за търговия за собств. сметка 0.4 0% 0.0 0% 0.0 0% финансови институции от официалния сектор % % % други 5.0 0% % 6.8 0% некласифицирани 1.6 0% % % с нефинансови клиенти местни % % % % % презгранични 2.6 2% 1.0 1% 1.2 1% % 3.9 2% Бележка: Данните са коригирани, за да се избегне двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 10

11 Таблица 5 Оборот на извънборсовия пазар на лихвени деривати по инструменти Среднодневна стойност през април, млн. щ.д. Инструмент 2007 г г г г г. Деривати върху лихвени проценти Форуърдни сделки с лихвено плащане 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% Суапове върху лихвени проценти % % % % % Опции и други продукти 2.0 9% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% Бележка: Данните са коригирани, за да се избегне двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. Таблица 6 Оборот на извънборсовия пазар на лихвени деривати по инструменти и контрагенти Среднодневна стойност през април, млн. щ.д. Инструменти/ контрагенти 2007 г г г г г. Форуърдни сделки с лихвено плащане с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Суапове върху лихвени проценти с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Опции и други продукти с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % Общо с отчетни дилъри % % % % % с други финансови институции % % % % % с нефинансови клиенти % % % % % местни % % % % % презгранични % % % % % Бележка: Данните са коригирани, за да се избегне двойното отчитане на трансакциите между местните отчетни дилъри. Пазари на валути и извънборсови пазари на лихвени деривати в България, 2019 г. 11

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата:

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: Документ с информация за те Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: 08.04.2019г. Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 400 16 219 емисия 27.01.2016 падеж 27.07.2026 Валута BGN Лихвен процент 2.25 аукцио 16.05.2016 (ІI

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

GSMarket1-2015bgW.indd

GSMarket1-2015bgW.indd януари март 205 г. Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през януари март 205 г. аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

PAZARI-DCK-B-IiI.indd

PAZARI-DCK-B-IiI.indd Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп номил стойност в в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени юли септември 2015 г. Емисия Дата емисия Дата падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през юли септември 2015 г. Дата аукцио Дата плащане Номил стойност аукцио количество

Подробно

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент Дата на аукциона Дата на плащане Номинална стойност на предложеното на аукциона количество Съвкупна номинална стойност до участие в аукциона в

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc СЕПТЕМВРИ 21 г. No 11 / 21 > През септември се наблюдава леко понижение на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Еврото достигна петмесечен връх спрямо долара > Увеличение

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените ФЕВРУАРИ 212 г. No 3 / 212 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените равнища отбелязват ново леко понижение > Съотношението

Подробно

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ АПРИЛ 214 г. No 5 / 214 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръст на единната валута спрямо долара през април. > Нисък

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 30 май 03 юни 2016 г. Валутен пазар EUR/USD Единната валута се покачи значително, като започна седмицата на нива около 1,1095 евро за долар и достигна 1,1297 долара

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу НОЕМВРИ 21 г. No 13 / 21 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валутния пазар у нас преодоляха няколкомесечния си спад през

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Съдържание: I. Разплащателни сметки... 3 Откриване и поддържане на сметки (в лева

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно ст

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно ст ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август 2015 14 август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно стойността си,като на сесията в сряда достигна 1,1214

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН Т

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА 44 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН Т ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.09.2019-15.09.2019 г. BGN СТОЙНОСТ НА НА 500 02.09.2019 936 444.06 1 831 525.39 879 906.9941 1.0643 1.0803 1.0749 1.0696 1.0643 1.0643 03.09.2019 938 920.29 1 836 368.47 879 906.9941

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно